< sekcia Ekonomika

Miestne akčné skupiny nemajú doteraz zazmluvnený ani jeden projekt

Ilustračné foto Foto: TASR

Slovensko podľa Škultétyho môže prísť o 200 miliónov eur. Miestne akčné skupiny, ktoré spájajú aktérov v jednotlivých vidieckych regiónoch a majú byť lídrami regionálneho rozvoja, bojujú podľa neho o prežitie.

Bratislava 26. novembra (TASR) - Miestne akčné skupiny (MAS) na Slovensku doteraz nemajú zazmluvnený ani jeden projekt pre konečných užívateľov. Pritom december je posledným mesiacom programového obdobia 2014 až 2020. Upozornil na to Štefan Škultéty, predseda Národnej siete (NS) miestnych akčných skupín SR.

Zdôraznil, že program Leader, veľmi úspešný v celej Európe, u nás kolabuje. Na Pôdohospodárskej platobnej agentúre (PPA) v Nitre stojí vyše 1200 projektov. Na Slovensku podľa NS MAS vrcholí nevídaný škandál, aký nemá obdoby v celej Európe.

Slovensko podľa Škultétyho môže prísť o 200 miliónov eur. Miestne akčné skupiny, ktoré spájajú aktérov v jednotlivých vidieckych regiónoch a majú byť lídrami regionálneho rozvoja, bojujú podľa neho o prežitie. MAS môžu v tomto programovom období čerpať na rozvoj vidieka 200 miliónov eur z dvoch fondov EÚ, ani v jednom sa čerpanie prakticky ešte nezačalo.

Spresnil, že na Slovensku je 110 miestnych akčných skupín, ktoré pokrývajú viac ako tri štvrtiny územia krajiny. V novembri uplynuli tri roky, odkedy dostali štatúty a mohli začať pracovať. Doteraz nemajú podpísanú ani jednu zmluvu na realizáciu projektov žiadateľov o nenávratný finančný príspevok (NFP).

Priblížil, že MAS LEV podala prvé projekty už v novembri 2019. Dnes majú síce rozhodnutia o schválení projektov prvých konečných užívateľov, zmluvy o poskytnutí NFP však nie. V podobnej situácii sú aj inde. "Začiatkom februára sme podali na Pôdohospodársku platobnú agentúru 15 projektov od obcí z nášho regiónu a doteraz nemáme žiadnu spätnú väzbu. Nie je zazmluvnený ani jeden projekt," upozornila Martina Kenderová z MAS Vršatec.

"Akčné skupiny do leta podali viac ako 1200 projektov a všetky ležia na stole PPA v Nitre. Niekoľko z nich bolo schválených, ale zmluva nie je podpísaná žiadna, ani jeden projekt nie je dotiahnutý do konca. Končí sa nám rok 2020, my stále stojíme a chýbajú nám peniaze na prevádzku aj na projekty," potvrdil Kenderovej slová Škultéty.

Podčiarkol, že MAS slúžia na to, aby implementovali európsky program Leader zameraný na rozvoj vidieka. Ich úlohou je spájať verejný, súkromný a občiansky sektor, motivovať ich na spoluprácu a rozvíjať región podľa toho, čo potrebuje. Členmi MAS môžu byť samosprávy, podnikatelia, tretí sektor aj samotní občania. Spoločne musia pre dané územie vypracovať stratégiu miestneho rozvoja s ohľadom na tradície, miestne potreby a možnosti. V súlade s ňou môžu následne podávať miestne projekty.

Škultéty dodal, že Národná sieť miestnych akčných skupín, ktorá združuje 63 MAS, upozorňuje na tieto problémy už viac ako rok.

Doplnil, že Leader má v Európe takmer 30-ročnú históriu. Bol spustený v roku 1991 ako jedna zo štyroch iniciatív EÚ. V roku 2007 sa stal povinnou súčasťou Programu rozvoja vidieka (PRV) a v programovom období 2014 až 2020 je Leader povinnou súčasťou programov rozvoja vidieka ako prierezový nástroj na podporu miestneho rozvoja. Okrem opatrení z PRV, financovaného z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka, ktorý spadá do gescie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, môžu MAS implementovať aj opatrenia z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP), financovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, ktorý spadá pod novovytvorené Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. 

Pôdohospodárska platobná agentúra sa snaží, aby sa projekty akčných skupín vyhodnotili čo najrýchlejšie


Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) vynakladá maximálne úsilie, aby sa projekty miestnych akčných skupín (MAS) vyhodnotili čo najrýchlejšie. Avšak nie všetky projekty sú predkladané správne a kompletne, či už zo strany MAS alebo konkrétnych žiadateľov, čo následne spôsobuje predlžovanie lehôt na vyhodnotenie zo strany PPA.

Ako ďalej pre TASR uviedol odbor komunikácie a marketingu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR v reakcii na kritiku Národnej siete (NS) miestnych akčných skupín SR, v rámci programu rozvoja vidieka (PRV) SR na roky 2014 až 2020 zo všetkých žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) bolo doposiaľ 100 % vyzvaných na doplnenie miestnou akčnou skupinou alebo žiadateľom. "Následná kontrola zo stany PPA je nevyhnutná a opodstatnená z dôvodu veľkej chybovosti, a to tak zo strany žiadateľov, ako aj zo strany miestnych akčných skupín," podčiarklo MPRV.

Výsledkom administratívnej kontroly PPA je podľa agrorezortu aj vydanie nesúhlasného návrhu na vyhodnotenie žiadosti o NFP, ktoré je v rozpore s návrhom MAS na schválenie, a to najmä z dôvodu nedôslednosti postupov administratívnej kontroly MAS pri kontrole a hodnotení žiadostí o NFP.

U žiadateľov, ktorí predkladajú žiadosti o NFP na MAS, sú podľa MPRV najčastejším nedostatkom chybne, respektíve neúplne vyplnené žiadosti o NFP, nekompletné povinné prílohy k žiadosti o NFP, ktoré môžu mať vplyv na stav žiadostí o NFP ako takých.

"Počas nasledujúcich mesiacov predpokladáme schválenie európskej legislatívy k prechodnému obdobiu, ktoré bude pravdepodobne dvojročné. Uvedená legislatíva stanoví finančné alokácie pre jednotlivé členské štáty, ktoré budú môcť byť použité na ďalšiu významnú podporu v rámci PRV v rokoch 2021 až 2022 (s čerpaním podľa pravidla n+3 do roku 2025). Doposiaľ je nastavená možnosť čerpania finančných prostriedkov podľa rovnakého pravidla do roku 2023, teda nie do roku 2020," uviedlo agroministerstvo.

MPRV zároveň upozornilo, že v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) sú projekty predložené MAS vyhodnocované na riadiacom orgáne IROP, ktorý po delimitácii spadá pod Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.