< sekcia Ekonomika

LEX KORONA: Návrh opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia

Ministri počas rokovania vlády. Archívne foto. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Teraz.sk prináša návrh vládnych opatrení.

Bratislava 24. júna (Tasr/Teraz.sk) - Vláda premiéra Igora Matoviča (OĽaNO) schválila 114 zmien, ktoré by mali zlepšiť podnikateľské prostredie a pomôcť naštartovať slovenskú ekonomiku po pandémii ochorenia COVID-19. Zákon z dielne Ministerstva hospodárstva (MH) SR, označovaný aj ako "lex korona", by mal byť schválený parlamentom na najbližšej schôdzi v skrátenom legislatívnom konaní. Teraz.sk prináša ich prehľad.

Zákon č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon):
Stavebné povolenie ani ohlásenie sa nebude vyžadovať pri stavbách elektronických komunikačných sietí (nosiče telekomunikačných zariadení) umiestňovaných na existujúcich objektoch, ktoré nepresahujú výšku 1,5 m, šírku 2,5 m a nezasahujú do nosných konštrukcií stavby.

Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník:
Na nominálne zvýšenie základného imania v spoločnosti s ručením obmedzeným bude možné použiť nerozdelený zisk ako aj iné vlastné zdroje spoločnosti – teda bez účtovnej závierky, ktorej výsledky musia byť overenej audítorom, čo dnes podstatne zvyšuje záťaž podnikateľov.

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon):
Zjednoduší sa postup pri zápise viazanej živnosti pravidelnej kontroly vykurovacích a klimatizačných systémov pre oprávnené osoby.

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch:
Navrhuje sa zníženie správneho poplatku z 50 eur na 30 eur pre fyzické osoby-podnikateľov a právnické osoby, ktoré Úradu verejného zdravotníctva SR zasielajú oznámenie o zložení a označovaní výživových doplnkov a nových potravín, ktoré sa umiestňujú na trh.

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách:
S cieľom znížiť administratívnu záťaž predávajúcim, ktorí predávajú tovar, na ktorý sa nevzťahuje cenová regulácie sa navrhuje, aby nemali povinnosť viesť evidenciu o cenách vrátane kalkulácii nákladov a zisku.

Zákon č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel:
Z pojmu periodická publikácia sa vylučujú tlačoviny reklamnej (propagačnej) povahy, pretože nie je záujmom na deponovaní týchto tlačovín.

Nanovo sa vymedzuje okruh deponujúcich knižníc s ohľadom na obsah periodickej alebo neperiodickej publikácie, a to tak, aby došlo k výraznému zúženiu rozsahu povinného deponovania. Napríklad pri vedeckej literatúre v náklade nad 500 kusov je to redukcia na polovicu povinných výtlačkov, pri krásnej literatúre sa počet dokonca redukuje až o 60 %.

Zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame:
Ustanovenie upravujúce reklamu spotrebiteľského úveru, pôžičky a úveru na bývanie má za cieľ osvetovo pôsobiť na obyvateľstvo, aby nedošlo k nepremyslenému konaniu, vyúsťujúcemu do neúmerného zadlžovania domácností, ktoré je v súčasnosti celospoločenským problémom.

Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení:
V súvislosti so zrušením povinnosti zamestnávateľa odhlásiť sa z registra zamestnávateľov vedeného Sociálnou poisťovňou sa navrhuje zaviesť nová povinnosť Sociálnej poisťovne ukončiť registráciu zamestnávateľa v registri zamestnávateľov – a to automaticky na základe odhlásenia posledného zamestnanca zamestnávateľom z registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia.

Navrhuje sa zrušiť povinnosť oznámiť do 8 dní príslušnej organizačnej zložke Sociálnej poisťovne zmenu mena a priezviska, zmenu miesta trvalého pobytu alebo prechodného pobytu, zrušenie trvalého pobytu alebo prechodného pobytu – a to pre poistenca a príjemcu dávky a pre samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO).
Zruší sa tiež povinnosť zamestnávateľa oznamovať takéto zmeny v údajoch jeho zamestnanca. Sociálna poisťovňa údaje o týchto skutočnostiach bude získavať z Registra fyzických osôb.

Navrhuje sa zaviesť princíp druhej šance pre fyzickú a právnickú osobu, ktorá načas nesplní svoju povinnosť v lehotách určených jednotlivými ustanoveniami zákona o sociálnom poistení, ale dodatočne ju splní v ďalšej sedemdňovej lehote. Ak fyzická a právnická osoba povinnosť splní v „dodatočnej lehote“, Sociálna poisťovňa jej neuloží pokutu.

