< sekcia Bratislava

Verejnosť môže pripomienkovať návrh zadania ÚPZ Zátišie - Hattalova

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Odborná i laická verejnosť tak môže urobiť do 29. mája.

Bratislava 31. marca (TASR) – Návrh zadania Územného plánu zóny (ÚPZ) Zátišie - Hattalova v bratislavskom Novom Meste je možné pripomienkovať. Odborná i laická verejnosť tak môže urobiť do 29. mája. Posielanie podnetov a pripomienok v rámci aktuálneho prerokovávania návrhu je jednou z etáp procesu obstarávania tejto územno-plánovacej dokumentácie, ktorá má „prehĺbiť“ územný plán mesta. Informuje o tom mestská časť na svojej webovej stránke.

"Hlavným cieľom je tvorba vyváženého mestského prostredia s dôrazom na skvalitnenie bývania a stanovenie limitov pre hospodárske aktivity. Dôležité je zachovanie verejných plôch a zelene a udržateľná transformácia problematických, zanedbaných a nefunkčných území," skonštatoval starosta Nového Mesta Rudolf Kusý s tým, že predmetná zóna by mala mať dostupné služby, občiansku a dopravnú vybavenosť a pracovné príležitosti.

Riešené územie je vymedzené zo severovýchodu Odborárskou, Vajnorskou ulicou a ulicou Za stanicou, z juhovýchodu Rožňavskou a Trnavskou ulicou, z juhozápadu Bajkalskou a Jarošovou ulicou a zo severozápadu Račianskou ulicou. Historickým vývojom sa zóna postupne zmenila na prevažne mestské obytné prostredie s prvkami dožívajúcich výrobno-obslužných prevádzok.

Návrh zadania je zverejnený na internetovej stránke mestskej časti, k nahliadnutiu je k dispozícii aj na miestnom úrade na Junáckej ulici, kontaktovať treba miestne oddelenie životného prostredia a územného plánovania. Pripomienky a podnety je možné podať písomnou formou do podateľne miestneho úradu alebo poštou na adresu predmetného oddelenia.