Rozlúčka so Štúrom bola pre Hurbana jedna z najsmutnejších chvíľ

Ľudovít Štúr sa nešťastnou náhodou postrelil na poľovačke v modranskom chotári. Dňa 12. januára 1856 vo večerných hodinách zomrel v Tremlovie dome uprostred modranského námestia.

Rok 1856 priniesol J. M. Hurbanovi obrovskú stratu, keď umrel Ľ. Štúr

Dňa 22. decembra sa na poľovačke v chotári Modry postrelil Ľudovít Štúr a o 12. januára 1856 na následky zranenia zomrel v Tremlovie meštianskom dome uprostred modranského námestia.

Po Slovenských pohľadoch sa Hurban vrátil k almanachu Nitra

Posledná rana do života časopisu Slovenské pohľady, a teda aj do tvorivej časti života J.M.Hurbana, prišla práve zo strany vládnych úradov vo Viedni.

Štúrovci i bernolákovci sa zhodli na reforme spisovnej slovenčiny

Bola to významná udalosť pre slovenské povedomie a kultúru. Katolícki a evanjelickí vzdelanci sa dohodli sa na pozmenených pravidlách slovenského pravopisu.

V októbri 1849 žiadal Hurban utvoriť slovenskú korunnú krajinu

J.M.Hurban odovzdal s deputáciou cisárovi Františkovi Jozefovi prosbopis, v ktorom skoro stočlenná delegácia žiada utvoriť slovenskú korunnú krajinu.

Uznanie nemeckých intelektuálov priniesol Hurbanovi román Gottšalk

Rukopis ponúkol Jozefovi Viktorinovi do pripravovaného almanachu Lipa. Ten román síce vychválil do neba, ale ako katolícky kňaz nemal odvahu ho uverejniť.

Po Világoši bolo treba ešte veľa úsilia na ceste k národnej slobode

Názov mesta, kde maďarské vojská prehrali bitku, sa však stal veľkou metaforou, až symbolom pre všetky prehraté bitky a vojny uhorskej vládnucej triedy, presiaknutej šovinizmom.

Veľký význam mala v 1849 prísaha na prápor dobrovoľníkov v Bratislave

Slovenskí dobrovoľníci v počte asi tisícpäťsto mužov sa do Rače presídlili zo Stupavy. Na sviatok Petra a Pavla urobili za Štúrovej, Hurbanovej a Hodžovej prítomnosti i tzv. prísahu.

Trnavský kraj udelil Pamätné medaily J.M. Hurbana tridsiatke osobností

Medaila je určená jednotlivcom a kolektívom, ktorí sa mimoriadnym spôsobom zaslúžili napríklad o upevňovanie štátnosti, šírenie dobrého mena Trnavského samosprávneho kraja a Slovenska.

Slovenská delegácia odovzdala v marci 1849 cisárovi prosbopis

Deputácia odovzdala 20. marca pod vedením Jozefa Kozáčka v Olomouci panovníkovi prosbopis s požiadavkou územno-politicky vyčleniť Slovensko z Uhorska a podriadiť ho ríšskym úradom.

Na stretnutie s cisárom sa slovenskí dobrovoľníci chystali v Prešove

Sklamaním pre nich bol postoj príliš opatrného J.Záborského. Ľ. Štúr očakával, že Záborský sa pridá k dobrovoľníkom a ako vzdelanec iste v dôstojníckej hodnosti, no ten sa k tomu nemal.

V Košiciach odhalili pamätnú tabuľu s bustou Jozefa Miloslava Hurbana

Súčasťou podujatia, ktoré pripravila Matica slovenská v spolupráci s mestom Košice, bolo i národno-kultúrne pásmo s názvom Hurbanovci na Above 1848!

Na jar 1849 sa vedenie dobrovoľníkov chystalo na stretnutie s cisárom

J.M.Hurban a Ľ.Štúr i ostatní velitelia dobrovoľníckeho zboru si tento návrh osvojili, no deputáciu k cisárovi nemienili vyslať hneď a zaraz. Za každú cenu chceli ešte prejsť cez Šariš a cez Zemplín.

V Hlbokom si pripomenuli 200. výročie narodenia J. M. Hurbana

Na priečelí Hurbanovej pamätnej izby v Hlbokom odhalili v nedeľu 17. septembra jeho pamätnú tabuľu.

Smutný osud zastihol v r. 1849 slovenských dobrovoľníkov pri Muráni

Asi 500 maďarských a slovenských gardistov porazilo pri Muráni približne rovnaký počet nepripravených slovenských dobrovoľníkov.Smrť tam našlo vyše 50 dobrovoľníkov.

RTVS predstavila televízny dokument Jozef Miloslav Hurban

Životopisný dokument Jozef Miloslav Hurban spracováva miesta a udalosti, s ktorými je spojená významná postava slovenských dejín.

Začiatkom roku 1849 sa dobrovoľníci vydali na ďalšie ťaženie

Dňa 8. februára dobrovoľníci opustili Oravu a napochodovali do Ružomberka. A tu musel J.M. Hurban naplno zabojovať a načrieť až na dno svojho revolučného ducha a rečníckeho daru.

Udalosti z januára 1849 boli prológom k Memorandu národa slovenského

Masovosť a ľudovosť Slovenského povstania 1848-1849 dokladá aj ľudová slovesnosť. Medzi dobrovoľníkmi vznikali bojové i humorné piesne častuškového charakteru.

Po Hurbanovom boku bol v Slovenskom povstaní aj martinský kňaz

Evanjelický kňaz Jozef Horváth bol nebojácny muž. Ušiel uhorským žandárom po ceste do Banskej Bystrice a dočkal sa slávnostného uvedenia do úradu vo Svätom Martine.

Počas revolučných bojov zažil J. M. Hurban viaceré hviezdne chvíle

Našim národným dejinám nie vždy celkom prajní historici nezabúdajú pripomenúť, že Žilina prijala vstup dobrovoľníkov chladne, a dokonca so strachom.