< sekcia Slovensko

F. Danninger: Európska únia dnes potrebuje reformu

MUDr. Filip Danninger. Foto: stranaprace.sk

TASR prináša rozhovor s lídrom kandidačnej listiny Strany práce do Európskeho parlamentu Filipom Danningerom.

Bratislava 10. mája (TASR) - S heslom Politická empatia - nástroj zmierenia a spolupráce vstupuje do boja o kreslo v Európskom parlamente (EP) lekár, vedec a univerzitný docent Filip Danninger. Európska únia (EÚ) dnes podľa jeho slov potrebuje reformu, a to v ekonomickej i politickej oblasti. V ekonomickej oblasti je dôležité zachovať osobitosti jednotlivých štátov a podporiť obojstranne výhodnú ekonomickú výmenu, uviedol v rozhovore pre TASR líder kandidačnej listiny Strany práce.

-V čom môže EP pomôcť Slovensku?-

Z pohľadu Strany práce očakávame pomoc pre Slovensko v tých oblastiach, ktoré sme zahrnuli do svojich europarlamentných volebných téz. Ako jediná z kandidátskych strán prichádzame zo slovenským revolučným patentom, ktorému chceme vytvoriť podporu a šírenie v rámci EÚ. Ide o novú verziu eko-plastu, vyvinutého na Slovensku, ktorý je vyrobený na báze kyseliny polymliečnej a ekosystém je schopný ho kompletne rozložiť do troch mesiacov. Nielen že sa tak neznečisťuje životné prostredie, ale vyhliadky na viacúčelové použitie novej technológie budú na prospech všetkých členských štátov EÚ. Túto inovačnú myšlienku chceme presadiť do legislatívneho procesu v europarlamente.

Z ostatných téz spomeniem tie najdôležitejšie: Odstraňovať rozdiely v životnej úrovni medzi starými a novými členskými krajinami EÚ. Vytvárať také podmienky pre našich občanov, aby 300.000 Slovákov nemuselo neustále chodiť za lepším zárobkom do zahraničia. Ďalšou dôležitou prioritou je vyrovnanie dotácií pre slovenských poľnohospodárov na úroveň pôvodných členských štátov EÚ a podpora ekologických projektov v súvislosti s ozdravením krajiny a zmiernením klimatických zmien.

Sme otvorení aj voči ostatným politickým subjektom. Budeme podporovať všetky pre Slovensko prospešné projekty v zmysle politickej empatie ako nástroja, ktorý ženie spoločnosť vpred, ako nástroja zmierenia a spolupráce.

Znepokojuje nás aj zmena charakteru spoločnosti. V Európe sa prestávajú rešpektovať princípy, na ktorých moderná Európa vznikla, ako kresťanstvo, humanizmus, vzdelanosť. Narastá individualizmus a ekonomická polarizácia spoločnosti, klesá pôrodnosť a zanedbáva sa zdravotná prevencia. Človek a jeho právo na dôstojný život sa stali pre politikov len frázou. Strana práce ako hodnotová strana bez ohľadu na to, čo je občianskym povolaním jej kandidátov, chce podporovať a presadzovať všetky iniciatívy, ktoré majú na zreteli prospech Slovenska a jeho duchovný a intelektuálny potenciál.

-Akej agende by ste sa ako europoslanec chceli venovať?-

V prípade zvolenia za europoslanca by sme chceli presadzovať volebné tézy Strany práce. Okrem už uvedených, spomeniem jednotný štandard pre potraviny a výrobky v celej EÚ a zabezpečenie potravinovej sebestačnosti Slovenska. Zaujímame sa aj o zlepšenie študijných a životných podmienok pre študentov a mladých vedcov počas pôsobenia na zahraničných školách v rámci EÚ.

Za jeden z najvýznamnejších nových podnetov považujeme iniciatívu Strany práca Zelené srdce Európy. Táto iniciatíva sa orientuje na klimatické zmeny v Európe a na planéte, s osobitným zreteľom na Slovensko. Oslovujeme rozličné subjekty, ktoré by nám pomohli ju realizovať. Iniciatíva Zelené srdce Európy má ambíciu stať sa štátnym programom zalesňovania Slovenska, s víziou vysadiť 5.450.421 stromov – čo Slovák, to strom – v mestách, na vidieku a vo voľnej krajine.