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov:
Umožní sa automatické zvýšenie preukázateľne vynaložených výdavkov na spotrebu pohonných látok prepočítanú podľa spotreby uvedenej v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze alebo v doplňujúcich údajov od výrobcu alebo predajcu o 20 % bez povinnosti dokladovania a zisťovania vyššej spotreby.

Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti:
Navrhuje sa vypustiť ukladanie pokuty za neplnenie povinnosti zamestnávateľa oznamovať úradu práce, sociálnych vecí a rodiny voľné pracovné miesta a ich charakteristiku, nakoľko účel ustanovenia je možné dosiahnuť aj iným spôsobom

Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa:
V súčasnosti musia mať podnikatelia pri predaji v predajni tzv. kontrolnú kalibrovanú váhu, aby mal zákazník možnosť prekontrolovať si uvádzanú hmotnosť výrobku. Zatiaľ čo pri výrobkoch predávaných na množstvo (tzv. vážený tovar, tovar „na váhu“), táto povinnosť má opodstatnenie, pri vizuálne vyberaných tovarov predávaných „na kusy“ (napr. zákusky) táto možnosť nemá opodstatnenie, pretože zákazník si vyberá tovar podľa jeho vzhľadu. Navrhovanou zmenou sa zavádza výnimka, aby predávajúci, ktorý nevykonáva predaj výrobkov na množstvo (tzv. vážený tovar), ale iba tovar predávaný na kusy (napr. zákusky), nemal povinnosť mať v predajni k dispozícii kalibrovanú váhu pre prípadný záujem zákazníka prekontrolovať si deklarovanú hmotnosť tovaru.

Zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice:
Vo vzťahu k programovému vyhláseniu vlády a v záujme zníženia administratívnej záťaže podnikateľov sa navrhuje, aby podnikatelia nemuseli na predajnom mieste sprístupňovať vyobrazenie pokladničného dokladu vyhotoveného pokladnicou e-kasa klient.

Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke:
V súlade so zámerom zaviesť 60-dňovú lehotu na doručenie oznámenia o porušení dopravných predpisov a vyrubení pokuty sa doterajšie nastavenie lehôt nahrádza 60-dňovou lehotou.

Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok):
Ako propodnikateľské opatrenie sa navrhuje predĺženie minimálnej lehoty na vyjadrenie k protokolu z daňovej kontroly zo súčasných 15 pracovných dní na 30 pracovných dní od doručenia protokolu. Navrhuje sa prechodné ustanovenie, podľa ktorého sa dlhšia lehota na vyjadrenie k protokolu z daňovej kontroly prvýkrát uplatní na tie protokoly, ktoré budú správcom dane vypracované po 30. júni 2020.

Zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach:
Navrhuje sa ustanoviť nový dôvod, pre ktorý vláda odvolá predsedu úradu, a to porušenie ustanovení zákona o zverejňovaní cenových rozhodnutí, cenových návrhov a iných podkladov, ktoré sú uvedené v novonavrhovanom § 14 ods. 12. Navrhuje sa ustanoviť povinnosť úradu zverejňovať všetky cenové rozhodnutia na webovom sídle úradu.

Zákon č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti:
Nová právna úprava obmedzuje povinnosť tzv. „veľkého podniku“ po vykonaní povinného energetického auditu. Súbor údajov pre monitorovací systém sa vo väčšine prípadov odovzdáva duplicitne, nakoľko je povinný zaslať ho aj energetický audítor (zapísaný v zozname energetických audítorov) do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roku po vykonaní energetického auditu.

Nová úprava zavádza zjednodušený energetický audit pre veľké podniky, u ktorých nenastala od vykonania posledného energetického auditu podstatná zmena okolností. Veľký podnik si povinnosť „zabezpečiť vykonanie opakovaného energetického auditu“ splní, ak splní podmienky:
(1) zníženia celkovej spotreby energie za uplynulé štvorročné obdobie aspoň o 8 % a
(2) preukázania uvedenej úspory realizáciou opatrení z predchádzajúceho energetického auditu.

Zákon č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky:
Právne predpisy upravujúce oblasť daní a odvodov budú môcť nadobudnúť účinnosť najskôr 1. januára nasledujúceho kalendárneho roka; skorší dátum účinnosti možno ustanoviť, ak to vyplýva z právne záväzných aktov Európskej únie alebo z medzinárodnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky ak sú splnené podmienky pre skrátené legislatívne konanie alebo ak je to nevyhnutné na opravu chyby v právnom predpise, ktorá nebola v čase vyhlásenia právneho predpisu známa.

Zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke:
Predložený návrh zákona ruší povinnosti lepiť kontrolnú nálepku na čelné sklo vozidla ako dôkaz o vykonaní technickej kontroly, emisnej kontroly a kontroly originality.

