< sekcia Ekonomika

Vláda schválila programové vyhlásenie, šéfom SIS by mohol byť J. Valko

Predseda vlády SR Robert Fico Foto: TASR/Michal Svítok

Jeho znenie zatiaľ nie je známe, keďže sa nenachádza na webovej stránke Úradu vlády SR.

Bratislava 27. apríla (TASR) - Vláda dnes schválila svoje programové vyhlásenie, ktoré na rokovanie kabinetu predložil premiér Robert Fico.

Do pléna Národnej rady (NR) SR sa dostane v stredu 2. mája, kedy budú poslanci hlasovať aj o dôvere súčasnému kabinetu.

Nová vláda Roberta Fica (Smer-SD) si za jeden z cieľov v sociálnej oblasti dala zákonne ukotviť kategóriu minimálneho dôchodku. V akej výška, sa však v dnes schválenom Programovom vyhlásení vlády SR neuvádza, avšak Smer-SD dlhodobo upozorňuje na dôchodky v sume pod hranicou životného minima, ktoré musí následne sanovať štát zo svojej kasy.

Pozrite si kompletné znenie programového vyhlásenia vládyStiahnúť súbor


Vznikne kategória minimálneho dôchodku

Zľava minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter, minister kultúry Marek Maďarič a predseda vlády SR Robert Fico pred začiatkom štvrtej schôdze vlády SR 26. apríla 2012 v Bratislave.
Foto: TASR/Michal Svítok
Novinkou pre seniorov bude aj vytvorenie podmienok na pokračovanie ich pracovných aktivít aj po dosiahnutí dôchodkového veku. "Na zlepšenie príjmovej situácie starších ľudí," konštatuje sa v materiály. Zrušenie súbehu poberania predčasného starobného dôchodku a možnosti pracovať zrušil predchádzajúci kabinet Ivety Radičovej (SDKÚ-DS).

Zmeny by mali čakať aj druhý pilier. "Opätovne v systéme starobného dôchodkového sporenia vláda uplatní princíp dobrovoľnosti," uvádza sa v návrhu. Po novom by tak nemali mladí ľudia vstupovať do systému automaticky, ale až na vlastné požiadanie a podpísanie zmluvy s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou. Takúto dobrovoľnosť zaviedla ešte prvá Ficova vláda, pričom Radičovej kabinet ju od januára tohto roka zrušil.

V starobnom sporení sa má tiež prehodnotiť opodstatnenosť počtu fondov, a to aj vo vzťahu ku garantovaným nárokom. V súčasnosti existujú namiesto pôvodných troch fondov štyri, pričom iba jeden z nich je pre sporiteľov garantovaný. Zmeny majú nastať aj v prípade tretieho piliera. "Obnoví sa jeho význam, a to najmä prostredníctvom zvyšovania jeho atraktivity pre všetkých, ktorí naň prispievajú," dodáva sa v materiály.

Premiér navrhuje za nového šéfa SIS Jána Valka

Novým šéfom Slovenskej informačnej služby (SIS) by mal byť Ján Valko. Návrh na jeho vymenovanie predložil premiér Robert Fico a kabinet s tým súhlasil.

Konečné slovo bude mať prezident SR Ivan Gašparovič. Ten by mal odvolať aj súčasného riaditeľa Karola Mitríka.

Valko je bývalým šéfom štátnej Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti (JAVYS). Pôvodne sa s ním počítalo na post ministra hospodárstva, Fico však 30. marca zverejnil, že v súvislosti s týmto menom uvažuje o inej funkcii, ktorá si vyžaduje "mimoriadnu dôveru" predsedu vlády.

Premiér pred niekoľkými týždňami požiadal súčasné vedenie SIS o vykonanie bezpečnostnej previerky kandidáta na jej nového riaditeľa. "Až potom, ako bude previerka realizovaná a bude v poriadku, môže ísť návrh do vlády SR a potom pánovi prezidentovi. Asi by nebolo správne, keby nový riaditeľ sám sebe robil bezpečnostnú previerku, čo sa stávalo pre určité procedurálne prekážky," uviedol 16. apríla.
Transformácia nemocníc nebude

Vláda Roberta Fica nebude transformovať štátne zdravotnícke zariadenia na akciové spoločnosti. Stop tiež dáva privatizácii ekonomicky lukratívnych činností nemocníc. Avizovala, že zavedie prísnu kontrolu hospodárenia nemocníc, čím sa má zabrániť neúčelnému vynakladaniu finančných prostriedkov a zadlžovaniu nemocníc.

Kabinet okrem toho plánuje obnoviť dialóg s odbornou verejnosťou, stavovskými a odborovými organizáciami. Všetky zásadné systémové zmeny tak majú byť výsledkom dohody. Vláda sa okrem toho zaviazala aj k zlepšovaniu mzdového ohodnotenia pracovníkov v rezorte zdravotníctva. "V medziach ekonomických možností zavedie také mechanizmy do spôsobu riadenia a financovania rezortu, aby bol primeraný dostatok prostriedkov na zvyšovanie odmeňovania zdravotníckych pracovníkov," píše sa v materiáli.