Zalesňovacie práce by sa mohli začať realizovať po parlamentných voľbách 2020 ako súčasť vládneho programu v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR, Lesmi Slovenskej republiky a viacerými nadáciami, podporujúcimi programy pre tvorbu a ochranu životného prostredia.

Vysádzanie stromov považujeme za účinný nástroj zlepšovania kvality ovzdušia, zadržiavania vody v krajine, zmiernenia tropických horúčav v preteplených mestách, ako aj za prírodný liek celkového ozdravenia krajiny. Umožníme tým reguláciu klimatických zmien a zamedzíme postupujúcej erózii pôdy a krajiny.

Ďalšou z priorít Strany práce je iniciatíva Zdravé Slovensko. Obracia sa na predsedu vlády SR, ministerky zdravotníctva a školstva SR. Jej cieľom je zavedenie preventívnej medicíny do liečebného portfólia lekárov za účelom zlepšenia zdravotného stavu obyvateľstva, zmeny životného štýlu a zvýšenia pôrodnosti na Slovensku. Táto iniciatíva vzišla z radov lekárov a zdravotníckych pracovníkov, uvedomujúcich si súčasný nevyhovujúci zdravotný stav slovenskej populácie. Narastajú enormné finančné prostriedky, ktoré je potrebné každoročne vkladať do zdravotníctva, a napriek tomu sa u nás neustále zvyšuje výskyt nádorových a civilizačných ochorení. Ako europoslanec by som sa usiloval o vyrovnanie rozdielov medzi zdravotníckymi zariadeniami pôvodných členských štátov EÚ a Slovenskom vrátane vyrovnania platov slovenským lekárom a zdravotným sestrám.

-Potrebuje Európska únia reformu?-

Každá doba potrebuje reformy. Od čias Jozefa II., ktorý, okrem iného, zreformoval súdnictvo, školstvo, zdravotný systém a zrušil nevoľníctvo, so zmenou spoločenského prostredia sa reformy stávajú nevyhnutnými, aby naďalej umožňovali progres v spoločnosti. Aj EÚ dnes potrebuje reformu, a to v ekonomickej i politickej oblasti. V ekonomickej oblasti je dôležité zachovať osobitosti jednotlivých štátov a podporiť obojstranne výhodnú ekonomickú výmenu. Nie je predsa možné napríklad, že dnes na Slovensku máme minimum slovenských syrov a slovenské syry v štátoch západnej Európy ani nenájdeme. Na druhej strane je u nás nepreberné množstvo francúzskych, holandských a iných syrov. A takto to funguje aj s inými slovenskými výrobkami, ktoré okrem Slovenska nenájdeme nikde. Podporujeme originalitu našej národnej osobitosti vrátane tradičnej kultúry ako nástroja zachovávania európskej identity. Všetko je reformovateľné, okrem hodnôt.

Sme proti bezkontaktným čipom s centrálnou databázou, ktoré narúšajú ochranu a integritu osobnosti. Staviame sa negatívne k LGBT ideológii. Sme za reformu azylovej politiky, v zmysle zákazu plošnej imigrácie do EÚ, sme za sprísnenie kontroly na hraniciach schengenského priestoru, postavenej na individuálnom prístupe ku každému imigrantovi. Našou prioritou je aj posilňovanie bezpečnosti štátu za pomoci národnej i európskej armády, až po dôslednú ochranu kyberpriestoru a zamedzenie hrozby duchovného terorizmu.

-Ste za užšiu integráciu členských krajín? Mala by SR patriť do jadra Únie?-

Sám názov „únia“ znamená voľné spojenie a nie kompletnú integráciu štátov. Naproti tomu sám názov „jadro“ už nesie v sebe znaky federácie. EÚ je únia slobodných suverénnych štátov a sme proti tomu, aby sa rozdeľovali na kategórie slabších či silnejších. Geopoliticky sme „jadrom“ Únie už svojou polohou. Odmietame politiku pretekov, pretekov rýchlejšie sa rozvíjajúcich ekonomík či prvoligových a druholigových hráčov Únie. Sme za rovnosť šancí a sme preto verní odkazu Francúzskej revolúcie: Liberté, Egalité, Fraternité (Sloboda, Rovnosť, Bratstvo) ako princípu demokracie.

