< sekcia Bratislava

Bratislava spustila participatívny proces pri tvorbe koncepcie kultúry

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Dano Veselský

Koncepcia kultúry má zadefinovať rolu kultúry v udržateľnom rozvoji mesta a nastaviť nástroje pre systémovú podporu kultúry v nadväznosti na aktuálne výzvy a problémy v spoločnosti.

Bratislava 29. júla (TASR) – Do tvorby prvej mestskej koncepcie kultúry chce hlavné mesto zapojiť čo najširšiu odbornú i laickú verejnosť, spustilo preto participatívny proces. Bratislavský magistrát v tejto súvislosti prichádza momentálne s dotazníkom, ktorý má zmapovať kultúrne správanie sa obyvateľov. V rámci procesu chce využiť aj ďalšie modely participácie, napríklad okrúhle stoly, workshopy, rozhovory, fokusové či pracovné skupiny.

"Ak máme adaptovať globálne ciele udržateľného rozvoja v podmienkach Bratislavy, je potrebné reflektovať dôležitosť kultúry. Kultúra a kultúrne služby v sebe nesú spôsob vyjadrenia sa, kreativitu a budovanie identity a sú dôležitými atribútmi vytvárajúcimi podmienky pre dôstojný život ľudí," hovorí Zuzana Ivašková, zodpovedná za proces prípravy koncepcie.

Koncepcia kultúry má zadefinovať rolu kultúry v udržateľnom rozvoji mesta a nastaviť nástroje pre systémovú podporu kultúry v nadväznosti na aktuálne výzvy a problémy v spoločnosti. Vychádza sa z princípu založenom na identifikácii kultúrnych potrieb obyvateľov, mapovania miestnej kultúrnej infraštruktúry, definovaní cieľov a spôsobu ich implementovania a vyhodnocovania. Dôraz je kladený aj na transparentné pravidlá rozdeľovania zdrojov.

Magistrát poznamenáva, že kultúru treba vnímať v širšom spektre, keďže je prepojená aj na ostatné oblasti mestského života, ako napríklad sociálna inklúzia, vzdelávanie či životné prostredie. "Mesto netvorí len kultúrna infraštruktúra, umenie, kultúrne dedičstvo či kreatívny priemysel. Sú to tiež hodnoty, spôsob života, morálka, tradície, príbehy miestnych obyvateľov, jazyk i výchova," podotýka magistrát. Poukazuje na to, že kultúra pomáha vzájomnej komunikácii ľudí, trávenie voľného času, je zdrojom duševného rozvoja spoločnosti, pôsobí stimulačne na rozvoj ekonomiky, kultivuje občiansku spoločnosť i napomáha sociálnej súdržnosti.

Koncepcia kultúry vzniká v súbehu s pripravovaným Plánom Bratislava 2030. Koncepcia kultúry bude rovnako rámcovaná obdobím 2030 a má byť otvoreným, pravidelne vyhodnocovaným a aktualizovaným dokumentom. Termín finalizácie a schválenia koncepcie je stanovený na jar 2021. Všetky informácie budú na webovej stránke www.dekadaprekulturu.sk.

Pri vzniku koncepcie sa bude mesto opierať o ciele udržateľného rozvoja vychádzajúce z dokumentu OSN Agenda 2030 a medzinárodného dokumentu Agenda 21 pre kultúru, ktorého cieľom je uznať kultúru ako jeden zo základných pilierov udržateľnosti.