Podporiť sa má zároveň optimalizácia siete poskytovateľov zdravotnej starostlivosti s dôrazom na zabránenie nekontrolovateľného rastu najmä v špecializovanej ambulantnej starostlivosti. Doriešiť sa má aj problematika ambulantných pohotovostí. Plánuje sa aj dobudovanie siete urgentných príjmov a traumatologických centier či zavádzanie štandardných diagnostických a liečebných postupov, ako aj pokračovanie v aktívnej ochrane nefajčiarov.

Kabinet plánuje dostavať rozostavanú bratislavskú nemocnicu Rázsochy. "Týmto krokom sa zároveň vyrieši aj vzdelávacia základňa slovenského zdravotníctva," konštatuje sa v materiáli.

Rezort zdravotníctva má tiež pokračovať v krokoch, ktoré zabezpečia znižovanie nákladov a zvýšia dostupnosť liekov a zdravotníckych pomôcok bez doplatkov pre všetky závažnejšie ochorenia. Vláda sa tiež zaviazala, že vytvorí podmienky na sprehľadnenie vzťahov medzi výrobcami liekov, zdravotníckymi pracovníkmi a pacientmi a odstráni pretrvávajúce problémy na trhu s liekmi vzniknuté v súvislosti s "účelovými legislatívnymi opatreniami predchádzajúcej vlády".

Dôraz sa má klásť aj na zavedenie elektronického zdravotníctva, tzv. eHealth do praxe. Prioritne sa má pozornosť zamerať na elektronickú zdravotnú dokumentáciu a jej využívanie ošetrujúcimi lekármi, elektronickú preskripciu a medikáciu, informovanosť občanov o zdraví, chorobách, na podporu starostlivosti o chronických pacientov a verejné zdravie.

Vláda prehodnotí zmeny v súdnictve a na prokuratúre

Vláda bude prehodnocovať zásahy do súdnictva aj prokuratúry, ktoré v rokoch 2010 a 2011 presadila bývalá ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (SDKÚ-DS). Nová vláda chce, aby všetky zákony korešpondovali s Ústavou SR a odporúčaniami medzinárodných inštitúcií.

"Vláda vypracuje novú koncepciu stabilizácie a modernizácie súdnictva, ktorá bude základom pre novú právnu úpravu," uvádza sa v programovom vyhlásení. Tvorba zásadných zmien sa má opierať o odbornú diskusiu. Vláda sa zaviazala prijať opatrenia na zvýšenie dôvery súdov, vymožiteľnosti práva a eliminovanie súdnych prieťahov. Podstatnou revíziou by mal prejsť Občiansky súdny poriadok a zintenzívnia sa práce na elektronizácii súdov. Situáciu v preplnených väzniciach chce riešiť ukladaním alternatívnych trestov.

Vláda sa zaviazala, že obnoví inštitút justičných čakateľov, zvýši informovanie verejnosti o činnosti súdov, zlepší priestorové podmienky na súdoch, prehodnotí súčasný systém hodnotenia sudcov a prijme protikorupčné opatrenia. "Najmä zriadi trvalú telefónnu linku, na ktorú bude možné oznámiť korupčné správanie sudcov a zamestnancov súdov," píše sa v Programovom vyhlásení vlády SR.

V rámci prokuratúry chce prehodnotiť legislatívne zásahy, ktoré umožňujú zásahy výkonnej moci do činnosti prokurátorov, vrátane generálneho. "Prijaté legislatívne opatrenia budú garantovať nezávislosť prokuratúry Slovenskej republiky," uvádza vláda Roberta Fica. Ďalej chce obnoviť dôveru v prokuratúru, zabezpečiť informovanie o jej celkovej činnosti a rozšíriť jej oprávnenia, ktoré sú zamerané na ochranu majetkových práv štátu.

Podobne ako na súdoch aj v rámci prokuratúry chce vláda zriadiť telefónnu linku na oznamovanie korupcie. "Navrhne, aby generálny prokurátor bol oprávnený podať na súd sťažnosť pre porušenie zákona proti právoplatnému rozhodnutiu súdu vydanému v trestnom konaní, ktorým bol porušený zákon alebo ktoré bolo urobené na podklade chybného postupu konania," uvádza sa v Programovom vyhlásení vlády SR.


Vláda na kultúre neplánuje v nasledujúcich rokoch šetriť

Je nevyhnutné zvýšiť príjmy rozpočtu

"Primárnym cieľom v tejto oblasti musí byť zníženie deficitu verejných financií pod 3 % HDP v roku 2013," zdôrazňuje kabinet.

Podľa dokumentu je na dosiahnutie tohto zámeru potrebné realizovať opatrenia na príjmovej aj výdavkovej strane verejných financií. Avizuje pritom nevyhnutnosť zvýšiť podiel verejných príjmov na HDP, aby nedošlo k obmedzeniu verejných služieb pre občanov. Vláda odmieta zdaňovanie spotreby ako jediný zdroj zvyšovania príjmov rozpočtu.