Navrhovanými ustanoveniami sa prierezovo v celom texte zákona vypúšťajú čiastkové zmienky o kontrolných nálepkách v súvislosti s technickými kontrolami, emisnými kontrolami a kontrola originality. Lepenie nálepiek je zbytočné, nakoľko pri kontrole v rámci prevádzky motorového vozidla je možné policajnými orgánmi zistiť, či bolo vozidlo podrobené technickej kontrole a emisnej kontrole podľa osvedčení

Zákon č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu:
Vypúšťa sa povinnosť cestovnej kancelárie zasielať rovnopis zmluvy o ochrane pre prípad úpadku orgánu dohľadu, pričom postačuje, ak cestovná kancelária oznámi orgánu dohľadu údaje, ktoré je orgán dohľadu povinný zverejňovať v zozname cestovných kancelárií.

Precizuje sa obsah poznámok účtovných závierok tak, aby bolo pre cestovné kancelárie jednoduchšie uviesť všetky doposiaľ zinkasované tržby.

Zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19:
Navrhuje sa v tretej časti vložiť siedmu hlavu, ktorá sa týka opatrenia v oblasti osobitného odvodu vybraných finančných inštitúcií. Z dôvodu zmiernenia negatívnych následkov pandémie sa navrhuje, aby banky a pobočky zahraničných bánk neuhrádzali splátky osobitného odvodu podľa zákona č. 384/2011 Z. z. o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktoré sú splatné po účinnosti tohto zákona až do konca roka 2020, t. j. splátky za 3. a 4. štvrťrok 2020. Povinnosť uhradiť splátky tohto odvodu za 1. a 2. štvrťrok 2020 vrátane prípadného príslušenstva nie je týmto zákonom dotknutá.

Zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich:
Návrhom dochádza k zrušeniu odmien sudcov a k zrušeniu príplatku k náhrade príjmu sudcov a príplatku k nemocenskému u sudcov. Cieľom opatrenia je zohľadniť existujúcu ekonomickú situáciu v Slovenskej republiky vyvolanú pandémiou COVID-19 a jej negatívne dôsledky pre hospodárenie štátu.

Zamestnávatelia privítali schválenie lex korona


Slovenskí zamestnávatelia privítali schválenie balíčka 114 opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia. Firmy zároveň očakávajú, že vláda v nastúpenom trende zlepšovania podmienok pre podnikanie nepoľaví a v dohľadnom čase predstaví ďalší balík opatrení, na príprave ktorého sú pripravené spolupracovať.

"Kvalita podnikateľského prostredia bola v uplynulých rokoch podceňovanou témou a nemálo politikov motivovaných lacným ziskom popularity vytváralo zo zamestnávateľov triednych nepriateľov," uviedla v stredu po schválení zákona na zlepšenie podnikateľského prostredia Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ).

Náklady vyplývajúce z regulačného a administratívneho zaťaženia podľa RÚZ dlhodobo patria medzi významné bariéry rozvoja podnikania na Slovensku. "Zamestnávatelia združení v RÚZ preto oceňujú obrat vo vnímaní dôležitosti kvality podnikateľského prostredia a vítajú schválenie balíka opatrení na zlepšenie podmienok pre podnikanie, známym pod názvom lex korona," uviedla únia.

Združenie podnikateľov Slovenska (ZPS) ocenilo, že v porovnaní s tromi antibyrokratickými balíčkami minulej vlády je schválený materiál nielen najrozsiahlejší, ale tiež konkrétnejší. "Z hľadiska početnosti je väčší ako tri predošlé antibyrokratické balíčky dokopy. Zároveň vidíme posun v kvalite," upozornilo ZPS. Kým v predchádzajúcich antibyrokratických balíčkoch bolo podľa združenia približne každé piate opatrenie nekonkrétny záväzok nejaký problém zanalyzovať či zjednodušiť, v aktuálne schválenom materiáli je takýchto prípadov len niekoľko.

"Veríme, že ide len o začiatok a vláda v budúcnosti nájde odvahu siahnuť na štátom garantovaný biznis nielen audítorským firmám, ale aj ďalším. Typickým príkladom sú emitenti stravovacích poukážok, ktorí vďaka súčasnej právnej úprave dosahujú ekonomické výsledky, o akých môžu iní podnikatelia len snívať," dodalo ZPS.

RÚZ očakáva, že všetky opatrenia a úlohy uvedené v príslušných vládnych uzneseniach budú splnené najneskôr v stanovených termínoch. "Zlepšovanie podnikateľského prostredia je kontinuálny proces a zamestnávatelia očakávajú pokračovanie v reformnom snažení súčasnej vlády, na ktorom sú pripravení spolupracovať," dodal únia.