< sekcia Slovensko

Rezort zdravotníctva poskytne dotácie na projekt duševného zdravia

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Cieľom je podpora zachovania duševného zdravia, psychohygieny, zdravého životného štýlu, rozvoj komunitnej starostlivosti o duševne chorých, uvádza sa vo výzve.

Bratislava 18. marca (TASR) - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR vyhlásilo verejnú výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory duševného zdravia na rok 2019. Celkovo na to vyčlenilo 100.000 eur, pričom maximálna výška jednej dotácie je 33.000 eur a najnižšia výška 7000 eur. Rezort o tom informuje na svojom webe.

"Cieľom je podpora zachovania duševného zdravia, psychohygieny, zdravého životného štýlu, rozvoj komunitnej starostlivosti o duševne chorých - programy zamerané na podporu všetkých vekových skupín, s akcentáciou na podporu zachovania duševného zdravia detí a adolescentov a integráciu duševne chorých do komunity," uvádza sa vo výzve.

Žiadať o dotáciu môžu právnické aj fyzické osoby. Podmienkou je vypracovať projekt. Ten má byť podrobne vysvetlený a tiež má obsahovať štruktúrovaný rozpočet. Ďalej má pozostávať z dokladu o zriadení alebo založení žiadateľa, ak je žiadateľom právnická osoba, z dokladu o zabezpečení financovania projektu z iných zdrojov, čestné vyhlásenie žiadateľa, že má vyrovnané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom.

Obsahovať má aj potvrdenie príslušného konkurzného súdu, že voči žiadateľovi nie je vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, takisto potvrdenie príslušného správcu dane, že žiadateľ nemá daňové nedoplatky. Nemalo by chýbať ani čestné vyhlásenie žiadateľa, že voči nemu nie je vedený výkon rozhodnutia, potvrdenie príslušného inšpektorátu práce, že žiadateľ neporušil v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu, potvrdenie Sociálnej poisťovne a každej zdravotnej poisťovne, že žiadateľ nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevky na starobné dôchodkové sporenie.

Rovnako žiadateľ musí poskytnúť údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov. Napokon aj doklad, že žiadateľ je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak ide o žiadateľa, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora.

Predložiť žiadosť o poskytnutie dotácie je možné do 20. mája. Žiadosti vyhodnotí komisia zriadená ministerstvom zdravotníctva.

Páči sa mi TERAZ.SK na Facebooku

Staňte sa fanúšikom a sledujte dôležité správy z TASR priamo na vašom Facebooku.