< sekcia Regióny

ZÁZNAM: Rokovanie zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka

Ilustračné foto. Foto: Screenshot/TABLET.TV

Pozrite si rokovanie zastupiteľstva v Bratislave-Petržalke.

Bratislava 26. septembra 2017 (TABLET.TV) - Starosta Petržalky Vladimír Bajan v súlade s ustanovením § 17 zákona SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave a § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvolal 19. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka na 26. septembra 2017 (utorok) o 9,00 hod. do kongresovej sály Technopolservices, Kutlíkova č. 17, Bratislava.


PROGRAM

Otvorenie zasadnutia
Voľba návrhovej komisie
Voľba overovateľov zápisu
1. Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva mestskej časti BratislavaPetržalka k 31. 8. 2017
Predkladá: prednosta
2. Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.6.2017
Predkladá: starosta
3. Návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2017
Predkladá: starosta
4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka o poskytovaní priamych finančných dotácií pre oblasť športu z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka
Predkladá: J. Bučan, zástupca starostu
5. Rozvojové projekty na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2017
Predkladá: starosta
6. Stratégia rozvoja miestnej demokracie v mestskej časti Bratislava-Petržalka Predkladá: starosta 7. Návrh na predaj nebytových priestorov na Osuského ul. č. 1, 1A, Bratislava spoločnosti V.O.K. Slovensko s.r.o.
Predkladá: prednosta
8. Návrh na predaj pozemku parc. č. 3086 pre JUDr. J. Hudeka a manželku Mgr. A. Hudekovú
Predkladá: prednosta
9. Návrh na predlženie prenájmu nebytových priestorov na Gercenovej ul. č. 8/H, Bratislava pre OZ OKRAJ
Predkladá: prednosta
10. Návrh na predĺženie prenájmu nebytových priestorov v Pavilóne detských ihrísk Bzovícka 8, Bratislava pre IGA Group s.r.o.
Predkladá: prednosta
11. Návrh na predlženie prenájmu nebytových priestorov v objekte na Ambroseho ul. č. 2, Bratislava pre P – MAT n. o.
Predkladá: prednosta
12. Návrh na predlženie prenájmu nebytových priestorov v objekte na Jasovskej ul. č. 25, Bratislava pre Romana Mocka
Predkladá: prednosta
13. Návrh na predĺženie prenájmu nebytových priestorov v objekte na Mánesovom nám. č. 3, Bratislavapre ŠK Tatran
Predkladá: prednosta
14. Návrh na prenájom pozemkov parc. č. 5736 a parc. č. 5756, k.ú. Petržalka pre Ota Dantsitsa
Predkladá: prednosta
15. Návrh na prenájom časti pozemkov parc. č. 5284/20 a 5284/21, k. ú. Petržalka pre Akzent BigBoard
Predkladá: prednosta
16. Návrh na prenájom časti pozemku parc. č. 3459/5 pre Bajram AZIRI, Zmrzlina u Bajrama
Predkladá: prednosta
17. Návrh na prenájom časti pozemkov parc. č. 4590, 3612 a 4584, pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov
Predkladá: prednosta
18. Informácia o výsledku kontroly vykonanej Najvyšším kontrolným úradom SR v mestskej časti Bratislava-Petržalka
Predkladá: starosta
19. Informácia o uzatvorených nájomných zmluvách k obecným bytom za II. štvrťrok 2017
Predkladá: starosta
20. Správa o kontrole výdavkovej časti rozpočtu zameranej na vybrané výdavky súvisiace s opravami a údržbou komunikácií a chodníkov v správe mestskej časti Bratislava-Petržalka
Predkladá: miestny kontrolór
21. Správa o kontrole „Preverenie plnenia uzatvorených zmlúv a advokátskymi kanceláriami, ktorým mestská časť mesačne odvádza paušálne sumy v zmysle uzavretých zmlúv a ich reálneho výkonu právnych služieb za obdobie od 1.1.2016 do 31.12.2016 a od 1.1.2017 do dňa vykonávania kontroly, teda, akú službu obdržala mestská časť od jednotlivého advokáta, resp. aký právny úkon bol v tom, ktorom mesiaci vykonaný. Kontrola správneho účtovania a vystavovania faktúr.“
Predkladá: miestny kontrolór
22. Interpelácie
23. Rôzne
Páči sa mi TERAZ.SK na Facebooku

Staňte sa fanúšikom a sledujte dôležité správy z TASR priamo na vašom Facebooku.