< sekcia Ekonomika

Znalosť o využití eurofondov na dopravné projekty podporuje kampaň

Ilustračné foto Foto: TASR/Martin Baumann

Ide o jednu z podmienok zo strany EÚ, aby obyvateľstvo každej krajiny, ktorá čerpá eurofondy, vedelo, aké projekty sú podporené z európskych peňazí.

Bratislava 13. apríla (Teraz.sk) - Ktoré diaľnice, cesty a železnice sa stavajú s podporou fondov Európskej únie (EÚ), aký je harmonogram a prínos ich výstavby pre obyvateľov Slovenska, sú hlavné témy novej informačnej kampane Operačného programu Doprava (OPD).

Ide o jednu z podmienok zo strany EÚ, aby obyvateľstvo každej krajiny, ktorá čerpá eurofondy, vedelo, ktoré projekty sú podporené z európskych peňazí. Aktuálna informačná kampaň sa týka čerpania pomoci z fondov EÚ v sektore dopravy na roky 2007 – 2013.

Kampaň bude v hlavných celoslovenských a vybraných regionálnych médiách.

Sme si vedomí, že je našou povinnosťou voči EÚ informovať čo najviac občanov o tom, koľko peňazí čerpáme z fondov EÚ na našu infraštruktúru. Kampaň je preto nastavená tak, aby sa tieto informácie medializovali v čo najväčšej možnej miere,“ povedal Martin Kóňa, hovorca ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja.

Na potrebu intenzívnej komunikácie prínosu eurofondových projektov v doprave dlhodobo a opakovane upozorňujú aj zástupcovia Európskej komisie. „Nevyhnutná je publicita v rámci projektov viacerými marketingovými nástrojmi, aby bola informovaná čo najširšia verejnosť,“ vyzval ministerstvo dopravy Christopher Todd z Generálneho riaditeľstva pre regionálnu politiku EK počas zasadnutia Monitorovacieho výboru OPD v decembri 2012 v Tatranskej Lomnici.

Aktivity súvisiace s komunikačnou kampaňou sú financované z Prioritnej osi č. 7 Technická pomoc a koordinuje ich ministerstvo dopravy ako Riadiaci orgán OPD. Na aktuálnu fázu kampane, ktorá má trvať do augusta 2013, je z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vyčlenených 1,2 mil. eur. Financie sú účelovo viazané na komunikačné aktivity a nie je možné ich využiť napríklad na modernizáciu ciest, či železníc.

Operačný program Doprava
Operačný program Doprava je dokument SR pre čerpanie pomoci z fondov Európskej únie v sektore dopravy na roky 2007 – 2013 (Kohézny fond, Európsky fond regionálneho rozvoja).Cieľom je podpora trvalo udržateľnej mobility prostredníctvom rozvoja dopravnej infraštruktúry a rozvoja verejnej osobnej dopravy. Realizáciou sa prispeje k zlepšeniu dostupnosti SR, jednotlivých regiónov a ich vzájomného prepojenia a k znižovaniu regionálnych disparít a k podpore rozvoja ekonomických aktivít a zvyšovaniu konkurencieschopnosti SR. OPD má na roky 2007-2013 vyčlenený rozpočet 3,8 miliardy eur.
Ciele v oblasti publicity a informovania definované Európskou úniou:
- zlepšiť informovanie širokej verejnosti o Operačnom programe Doprava (OPD), jeho cieľoch, prioritách, opatreniach na obdobie 2007 – 2013,
- informovať verejnosť o výhodách plynúcich z realizácie OPD na konkrétnych projektoch,
- nformovať verejnosť o možnostiach a výhodách, ktoré poskytuje pomoc z EÚ,
- informovať konečných užívateľov, ako aj širokú verejnosť o príležitostiach, ktoré poskytuje spoločná pomoc z EÚ a o úlohe, ktorú zohráva EÚ v spolupráci so SR.


Základným cieľom komunikačných aktivít je najmä prezentácia pozitívnych prínosov a výhod pre verejnosť, ktoré sú dosahované realizáciou projektov spolufinancovaných v rámci OPD.

Komunikácia sa zameriava prioritne na širokú verejnosť, ale aj odborníkov a prijímateľov podpory z OPD s ohľadom na zrealizované projekty a pozitívny dopad pripravovaných a práve začínajúcich aktivít s využitím širokého spektra nástrojov nadlinkovej aj podlinkovej komunikácie.