< sekcia Ekonomika

EÚ aktualizuje smernicu o poistení motorových vozidiel

Ilusračné foto. Foto: TASR/AP

Z platnosti smernice sú vylúčené aj vozidlá určené výhradne pre motoristický šport.

Brusel 23. júna (TASR) - Európska komisia v stredu privítala dohodu medzi Európskym parlamentom a Radou EÚ o aktualizácii smernice o poistení motorových vozidiel z roku 2009.

Táto smernica zabezpečuje, aby vozidlá mohli voľne premávať v Európskej únii pri využívaní rovnakého povinného poistenia. Znamená to, že v prípade nehody sú poškodené osoby chránené prostredníctvom účinných mechanizmov odškodnenia.

Eurokomisárka pre finančnú stabilitu, finančné služby a úniu kapitálových trhov Mairead McGuinnessová v tejto súvislosti uviedla, že revidovaná smernica posilní práva občanov ako poistencov, a to najmä v prípade nehody a bez ohľadu na to, či k nej dôjde v ich domovskom štáte alebo v inej krajine EÚ.

Nové pravidlá harmonizujú minimálne sumy krytia v celej EÚ v prípade nehôd motorových vozidiel: pri telesných úrazoch je to 6.070.000 eur alebo 1.220.000 eur za zranenie a pri škodách na majetku 1.220.000 eur.

Zmenená a doplnená smernica, ktorá sa zameriava na riadenie nepoistených vozidiel, umožňuje cezhraničné kontroly poistenia vozidiel. Takéto kontroly by však nemali byť diskriminačné ako súčasť pravidelných kontrol a nemali by vyžadovať zastavenie vozidla.

Smernica zabezpečí, aby všetky členské štáty zriadili orgány, ktoré včas odškodnia poškodené strany v prípade, že sa príslušná poisťovňa dostane do platobnej neschopnosti. Doteraz neexistovali žiadne pravidlá na úrovni EÚ, ktoré by zabezpečili rýchle odškodnenie poškodených strán v takýchto situáciách. To sa týkalo najmä tých, na ktorých sa vzťahuje cezhraničné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Neraz v takýchto prípadoch došlo k významnému oneskoreniu pri vyplácaní náhrady škody poškodeným osobám.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy objasňujú rozsah pôsobnosti smernice vrátane toho, na ktoré vozidlá sa vzťahuje povinné poistenie a aké by malo byť poistné krytie. Revidovaná smernica uľahčí aj voľný pohyb osôb harmonizáciou vyhlásení o škodových udalostiach. Keď sa poistenec presťahoval do iného členského štátu EÚ, jeho poistné udalosti poisťovatelia motorových vozidiel v novom členskom štáte nie vždy zohľadňovali. Harmonizované vyhlásenie o histórii poistných udalostí má zabrániť takejto diskriminácii.

Revízia smernice sa zameriava aj na nepoistené riadenie vozidla, čo je problém, ktorý ovplyvňuje aj cezhraničné cestovanie. Po novom bude možné vykonávať kontroly poistenia vozidiel registrovaných v inom členskom štáte a vymieňať si údaje, ak tieto kontroly tvoria súčasť všeobecného systému kontrol na vnútroštátnom území, nie sú diskriminačné a nevyžadujú zastavenie vozidla.

Aby sa zabránilo nadmernej regulácii, revidovaní smernica umožňuje vylúčenie vozidiel, ako sú záhradné traktory, skútre, detské elektrické autíčka, ako aj vylúčenie elektrických bicyklov z poistných povinností. Vylúčené sú z platnosti smernice aj vozidlá určené výhradne pre motoristický šport.