< sekcia Ekonomika

Eximbanka v budúcom roku plánuje zisk po zdanení 620.000 eur

Budova Eximbanky na Grösslingovej ulici v Bratislave. Foto: TASR

Rozdelenie predpokladaného výsledku hospodárenia za rok 2022 bude navrhnuté v rámci uzávierkových prác s cieľom posilnenia rezervného fondu a doplnenia sociálneho fondu Eximbanky.

Bratislava 14. októbra (TASR) – Exportno-importná banka (Eximbanka) by mala v budúcom roku hospodáriť so ziskom po zdanení vo výške 620.000 eur, čo znamená nárast oproti očakávanej skutočnosti za rok 2021 o 3 %. Rozpočet na rok 2022 predpokladá prevádzkový zisk pred opravnými položkami a rezervami v sume 15,2 milióna eur. Vyplýva to z návrhu rozpočtu Eximbanky, ktorý vo štvrtok schválila vláda.

Rozdelenie predpokladaného výsledku hospodárenia za rok 2022 bude navrhnuté v rámci uzávierkových prác s cieľom posilnenia rezervného fondu a doplnenia sociálneho fondu Eximbanky. Súčasťou rozdelenia disponibilného zisku bude aj návrh na odvod do štátneho rozpočtu v predpokladanej výške 250.000 eur, ktorý zohľadňuje ustanovenia zákona.

Hlavným cieľom návrhu rozpočtu Eximbanky SR na rok 2022 je naďalej pokračovať v zintenzívnení obchodných aktivít súvisiacich s podporou exportu slovenských podnikateľských subjektov s dôrazom na sektor malých a stredných podnikov.

Celková majetková angažovanosť z financovania úverov a poskytovania záruk je plánovaná v objeme 584,7 milióna eur. V oblasti poistenia neobchodovateľných a obchodovateľných rizík Eximbanka predpokladá v roku 2022 upísať riziká v brutto výške 545 miliónov eur. Celková majetková angažovanosť z bankového a poistného portfólia by sa mala medziročne zvýšiť o 8,2 %.

Komoditná štruktúra bude kopírovať odvetvia, v ktorých pôsobia klienti Eximbanky s najväčším podielom chemického, strojárskeho, celulózo-papierenského, metalurgického a elektrotechnického priemyslu.

Eximbanka v roku 2022 zameria svoje bankové aktivity na poskytovanie všetkých typov priamych úverov a bankových záruk. Podobne ako v predchádzajúcich rokoch, ani v tomto rozpočtovom roku sa neuvažuje s refinancovaním úverov prostredníctvom komerčných bánk.

V návrhu rozpočtu na budúci rok plánuje Eximbanka prostredníctvom úverových a záručných aktivít podporiť export slovenských podnikateľských subjektov v celkovom objeme 3,3 miliardy eur, čo je o 3,1 % viac v porovnaní s očakávanou skutočnosťou za rok 2021.