Podrobné podmienky Veľkej letnej súťaže

Organizátorom súťaže je Tlačová agentúra Slovenskej republiky, so sídlom na Lamačskej ceste 3, 841 04 Bratislava, IČO: 31 320 414, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka 37/B (ďalej len „TASR“).

Organizátor na svojom portáli Teraz.sk a vo svojej facebookovej aplikácií Teraz Vyhraj umožňuje návštevníkovi zapojiť sa do súťaží o rôzne ceny. Návštevník zapojením do súťaže, pod ktorým sa rozumie odoslanie odpovedného formulára v súťaži, vyhlasuje, že bezvýhradne akceptuje tieto podmienky a rovnako bezvýhradne akceptuje aj podmienky konkrétnej súťaže, do ktorej sa zapojil.

Súťaže sú určené všetkým návštevníkom portálu. Do súťaží sa nesmú zapájať zamestnanci ani zmluvní spolupracovníci TASR, a ani obchodní partneri, ktorí výhry do súťaží venujú, resp. súťaže usporadúvajú, organizujú, sprostredkujú, sponzorujú, technicky zabezpečujú alebo inak vykonávajú, alebo na ich vykonaní spolupracujú. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 13 rokov, ktorá má založené konto v sociálnej sieti Facebook.

Výhercom sa stáva osoba, ktorá správne odpovedala na súťažnú otázku, resp. sa k správnej odpovedi najviac zo všetkých súťažiacich priblížila a poskytla všetky údaje potrebné na riadnu a nezameniteľnú identifikáciu a bola za výhercu vyhlásená. Výherca bude o výhre informovaný mailom, resp. telefonicky. Cenu v prvom, druhom a treťom poradí si výherca musí prevziať osobne v sídle organizátora. Ak tak neurobí do 5 pracovných dní od vyzvania organizátorom súťaže, výhra prepadá v prospech organizátora súťaže. Nárok na výhru zaniká aj v prípade, ak výherca poruší akúkoľvek povinnosť určenú týmito podmienkami, alebo koná v rozpore s dobrými mravmi (poskytol nepravdivé údaje, získal výhru podvodným konaním a pod.), ak si výhru neprebral v stanovenej alebo dohodnutej lehote, ani o predĺženie tejto lehoty nepožiadal z ospravedlniteľných dôvodov. V prípade, že je výhercovi výhra doručená poštou alebo kuriérom a nepreberie si ju v odbernej lehote, výhra prepadáva v prospech organizátora portálu. Rozhodnutie o tom, čo je ospravedlniteľný dôvod, je výlučne v kompetencii organizátora súťaže. Organizátor nezodpovedá za vady doručenia výhry vzniknuté pri poštovej preprave alebo v súvislosti s ňou. Prípadné nároky vzniknuté na základe vadného doručenia, resp. nedoručenia výhry, postupuje organizátor na výhercu. Výhra a výhody získané v nie sú právne vymáhateľné. Výhru v súťaži nie je možné zameniť za hotovosť, ani za iný produkt alebo službu. Výherca berie na vedomie, že v zmysle platnej legislatívy (§ 9 ods. 2 písm. m/ zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov) sú výhry z reklamných súťaží a žrebovaní od dane oslobodené len do výšky 165,97 eura za cenu alebo výhru. Výhry prevyšujúce sumu 165,97 eura sú považované za ostatné príjmy podľa § 8 ods. 1 písm. i/ zákona. Povinnosť zdaniť výhru má organizátor súťaže iba v prípade peňažných výhier. Nepeňažné výhry sú zdaňované prostredníctvom daňového priznania, ktoré je povinný po skončení kalendárneho roka podať výherca.

Osobné údaje sú na účely týchto podmienok všetky identifikačné údaje poskytnuté účastníkom súťaže organizátorovi portálu (meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mail ...). Organizátor portálu je oprávnený aj bez súhlasu účastníka spracovávať osobné údaje nevyhnutné na účel realizácie súťaže a odovzdania výhry v priebehu súťaže a po jej skončení v zmysle ustanovenia § 7 ods. 4 písm. b) zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Organizátor zodpovedá za bezpečnosť osobných údajov a dodržiavanie povinností podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Účastník nie je podľa žiadneho všeobecne záväzného právneho predpisu povinný poskytnúť organizátorovi svoje osobné údaje ani svoj súhlas s ich spracovaním za účelom uvedeným v týchto podmienkach a poskytnutie osobných údajov a súhlasu s ich spracovaním je dobrovoľné.

Účastník je oprávnený na základe písomnej žiadosti vyžadovať od organizátora súťaže:
a) informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov v informačnom systéme,
b) odpis jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
c) opravu jeho nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
d) likvidáciu jeho osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania,
e) likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona.
Účastník je oprávnený na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať u organizátora voči:
a) spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu,
b) využívaniu osobných údajov na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
c) poskytovaniu osobných údajov uvedených na účely priameho marketingu.

Účastník je oprávnený na základe bezplatnej písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, namietať u organizátora kedykoľvek voči spracúvaniu osobných údajov nevyhnutných na ochranu zákonných práv a právom chránených záujmov organizátora bez jeho súhlasu, vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jeho práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, organizátor je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

Každý účastník má právo požiadať organizátora o poskytnutie informácie o spracovaní jeho osobných údajov, ktorá mu bude bez zbytočného odkladu poskytnutá. Za poskytnutie informácie je organizátor oprávnený požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nutné na poskytnutie informácie. Každý účastník, ktorý zistí alebo sa domnieva, že organizátor realizuje spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života účastníka alebo v rozpore so zákonom, môže požiadať organizátora o vysvetlenie, alebo požadovať, aby organizátor odstránil takto vzniknutý stav. V prípade ak bude žiadosť účastníka vyhodnotená ako oprávnená, organizátor odstráni závadný stav. Pokiaľ organizátor žiadosti nevyhovie, môže sa subjekt osobných údajov obrátiť na Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, právo subjektu osobných údajov obrátiť sa na Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky tým nie je dotknuté.

Organizátor si vyhradzuje pre prípad podozrenia z porušovania týchto a osobitných podmienok súťaží, najmä pre prípad získavania výhier v rozpore so všeobecnými a osobitnými podmienkami a dobrými mravmi, zneužívania mechanizmu a výhod súťaží, právo odmietnuť možnosť účasti v súťaži, ako aj právo výhercovi výhru neposkytnúť, a to aj so spätnou účinnosťou. Organizátor si vyhradzuje právo na úpravu všeobecných podmienok a pravidiel súťaží z dôvodov obchodných, zapríčinených treťou osobou alebo vyššou mocou.