< sekcia Bratislava

Územné rozhodnutie na Národný futbalový štadión nezrušili

Snímka z výstavby futbalového štadióna na Tehelnom poli , ktorá sa začala v januári 2015. Foto: TASR/Pavel Neubauer

Okresná prokurátorka Diana Lauková podala koncom minulého roka protest proti rozhodnutiu o umiestnení štadióna, ktoré vydalo bratislavské Nové Mesto ešte v roku 2012.

Bratislava 3. marca (TASR) – Územné rozhodnutie na Národný futbalový štadión (NFŠ) v Bratislave, ktoré napadla okresná prokurátorka pre nezákonnosť, nakoniec nezrušili. Okresný úrad Bratislava totiž protestu prokurátora nevyhovel. Argumentuje, že preskúmal dôvody protestu i napadnuté územné rozhodnutie a dospel k záveru, že na jeho zrušenie nie je dostatok dôvodov. TASR informáciu potvrdil aj hovorca bratislavského Nového Mesta Marek Tettinger.

Okresná prokurátorka Diana Lauková podala koncom minulého roka protest proti rozhodnutiu o umiestnení štadióna, ktoré vydalo bratislavské Nové Mesto ešte v roku 2012. Stavebný úrad ho totiž vydal v čase, keď bolo záväzné stanovisko hlavného mesta už neplatné. Podľa prokuratúry tak úrad porušil zákon a územné rozhodnutie mal preto podľa nej zrušiť a nahradiť ho zákonným. Mestská časť ale protestu nevyhovela a posunula ho nadriadenému orgánu, teda Okresnému úradu Bratislava. Ten tvrdí, že územné rozhodnutie nie je v takom rozpore s ustanoveniami zákona, pre ktoré by bolo nevyhnutné protestu prokurátora vyhovieť.Hlavné mesto vydalo záväzné stanovisko ešte koncom novembra 2011, pričom vychádzalo z územného plánu schváleného v roku 2007. V polovici augusta 2012 potom stavebný úrad v Novom Meste vydal rozhodnutie o umiestnení stavby. Medzičasom sa však územný plán zmenil. Mestské zastupiteľstvo totiž ešte 15. decembra 2011 prijalo nové zmeny a doplnky územného plánu. Prokurátorka argumentuje, že záväzné stanovisko mesta tak stratilo svoju platnosť a záväznosť. "Nemohlo byť podkladom rozhodnutia o umiestnení stavby," zdôraznila.

Tettinger ešte vlani vysvetľoval, že nové zmeny a doplnky územného plánu sa nijako netýkali územia bývalého štadióna Slovan, ani jeho funkčného využitia. "Aj pred zmenami územného plánu, ako aj po zmene táto plocha bola určená pre funkciu športu, telovýchovy a voľného času. Nezmenila sa ani základná charakteristika funkčnej plochy z hľadiska regulácie využitia územia," podotkol hovorca Nového Mesta. Podľa neho tak nie je dôvod, aby záväzné stanovisko magistrátu nebolo platné.Prokurátorka však poukazuje na to, že maloobchodné zariadenia, služobné byty a malé ubytovacie zariadenia cestovného ruchu budú mať podľa územného rozhodnutia 23, osem a päť podlaží. Plocha obchodného centra má tak mať 16.960 štvorcových metrov (m2) a plocha pre 314 bytov 26.250 m2. Prokurátorka podotýka, že skoro dve tretiny podlahovej plochy tejto stavby sú teda určené na bývanie, čo podľa stavebného zákona napĺňa charakter bytovej budovy. Podľa územného plánu je ale na tomto území bývanie neprípustné, okrem toho v obmedzenom rozsahu, teda služobných bytov, dodáva prokurátorka.

Na území nemôžu byť podľa Laukovej tiež ubytovacie zariadenia cestovného ruchu. "Teda podľa platného územného plánu hlavného mesta v čase rozhodovania stavebného úradu nemohlo byť povolené umiestnenie malých zariadení cestovného ruchu v objekte," zdôraznila prokurátorka.

Mestská časť ale reagovala, že prokuratúra vychádzala z nesprávneho prepočtu koeficientu plochy určenej na služobné byty. "Vychádzala len z plochy konkrétnej budovy. Stavba je však tvorená jednotlivými objektmi, ktoré sú navzájom stavebne, technicky a prevádzkovo prepojené a preto je potrebné vychádzať z podlahových plôch celého areálu," tvrdí miestny úrad. Z toho je podľa neho zrejmé, že prevládajúcou funkciou stavby je funkcia športu. "Preto túto námietku považujeme za neopodstatnenú."

Okresný úrad tiež odôvodnil, že oznámenie o začatí územného konania bolo doručené aj magistrátu hlavného mesta. A keďže tento sa k veci nevyjadril, podľa stavebného zákona "sa má za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí". Okresný úrad pripomína, že neuplatnené záväzné stanovisko sa považuje za stanovisko súhlasné.

Proti rozhodnutiu sa dá odvolať, a to do 15 dní. Odvolacím orgánom je ministerstvo dopravy. Mestskej časti rozhodnutie prišlo do podateľne 2. marca.