"Dôraz sa bude klásť na dane, ktoré čo najmenej znižujú disponibilné príjmy nízkopríjmových občanov, ekonomickú aktivitu, alebo sú relatívne nízke oproti iným krajinám. Zvýši sa progresivita daňového systému pre nadštandardné príjmy fyzických osôb, ako aj pre právnické osoby," avizuje kabinet s tým, že zváži aj zvýšenie výberu majetkových daní, pričom zohľadní najmä faktory ako luxus či ekologická škodlivosť.

Vláda tiež plánuje podniknúť kroky na odstránenie deformácií daňovo-odvodového systému a prehodnotiť aktuálne nastavenie bankového odvodu. "Taktiež na strane príjmov vzrastie zdanenie hazardu a efektívnejším hospodárením podnikov s majetkovou účasťou štátu sa zvýšia ich dividendy plynúce do štátneho rozpočtu," konštatuje vládny program. Pre vyššiu motiváciu súkromného sektora investovať do výskumu, vývoja a inovácií kabinet posúdi možnosť daňového zvýhodnenia pre podnikateľské subjekty rozvíjajúce vlastný výskum a vývoj.

Na strane výdavkov chce vláda pokračovať v tlaku na zvyšovanie efektívnosti fungovania štátu v oblasti verejného obstarávania, ako aj v nastavení samotných štátnych inštitúcií. V tejto súvislosti prehodnotí súčasnú štruktúru orgánov štátnej správy s cieľom zefektívniť ich činnosť a prispieť k znižovaniu výdavkov vynakladaných na ich činnosť. Úspory očakáva aj od centralizácie verejného obstarávania či zriadenia štátnej realitnej agentúry.

Vláda vo svojom programe sľubuje tiež kroky k rovnomernejšiemu daňovo-odvodovému zaťaženiu kapitálu a práce. S prihliadnutím na skúsenosti v okolitých štátoch zváži aj zavedenie dane z finančných transakcií. "Vláda dokončí reformu daňovej správy prostredníctvom programu UNITAS, ktorý zjednotením výberu daní, cla a odvodov a potláčaním daňových únikov zabezpečí dodatočné rozpočtové zdroje," dodáva v tejto oblasti schválený vládny program.
Kultúru nepovažuje vláda za oblasť, na ktorej by sa dalo v nasledujúcich rokoch šetriť. Uvádza sa to v programovom vyhlásení, ktoré dnes kabinet schválil.

"Finančná podpora kultúry musí však vychádzať z reálnych ekonomických možností štátu a súčasne byť aj schopná napĺňať reálne stanovené ciele, priority a očakávania kultúrnej obce," pripomína sa v ňom.

Na jej financovanie bude hľadať aj iné možnosti a modely ako iba verejné zdroje. Súčasný grantový systém ministerstva kultúry sa preto pretransformuje na verejnú inštitúciu, ktorej príjmy, určené na podporu slovenskej kultúry, budú zákonom zabezpečené aj výnosmi z hazardných hier a lotérií.

V nasledujúcom programovom období 2014 až 2020 chce kabinet vytvoriť minimálne prioritnú os na čerpanie zdrojov z eurofondov. Tie by sa mali využívať predovšetkým na ochranu a obnovu kultúrneho dedičstva, osobitne pamiatkového fondu.

Postavenie národných kultúrnych inštitúcií považuje vláda za nezastupiteľné, a preto bude podporovať ich ďalší rozvoj. Rovnako tak bude postupovať pri aktivitách národnostných menšín. Pozornosť však sústredí aj na kultúrne potreby marginalizovaných a znevýhodnených skupín obyvateľstva v záujme predchádzania ich kultúrnej a sociálnej izolácii.

Dbať chce o to, aby na celom území SR bola zabezpečená dostupnosť informácií v štátnom jazyku vo verejnom styku. Popri starostlivosti o štátny jazyk však bude chrániť priaznivé podmienky na používanie jazykov národnostných menšín.

Nezabúda sa ani na starostlivosť o významné kultúrne pamiatky vo vlastníctve cirkví. V prípade ďalšieho pokračovania v diskusii o problematike financovania cirkví sa chce sústrediť predovšetkým na odbornú rovinu.

Vláda plánuje tiež zlepšiť právne a sociálne postavenie umelcov a kultúrnych pracovníkov, vrátane umelcov v slobodnom povolaní, revíziou politiky odmeňovania v rezorte kultúry, ako aj zreálnením daňového a odvodového zaťaženia umeleckých pracovníkov.

Novovzniknutá Rada vlády pre kultúru bude poradným orgánom, ktorý má posilniť význam kultúry, ale aj koordinovať postup medzi rezortom kultúry, inými ministerstvami a ústrednými orgánmi štátnej správy, zástupcami samosprávy a osobností kultúrnej obce.

Stratégie pamäťových a fondových inštitúcií na roky 2013 až 2020 majú zabezpečiť udržateľnosť procesu digitalizácie a tiež ochranu a rozširovanie ich zbierkových a informačných fondov.

Prostredníctvom Audiovizuálneho fondu sa vláda zameria na rozvoj pôvodnej audiovizuálnej tvorby, ale aj na zlepšovanie dostupnosti týchto diel.