< sekcia Ekonomika

Detské ihriská budú musieť spĺňať presné bezpečnostné požiadavky

Detské ihrisko, ilustračné foto. Foto: TASR - Štefan Puškáš

Stanoví ich vládny návrh zákona o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska, ktorý v stredu schválil parlament.

Bratislava 16. októbra (TASR) - Detské ihriská majú po novom spĺňať presne stanovené bezpečnostné požiadavky. Stanoví ich vládny návrh zákona o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska, ktorý v stredu schválil parlament. Návrh právnej normy predložilo na rokovanie Ministerstvo hospodárstva (MH) SR.

Právna norma stanoví systém na monitorovanie úrazov detí na detských ihriskách a jasné pravidlá ich prevádzky vrátane pravidelných odborných kontrol. "Cieľom je stanoviť požiadavky na detské ihrisko ako jeden kompaktný priestor. Ustanovujú sa také povinnosti subjektov, ktoré smerujú k dosiahnutiu zvýšenia bezpečnosti detských ihrísk, bezpečné detské ihriská minimalizujúce riziká neoddeliteľne späté s hrou detí na ihriskách," uvádza sa v predkladacej správe k návrhu zákona. Návrhom sa zjednocuje postup pri kontrolách ihrísk a je definovaný okruh subjektov oprávnených kontrolovať ich.

Podrobnosti o odbornom vzdelávaní a preskúšavaní osôb, ktoré budú kontrolovať ihriská, stanoví vyhláška MH SR. Návrh zákona má nadobudnúť platnosť od 1. januára 2020. V súvislosti s plnením povinnosti pravidelných ročných kontrol je v návrhu dlhšie prechodné obdobie, keď vlastníci ihrísk existujúcich ku dňu nadobudnutia účinnosti návrhu zákona budú povinní zabezpečiť prvú ročnú kontrolu až do 31. decembra 2021. "Predlžuje sa obdobie na zosúladenie starších detských ihrísk s návrhom zákona z dôvodu potreby zabezpečenia dostatočne dlhej lehoty na technické úpravy, ktoré si v prípade niektorých detských ihrísk môže nová právna úprava vyžiadať, a na následné kontroly detských ihrísk oprávnenými osobami," uvádza sa v schválenom pozmeňujúcom návrhu zo spoločnej správy výborov. Prechodné obdobie sa predĺži aj preto, lebo je potrebné prvotné vyškolenie certifikovaných osôb, ktoré budú vykonávať obhliadky pri ročných kontrolách detských ihrísk.

V súčasnosti je platné nariadenie vlády, ktoré ustanovuje podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na prostriedky ľudovej zábavy, zariadenia detských ihrísk a športovo-rekreačné zariadenia. Zameriava sa na individuálne zariadenia detského ihriska, posúdenie bezpečnosti jeho zariadenia len po jeho výrobe, neriešia sa početné nedostatky spôsobené neodbornou montážou, nesprávnou inštaláciou priamo na ihrisku či nedostatočnou údržbou.

Závery kontrol Slovenskej obchodnej inšpekcie z októbra 2018 ukázali, že je veľký počet ihrísk, ktoré majú nedostatky. Približne 80 % z nich súviselo s bezpečnosťou. Príčiny boli v správe a údržbe, posúdení zhody, nesprávnej inštalácii a konštrukčnom vyhotovení.