< sekcia Ekonomika

V Košickom a Prešovskom sa zvyšuje bezpečnosť ciest

Foto: OPD

Vyššia bezpečnosť je najmä vďaka eurofondom.

Bratislava 25. augusta (OTS) - Zvýšenie bezpečnosti a zníženie rizík na cestách I. triedy je zámerom projektu Eliminácia bezpečnostných rizík na cestách I. triedy v Košickom a Prešovskom kraji. Financovaný je z Operačného programu Doprava (OPD), z európskych zdrojov je krytých takmer 27,5 milióna eur, čo je 85 % oprávnených nákladov.

"K dnešnému dňu máme prevzaté všetky úseky predmetnej stavby. Prebiehajú práce na odstránení drobných nedostatkov a nedorobkov," priblížila hovorkyňa investora projektu, Slovenskej správy ciest (SSC) Zuzana Hromcová. Modernizácia sa vykonala spolu na 44 úsekoch ciest v prešovskom a košickom regióne s celkovou dĺžkou 189,40 kilometra.

Vďaka úprave povrchov vozoviek, zvýšeniu únosnosti a zhodnoteniu ich stavebno-technického stavu dôjde na zrealizovaných úsekoch ciest I. triedy k zvýšeniu plynulosti dopravy. Zvýšiť bezpečnosť cestnej premávky by mali aj merače rýchlosti, LED dopravné gombíky na prechodoch pre chodcov, oprava a výmena zvodidiel, obnova zvislého a vodorovného dopravného značenia či dostupné informácie o teplote povrchu vozovky a teplote ovzdušia.

Rovnaký projekt ukončila SSC v máji tohto roka aj v Trnavskom a Nitrianskom kraji. Stavebné náklady predstavovali sumu presahujúcu 27,930 milióna eur a z eurofondov bolo rovnako hradených 85 % z oprávnených nákladov.

Operačný program Doprava (OPD) predstavuje programový dokument Slovenskej republiky pre čerpanie pomoci z fondov Európskej únie v sektore dopravy na roky 2007 – 2013 (Kohézny fond, Európsky fond regionálneho rozvoja). Jeho globálnym cieľom je podpora trvalo udržateľnej mobility prostredníctvom rozvoja dopravnej infraštruktúry a rozvoja verejnej osobnej dopravy. Realizáciou tohto cieľa sa prispeje k zlepšeniu dostupnosti SR, jednotlivých regiónov a ich vzájomného prepojenia a k znižovaniu regionálnych disparít a k podpore rozvoja ekonomických aktivít a zvyšovaniu konkurencieschopnosti SR. OPD má na roky 2007-2013 vyčlenený celkový rozpočet 3,8 miliardy eur. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR tieto financie zo zdrojov Európskej únie a štátneho rozpočtu prerozdeľuje na významné dopravné projekty, ako sú výstavba diaľnic, obnova ciest, modernizácia železníc, nákup nových vlakov či budovanie verejnej koľajovej dopravy v Bratislave a Košiciach.

Prioritné osi OPD: PO1 - Železničná infraštruktúra PO2 - Cestná infraštruktúra (TEN-T) PO3 - Infraštruktúra intermodálnej prepravy PO4 - Infraštruktúra a dopravné prostriedky integrovaných dopravných systémov PO5 - Cestná infraštruktúra (rýchlostné cesty a cesty I. triedy) PO6 - Železničná verejná osobná doprava PO7 - Technická pomoc.

Investícia do Vašej budúcnosti
Projekt technickej pomoci OPD "Poskytovanie služieb informačnej kampane Operačného programu Doprava 2007-2013" je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.