Quantcast
< sekcia Ekonomika

EK navrhla modernizáciu pravidiel EÚ v oblasti priemyselných emisií

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Medzi hlavné zmeny patrí udeľovanie účinnejších povolení pre zariadenia, keď sa posúdi, do akej miery sa dá dosiahnuť najlepšia výkonnosť.

Brusel/Štrasburg 5. apríla (TASR) - Európska komisia (EK) v utorok predložila návrhy na aktualizáciu a modernizáciu smernice o priemyselných emisiách, ktorá je kľúčovou legislatívou, pokiaľ ide o prevenciu a kontrolu znečisťovania.

Aktualizované pravidlá usmernia priemyselné investície potrebné na zelenú transformáciu Európy s klimaticky neutrálnym hospodárstvom a nulovým znečisťovaním do roku 2050. Ich cieľom je stimulovať inovácie, odmeňovať priekopníkov a vytvoriť rovnaké podmienky na trhu EÚ. Pomôžu tiež zabezpečiť dlhodobú investičnú istotu.

Revízia vychádza z celkového prístupu existujúcej smernice o priemyselných emisiách, ktorá sa týka približne 50.000 veľkých priemyselných zariadení a podnikov s intenzívnym chovom hospodárskych zvierat v Európe. Tieto zariadenia musia spĺňať emisné podmienky, čiže uplatňovať "najlepšie dostupné techniky" špecifické pre jednotlivé činnosti.

Nové pravidlá sa budú vzťahovať na relevantnejšie zdroje emisií, zvýšia účinnosť povoľovania, znížia administratívne náklady, zvýšia transparentnosť a poskytnú väčšiu podporu prelomovým technológiám a inovačným prístupom.

Podľa eurokomisára pre životné prostredie Virginijusa Sinkevičiusa nové pravidlá umožnia veľkým priemyselným závodom a farmám s intenzívnym chovom zvierat prispieť k dosiahnutiu cieľa Európskej zelenej dohody a k jej stratégii nulového znečistenia. "Len opatrenia v chovoch hospodárskych zvierat by mali pre ľudské zdravie predstavovať prínos vo výške aspoň 5,5 miliardy eur ročne," vysvetlil.

Medzi hlavné zmeny patrí udeľovanie účinnejších povolení pre zariadenia, keď sa posúdi, do akej miery sa dá dosiahnuť najlepšia výkonnosť. Sprísnia sa pravidlá udeľovania výnimiek. Novinkou je viac pomoci pre priekopníkov EÚ v oblasti inovácií. Ako alternatívu k povoleniam založeným na osvedčených najlepších technikách budú môcť priekopníci vyskúšať nové techniky a využívať flexibilnejšie povolenia. Inovačné centrum pre priemyselnú transformáciu a emisie (INCITE) pomôže priemyslu identifikovať riešenia v oblasti kontroly znečisťovania.

Zmení sa aj podpora investícií do obehového hospodárstva a existujúci systém environmentálneho riadenia sa zmodernizuje s cieľom znížiť mieru používania toxických chemikálií. Cieľom je tiež zaistiť synergiu medzi odstraňovaním znečistenia a dekarbonizáciou. Energetická efektívnosť bude dôležitým kritériom udeľovania povolení a pri určovaní najlepších dostupných techník sa budú systematicky zohľadňovať technologické a investičné synergie medzi dekarbonizáciou a odstraňovaním znečistenia.

Nové pravidlá sa zároveň budú vzťahovať na viac zariadení, najmä na viac veľkých podnikov s intenzívnym chovom hospodárskych zvierat. Podľa nových pravidiel sa postupne zahrnú najväčšie agropodniky s chovom dobytka, ošípaných a hydiny: približne 13 % európskych komerčných poľnohospodárskych podnikov spolu zodpovedá za 60 % emisií amoniaku a 43 % emisií metánu pochádzajúcich z hospodárskych zvierat v EÚ.

Prínosy tohto rozšíreného záberu pre zdravie sa odhadujú na viac ako 5,5 miliardy eur ročne. Keďže agropodniky majú jednoduchšiu prevádzku než priemyselné zariadenia, zjednodušený režim udeľovania povolení budú môcť využiť všetky zahrnuté poľnohospodárske podniky.

V oblasti ťažby priemyselných nerastov a kovov a výrobe batérií pôjde o činnosti, ktoré sa výrazne rozšíria v EÚ v prospech zelenej a digitálnej transformácie. To si vyžaduje, aby sa využívali najlepšie dostupné techniky na zabezpečenie najefektívnejších výrobných procesov, ako aj čo najmenšieho možného vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie.

Nové pravidlá napokon zvýšia transparentnosť a účasť verejnosti na povoľovacom procese. Európsky register uvoľňovania a prenosov znečisťujúcich látok sa zmení na portál EÚ pre priemyselné emisie, vďaka ktorému získajú občania jednoduchý prístup k údajom o povoleniach vydaných kdekoľvek v Európe, ako aj prehľad o znečisťujúcich činnostiach v ich bezprostrednom okolí.

Členské štáty budú mať 18 mesiacov na zavedenie tejto smernice do vnútroštátnych právnych predpisov po konečnom prijatí návrhu Európskym parlamentom a Radou EÚ.