< sekcia Bratislava

Bratislava minulý rok vyprodukovala 214.480 ton komunálneho odpadu

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Bratislava dlhodobo patrí medzi mestá s najnižšou mierou skládkovania, a to vďaka spaľovni, kde sa odpad energeticky zhodnocuje.

Bratislava 19. apríla (TASR) – V Bratislave sa za minulý rok vyprodukovalo 214.480 ton komunálneho odpadu. Pri prepočte na počet obyvateľov je to 486,5 kilogramu odpadu na obyvateľa za jeden rok. Oproti predošlému roku sa množstvo vyprodukovaného odpadu znížilo. V rokoch 2015 a 2016 však bola produkcia odpadu v Bratislave nižšia. Hlavné mesto o tom informuje v stratégii nakladania s komunálnymi odpadmi v hlavnom meste s cieľom prechodu na obehové hospodárstvo pre roky 2021-2026.

Aj napriek medziročnému poklesu má celkové množstvo odpadu podľa bratislavskej samosprávy tendenciu rásť. Hmotnostne najviac zastúpeným druhom odpadu v hlavnom meste za rok 2020 bol zmesový odpad, ktorý tvoril až 51 percent odpadu. Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za predošlý rok bola 37,1 percenta.

V Bratislave sa v roku 2020 nakladalo s odpadom tak, že 11 percent bolo uložených na skládku odpadov, 31 percent sa recyklovalo, deväť percent tvoril biologicky rozložiteľný odpad, ktorý bol skompostovaný a 49 percent odpadov sa zhodnocovalo energeticky v spaľovni odpadov v bratislavskom Vlčom hrdle.

Bratislava dlhodobo patrí medzi mestá s najnižšou mierou skládkovania, a to vďaka spaľovni, kde sa odpad energeticky zhodnocuje. V hlavnom meste sa skládkuje len desatina všetkých komunálnych odpadov, čo je podľa magistrátu výrazne menej ako 50 percent, čo je národný priemer. Cieľom Bratislavy je udržať mieru skládkovania na úrovni do desať percent.

Podľa analýzy Inštitútu environmentálnej politiky bude počas rokov 2025 až 2045 produkcia komunálneho odpadu v Bratislave medziročne rásť v priemere o 2,5 percenta a miera recyklácie stúpne. "Rast produkcie komunálnych odpadov bude ťahaný vyššou spotrebou domácností a vyšším počtom obyvateľov," uvádza sa v dokumente.

V strategickom dokumente Bratislava - mesto bez odpadov si preto magistrát stanovil viaceré ciele. Do roku 2026 chce mesto Bratislava 45 percent komunálneho odpadu triediť, 40 percent komunálneho odpadu recyklovať, menej ako desať percent odpadu skládkovať a zvyšok odpadov energeticky zhodnocovať. Do roku 2035 plánuje dosiahnuť minimálne 65-percentnú mieru triedenia a recyklácie/materiálového zhodnocovania. Menej ako päť percent skládkovania a zvyšok energetické zhodnocovanie.