< sekcia Ekonomika

Koaličné poslankyne navrhujú upustiť od podmienky debarierizácie jaslí

Ilustračné foto. Foto: TASR - Denisa Horváthová

Novelou zákona sa majú zmeniť ustanovenia, ktoré upravujú činnosť jaslí, ako aj ustanovenia o podmienkach poskytovania finančnej podpory na spolufinancovanie sociálnych služieb zo štátneho rozpočtu.

Bratislava 25. júna (TASR) - Detské jasle by už nemali po novom plniť podmienku debarierizácie ako im v súčasnosti nariaďuje platná legislatíva. Koaličné poslankyne Alena Bašistová (nezaradená), Magdaléna Kuciaňová (SNS) a Jana Vaľová (Smer-SD) to navrhujú v novele zákona o sociálnych službách, ktorú parlament posunul do druhého čítania. Novela by mala vstúpiť do platnosti od 1. novembra tohto roka.

Novelou zákona sa majú zmeniť ustanovenia, ktoré upravujú činnosť jaslí, ako aj ustanovenia o podmienkach poskytovania finančnej podpory na spolufinancovanie vybraných druhov sociálnych služieb zo štátneho rozpočtu. Poslankyne navrhujú upustiť od povinnosti debarierizácie priestorov podľa vykonávacej vyhlášky k stavebnému zákonu u doterajších prevádzkovateľov bývalých "detských jaslí".

Upraviť sa má aj plnenie kvalifikačných predpokladov u opatrovateľov detí v jasliach. Kvalifikačné predpoklady by mal po novom spĺňať aj opatrovateľ detí, ktorý spĺňa požiadavku dosiahnutého stupňa vzdelania s iným odborným zameraním než je oblasť starostlivosti o dieťa, ale v čase uzatvárania pracovnoprávneho vzťahu s poskytovateľom tejto sociálnej služby nemá absolvovaný požadovaný akreditovaný kurz opatrovania detí. Po novom má byť podmienkou, aby začal navštevovať kurz do šiestich mesiacov od vzniku pracovnoprávneho vzťahu a absolvoval ho do dvanástich mesiacov. "Úprava plnenia kvalifikačných predpokladov umožňuje flexibilnejšie reagovať na fluktuáciu zamestnancov, až následne zabezpečiť doplnenie jeho kvalifikačných predpokladov, čím sa podporí zamestnateľnosť a zamestnávanie pracovníkov," očakávajú poslankyne.

Zrušiť sa má aj povinnosť jaslí vrátiť rodičovi zaplatenú úhradu za poskytovanú sociálnu službu za čas neprítomnosti dieťaťa v zariadení. Výnimkou má byť len úhrada za stravovanie v týchto zariadeniach. "Upustenie od povinnosti vracať sumu úhrady za neprítomnosť dieťaťa prispeje k stabilizácii finančného zázemia poskytovateľa služby, nakoľko náklady, ktoré mu vznikajú s prevádzkou zariadenia, bude môcť priebežne financovať," vysvetlili poslankyne.

Novelou zákona sa majú upraviť aj podmienky spolufinancovania vybraných druhov sociálnych služieb. Poslankyne navrhujú zaviesť inštitút oprávnenosti ministerstva práce rozhodnúť o odpustení zmeškania termínu podania žiadosti o poskytnutie finančného príspevku na spolufinancovanie sociálnej služby. "Potreba zavedenia tohto mimoriadneho inštitútu vychádza z potreby ochrany prijímateľov sociálnych služieb v zariadeniach pred dôsledkami nedofinancovania im poskytovanej sociálnej služby," priblížili predkladateľky.

Do zákona by sa podľa návrhu mal tiež explicitne uviesť najnižší stupeň odkázanosti na mieste v domove sociálnych služieb na účely určenia výšky finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou, ak je toto miesto neobsadené.