< sekcia Ekonomika

Na podanie odloženého daňového priznania zostávajú necelé dva týždne

Ilustračné foto. Foto: TASR

Ak má fyzická alebo právnická osoba povolený odklad platenia dane či splátkový kalendár, nemôže poukázať percentuálny podiel zo zaplatenej dane tretiemu sektoru.

Bratislava 18. júna (TASR) – Daňovníkom, ktorí oznámili daňovému úradu odklad podania daňového priznania a nemajú príjmy zo zahraničia, zostávajú na jeho doručenie už iba necelé dva týždne. Túto povinnosť si bude musieť splniť 280 000 daňovníkov, upozornila v piatok Finančná správa SR.

„Finančná správa prijala za zdaňovacie obdobie roku 2020 na dani z príjmov doteraz takmer milión daňových priznaní. Ďalších 280 000 očakáva do konca júna. Oznámenie o predĺžení lehoty podalo 303 296 daňových subjektov vrátane tých, ktorí mali možnosť oznámiť predĺženie lehoty e-mailom. Daňové priznanie je treba nielen podať, ale daň je potrebné do konca júna aj zaplatiť,“ pripomenula hovorkyňa FS Martina Rybanská.

Daňovníci si musia splniť svoje povinnosti v zákonom stanovenom termíne, iná možnosť na predĺženie lehoty na podanie daňového priznania (DP) už nie je. Podať DP do konca septembra môžu len daňovníci, ktorí majú príjmy zo zahraničia. Tí si mohli lehotu predĺžiť o šesť mesiacov.

Ak daňovníkovi, ktorý si odložil podanie DP do 30. júna, vznikne preplatok na dani, finančná správa mu ho vráti najneskôr do 9. augusta. Tí, ktorí si odložili podanie DP, môžu poukázať aj podiel zaplatenej dane v predĺženom termíne. Správca dane musí peniaze vybraným prijímateľom presunúť do troch mesiacov. Daňovník, ktorý nemôže uhradiť daň v zákonom stanovenom termíne, môže požiadať o odklad platenia dane alebo splátkový kalendár. Správca dane mu môže vyhovieť, pokiaľ by zaplatením dane bola ohrozená výživa daňového subjektu alebo osôb na jeho výživu odkázaných.

Ďalším dôvodom na schválenie odkladu zaplatenia dane je, že u daňového subjektu došlo k poklesu príjmov, a preto nie je možné očakávať zaplatenie dane v lehote splatnosti, a to hlavne v dôsledku mimoriadnej situácie, ktorou je napríklad obdobie pandémie alebo živelná pohroma, alebo by zaplatenie dane zvýšilo platobnú neschopnosť daňového subjektu pri výraznom obmedzení alebo prerušení vykonávania podnikateľskej činnosti na základe prijatých rozhodnutí vlády SR. Správca dane môže akceptovať aj iné vážne dôvody, pre ktoré nie je možné daň zaplatiť.

V žiadosti musí klient navrhnúť aj výšku splátok a lehotu ich splatnosti, respektíve odkladu. Ak má fyzická alebo právnická osoba povolený odklad platenia dane či splátkový kalendár, nemôže poukázať percentuálny podiel zo zaplatenej dane tretiemu sektoru. Platí totiž, že daňovník nesmie mať v 16. deň po lehote na podanie DP daňový nedoplatok.