Dôležité je, ako to pociťuje občan. Voliča zaujíma to, o čo ide v prvom rade aj Strane práce, a čo je aj v našich volebných tézach prioritou: Človek a jeho dôstojnosť na prvom mieste. Pomoc slabším a sociálne odkázaným. Ochrana tradičnej kultúry a hodnôt. Spolupráca naozaj nie je o pretekoch. Je o vnútornej stabilite a suverenite jednotlivých krajín.

-Prečo má SR dlhodobo nízku volebnú účasť pri voľbách do EP a ako by sa to dalo zmeniť?-

V roku 2014 malo Slovensko najnižšiu účasť zo všetkých členských krajín Únie – len 13 percent. Sme prví od chvosta. Naša skúsenosť s eurovoľbami je taká, že občania sú zle informovaní. Majú pocit, že svojím hlasom neovplyvnia fungovanie EÚ, a preto nemajú ani potrebu ísť voliť. Dlhodobo sa podceňuje osveta. Vysvetľovanie, o čom sú európske inštitúcie. Nejestvuje ani obojstranný tok informácií, ktorý by prehľadne informoval o činnostiach Európskeho parlamentu a Európskej komisie, ako aj o aktivitách jednotlivých europoslancov, zastupujúcich záujmy Slovákov. Štáty nie sú len zo slov, teda zo zákonov a hodnôt, ale sú aj o informačných tokoch, ktoré by sme chceli stransparentniť pre občana. Prax je taká, že mnohí občania majú pocit, že sa ich to netýka. Nedostatočná informovanosť môže mať dosah aj na negatívny či skresľujúci obraz o práci EP. Sú však aj občania, ktorým postačuje, že platia eurom, eurofondy fungujú a krajina sa zveľaďuje. Veríme však vo vyššiu volebnú účasť už v tohoročných eurovoľbách.

-Čo priniesla EÚ občanom ako pozitívum?-

-Dala nám Schengen, voľný pohyb osôb a tovaru, do ktorého sme vstúpili pred 15 rokmi. Zviditeľnili sme sa. Sme prosperujúcou krajinou. Zlepšil sa prístup k vzdelaniu na európskych univerzitách. Erasmus+ je považovaný za tretí najvýznamnejší prínos EÚ. Príjemcovia programu uvádzajú úroveň spokojnosti prevyšujúcu 90 percent. Európsky parlament schválil dvojnásobný rozpočet pre Erasmus+, ktorý sa zvýši o 24 miliónov eur v období rokov 2021 - 2027. Zlepšil sa trh práce. Napriek očakávaniam, že importovaný tovar „neprevalcuje“ naše trhy, realita sa stala inou. Trpí tým hlavne náš spracovateľský priemysel, hlavne potravinársky sektor, výroba mäsa, mlieka a mliečnych produktov. Naše poľnohospodárstvo sa stalo výrobnou bázou technických olejnín, ktorých spracovanie vo väčšine prípadov ani neprebieha na Slovensku. Je potrebné zmeniť našu legislatívu, ktorá by rovnako zvýhodňovala slovenské firmy ako zahraničných investorov. Pre Stranu práce je najdôležitejšie, aby sme boli právoplatným a suverénnym členom EÚ so svojím ekonomickým, sociálnym i kultúrnym statusom, aby sme boli demokratickým právnym štátom, aby sme odstránili korupciu, zvýšili finančné ohodnotenie pracujúcich a vytvárali vzdelanostnú spoločnosť, aby sme sa nestali len montážnou fabrikou Európy, ale aby u nás znovu prebiehal výskum a vývoj technológii. V tom nám mnohé štáty EÚ môžu byť vzorom, rovnako ako my môžeme byť inšpiratívni pre iné členské štáty originalitou svojej kultúry, vedy a vzdelanosťou obyvateľstva, ktorú aj naďalej musíme podporovať.