< sekcia Ekonomika

Každý podnikateľ bude od roku 2014 hodnotený ratingom

Daňovo spoľahlivým subjektom bude podnikateľ, ktorý dobrovoľne plní zákonom stanovené povinnosti v stanovených lehotách, spolupracuje so správcom dane a činnosť vykonáva reálne a zodpovedne.

Bratislava 9. januára (TASR) - Finančné riaditeľstvo (FR) SR by malo ratingom hodnotiť všetky daňové subjekty, ktoré dosahujú zdaniteľný príjem z podnikateľskej činnosti, majú povinnosť podávať daňové priznanie k dani z príjmov a ktoré podnikajú na základe zápisu v Obchodnom registri alebo živnostenského oprávnenia.

"Primárnym cieľom tohto opatrenia je zavedenie inštitútu verejného, nezávislého a objektívneho hodnotenia daňových subjektov ako nástroja na podporu dobrovoľného plnenia daňových povinností a zvýšenie právnej istoty v obchodných vzťahoch," uvádza Ministerstvo financií (MF) SR v materiáli Zavedenie systému hodnotenia daňových subjektov, ktorý na dnešnom rokovaní zobrala vláda SR na vedomie.

Hodnotenie bude FR zostavovať z 3 atribútov hodnotiacich finančnú stabilitu, daňovú spoľahlivosť a donorstvo. Podľa MF prichádza do úvahy aj atribút splnenia podmienok osobného postavenia uchádzačov o verejné obstarávanie.

Finančná stabilita sa bude hodnotiť prostredníctvom vybraných pomerových ukazovateľov ako likvidita, rentabilita a aktivita. "Zdrojom údajov pre hodnotenie tohto atribútu budú údaje z účtovných výkazov tvoriacich účtovnú závierku - súvaha, výkaz ziskov a strát, výkaz príjmov a výdavkov, výkaz o majetku a záväzkoch," skonštatoval rezort financií.

Daňovo spoľahlivým subjektom bude podnikateľ, ktorý dobrovoľne plní zákonom stanovené povinnosti v stanovených lehotách, spolupracuje so správcom dane a svoju ekonomickú činnosť vykonáva reálne a zodpovedne. Takisto má korektné správanie voči obchodným partnerom a zamestnancom, pričom nie je napojený na obchodovanie s podozrivými daňovými subjektmi. Na určenie stupňa daňovej spoľahlivosti sa navrhuje použiť čo najširšia škála kritérií, ako sú napríklad podávanie daňových priznaní, platobná disciplína či relevantnosť poskytnutých kontaktných údajov.

Atribút donorstvo bude predstavovať informáciu o tom, či hodnotený subjekt finančne podporuje tretí sektor, sociálne slabšie skupiny obyvateľstva a aktivity na ochranu a podporu zdravia a iné. "Zdrojom údajov pre udelenie príznaku v rámci tohto atribútu hodnotených subjektov budú informácie z podaných daňových priznaní pre daň z príjmov, respektíve k nemu prikladaných účtovných výkazov," informovalo ministerstvo.

Rating dotknutých subjektov bude verejne prístupnou informáciou. Opatrenie by malo nadobudnúť účinnosť od 1. januára 2014, pričom k zverejneniu prvého hodnotenia za roky 2012 a 2013 by malo dôjsť ku koncu októbra 2014.