Quantcast
< sekcia Ekonomika

Kľúčové dopravné projekty z eurofondov sú v Žilinskom kraji

Foto: OPD

Operačný program Doprava (OPD) predstavuje programový dokument Slovenskej republiky pre čerpanie pomoci z fondov Európskej únie v sektore dopravy na roky 2007 – 2013 .

Bratislava 22. júla (OTS) - Žilinský kraj predstavuje významný dopravný uzol v rámci Slovenskej republiky.

Cez jeho územie prechádza diaľnica D1, ktorá spája západ s východom a diaľnica D3, ktorá po dokončení spojí Žilinu s hraničným priechodom Skalité do Poľska. Žilinský kraj križujú aj významné železničné koridory V a VI. V rámci OPD 2007 – 2013 sa na území Žilinského kraja realizujú projekty zo zdrojov EÚ v celkovej výške 387 miliónov eur (suma k 20. 6. 2013).

PO 1 – Železničná infraštruktúra
Jej cieľom je zvýšiť kvalitu železničných tratí prostredníctvom modernizácie železničnej dopravnej cesty, vybraných pohraničných prechodových staníc, informačnej siete a železničných uzlov. . Modernizácia železničnej trate Žilina – Krásno nad Kysucou . Výstavba zriaďovacej stanice Žilina Teplička . Dostavba zriaďovacej stanice Žilina Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina (projektová dokumentácia) . Modernizácia koridoru štátna hranica ČR/SR - Čadca - Krásno nad Kysucou (mimo), železničná trať (projektová dokumentácia)

PO 2 – Cestná infraštruktúra (TEN-T)

Rozvoj diaľničnej siete pozitívne vplýva na mobilitu obyvateľstva, zvyšovanie atraktivity územia z pohľadu turizmu a prílevu investícií. Výstavba D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka . Výstavba D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala . Výstavba D1 Dubná Skala – Turany . Výstavba D1 Hubová – Ivachnová . Výstavba D3 Hričovské Podhradie – Žilina Strážov . Výstavba D3 Žilina Strážov – Žilina Brodno . Výstavba D3 Svrčinovec – Skalité (1/2 profil) . R3 Horná Štubňa (obchvat)

PO 3 – Infraštruktúra intermodálnej prepravy

Cieľom tejto prioritnej osi je odľahčiť preťaženú cestnú prepravu tovarov jej presmerovaním na environmentálne akceptovateľnú železničnú dopravu. . Výstavba terminálu intermodálnej prepravy Žilina

PO 5 – Cestná infraštruktúra (rýchlostné cesty a cesty I. triedy)

Jej cieľom je výstavba rýchlostných ciest a ciest I. triedy, ako aj modernizácia siete ciest I. triedy, ktoré pokrývajú viac ako polovicu všetkých dopravných výkonov na Slovensku. . Výstavba pruhu pre pomalé vozidlá na I/59 Dolný Kubín . Výstavba obchvatu, I/11 Čadca - preložka cesty . Odstraňovanie nevyhovujúcich technických parametrov na cestách I. triedy . Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. triedy . Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy

PO 6 – Železničná verejná osobná doprava

Nákup 32 nových moderných vlakových súprav s cieľom zvýšiť počet cestujúcich verejnou železničnou dopravou.

NAJVÝZNAMNEJŠIE PROJEKTY:

Výstavba D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka

Vyše 11-kilometrový úsek je v súčasnosti v príprave. Projekt zahŕňa stavbu 11 mostov a 2 tunelov. Začiatok výstavby úseku je plánovaný na január 2014.

Výstavba D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala

Úsek odkloní dopravu z cesty I/18 v meste Žilina a v Strečnianskej úžine. Výstavba je aktuálne v príprave. Súčasťou projektu bude výstavba 9 mostov a 7,5-kilometrového tunela Višňové.

Výstavba D1 Hubová – Ivachnová

Výstavba úseku je v príprave. Tento úsek by mal byť dokončený na konci roku 2016.

Výstavba D1 Dubná Skala – Turany

Rozostavaný 16,5 km dlhý úsek patrí k najpotrebnejším, po dokončení odľahčí, v súčasnosti už značne preťaženú, premávku na súbežnej ceste I. triedy medzi Vrútkami a Martinom. Denne po tejto ceste prejde vyše 23.000 automobilov, čo až dvojnásobne prekračuje jej kapacitu. Diaľničný obchvat Vrútok, Martina a Sučian by mal byť dokončený do konca roku 2014. Celkové oprávnené náklady na projekt: 151,2 milióna eur, z toho Európska únia preplatí 66,3 milióna eur.

Výstavba D3 Hričovské Podhradie – Žilina Strážov

Deväťkilometrový úsek je už v prevádzke. Celkové oprávnené náklady na projekt: 87,8 milióna eur, z toho Európska únia preplatila 67,5 milióna eur.

Modernizácia železničnej trate Žilina – Krásno nad Kysucou

Projekt, ktorý je súčasťou modernizácie železničnej trate Žilina – Čadca – štátna hranica Slovenskej republiky, Českej republiky a Poľska, bol dokončený v novembri 2011. Celkové oprávnené náklady na projekt: 159 miliónov eur, z toho Európska únia preplatila 85,9 milióna eur.

Operačný program Doprava (OPD) predstavuje programový dokument Slovenskej republiky pre čerpanie pomoci z fondov Európskej únie v sektore dopravy na roky 2007 – 2013 (Kohézny fond, Európsky fond regionálneho rozvoja). Jeho globálnym cieľom je podpora trvalo udržateľnej mobility prostredníctvom rozvoja dopravnej infraštruktúry a rozvoja verejnej osobnej dopravy. Realizáciou tohto cieľa sa prispeje k zlepšeniu dostupnosti SR, jednotlivých regiónov a ich vzájomného prepojenia a k znižovaniu regionálnych disparít a k podpore rozvoja ekonomických aktivít a zvyšovaniu konkurencieschopnosti SR. OPD má na roky 2007-2013 vyčlenený celkový rozpočet 3,8 miliardy eur. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR tieto financie zo zdrojov Európskej únie a štátneho rozpočtu prerozdeľuje na významné dopravné projekty, ako sú výstavba diaľnic, obnova ciest, modernizácia železníc, nákup nových vlakov či budovanie verejnej koľajovej dopravy v Bratislave a Košiciach. Prioritné osi OPD: PO1 - Železničná infraštruktúra PO2 - Cestná infraštruktúra (TEN-T) PO3 - Infraštruktúra intermodálnej prepravy PO4 - Infraštruktúra a dopravné prostriedky integrovaných dopravných systémov PO5 - Cestná infraštruktúra (rýchlostné cesty a cesty I. triedy) PO6 - Železničná verejná osobná doprava PO7 - Technická pomoc

Investícia do vašej budúcnosti

Projekt technickej pomoci OPD "Poskytovanie služieb informačnej kampane Operačného programu Doprava 2007-2013" je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.