< sekcia Ekonomika

Rezort pôdohospodárstva: Lesy môžu prispieť k cieľom zelenej dohody

Ilustračná snímka. Foto: TASR – Jaroslav Novák

Prioritou by mala byť i do budúcna odolnosť lesov a ich adaptácia na meniace sa podmienky prostredia.

Bratislava 13. mája (TASR) – Úloha lesov, lesníctva a naň nadväzujúcich odvetví pri plnení cieľov Európskej zelenej dohody bola dominantnou témou videokonferencie zástupcov ministrov, ktorí zodpovedajú za lesy, krajín Vyšehradskej skupiny (V4) s prizvaním Bulharska a Rumunska. Vyšehradskej skupine aktuálne predsedá Poľsko.

Ako ďalej informoval hovorca Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR Daniel Hrežík, Slovenskú republiku zastupoval generálny riaditeľ sekcie lesného hospodárstva a spracovania dreva MPRV SR Michal Tomčík.

Súčasťou rokovania bola výmena názorov na to, ako môžu lesy a ich trvalo udržateľné a rozumné využívanie prispieť k cieľom stratégie EÚ pre biodiverzitu. Stratégiu zverejnila Európska komisia ešte pred rokom a je jedným z nosných prvkov Európskej zelenej dohody. Stratégia zahŕňa viacero záväzkov a cieľov, ktoré majú osobitný dosah na lesy a lesníctvo. Zástupcovia krajín V4, Bulharska a Rumunska sa vo svojich vystúpeniach venovali dôležitej otázke zosúladenia stratégie pre biodiverzitu s očakávanou stratégiou EÚ pre lesy, k zverejneniu ktorej by malo prísť už čoskoro.

"Zabezpečenie súladu medzi stratégiou pre biodiverzitu a očakávanou stratégiou pre lesy je zásadnou požiadavkou. Nevyhnutnou podmienkou na dosiahnutie tohto súladu je rešpektovanie trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch ako konceptu, ktorý v sebe integruje aj hľadiská ochrany a zachovania biodiverzity v lesoch," uviedol Tomčík.

Zabezpečenie trvalosti a udržateľnosti hospodárenia v lesoch je však podľa jeho slov čoraz väčšou výzvou. Je preto potrebné vo väčšej miere presadzovať a aplikovať prístupy tzv. prírode blízkeho pestovania lesov. Slovensko podporuje vypracovanie definície prírode blízkeho hospodárenia v lesoch na úrovni EÚ. Slovenská delegácia zdôraznila aj otázku možných dosahov stratégie pre biodiverzitu na rozvoj vidieckych oblastí.
Ilustračná snímka.
Foto: TASR/Adriána Antošková

"Plnenie cieľa dosiahnuť stanovený podiel chránených území musí byť zosúladené so záujmami vidieckych oblastí tak, aby tento proces neohrozoval sociálne spravodlivý rozvoj vidieka – v súlade s princípmi Európskej zelenej dohody," dodal Tomčík.

Zástupcovia krajín V4, ktorým do júna predsedá Poľsko, rokovali za účasti Bulharska a Rumunska aj o téme dlhoočakávanej novej stratégie EÚ pre lesy. Práve so zverejnením tejto stratégie Európska komisia mešká. Stratégia pre lesy je pritom nemenej dôležitým elementom Európskej zelenej dohody. Zástupcovia zúčastnených krajín v tejto súvislosti pripomenuli niektoré zásady, ktorými by sa mala riadiť nová stratégia pre lesy.

Prioritou by mala byť i do budúcna odolnosť lesov a ich adaptácia na meniace sa podmienky prostredia. Len odolné lesy dokážu plniť spektrum funkcií a spoločnosti poskytovať životne dôležité ekosystémové služby, prispievať k obehovej ekonomike, chrániť vzácne vodné zdroje a pôdu pred eróziou, poskytovať biotopy mnohým druhom rastlín a živočíchov, byť prínosom pre ľudské zdravie a celkovú kvalitu života ľudí na vidieku i v mestách.

Rôznorodosť lesov v európskych krajinách je výrazná a aj preto je v zmysle zásady subsidiarity hospodárenie v lesoch kompetenciou členských štátov, čo bolo taktiež zdôraznené v rámci zasadnutia V4+2. Na zasadnutí rezonovala aj požiadavka na rešpektovanie medzinárodných rámcov, politík a kritérií, ktoré už boli vyvinuté a existujú najmä v rámci Organizácie Spojených národov a ministerského procesu Forest Europe.

Slovenská delegácia v diskusii k očakávanej stratégii EÚ pre lesy zdôraznila potrebu zabezpečenia primeraných finančných zdrojov pre lesné hospodárstvo, ktoré dlhodobo zabezpečuje široké spektrum ekosystémových služieb pre spoločnosť, a to aj napriek tomu, že mnohé z týchto služieb nie sú predmetom trhových vzťahov, respektíve platobných schém (teda spoločnosť za ne de facto neplatí).

"Finančná podpora by pritom mala motivovať vlastníkov a obhospodarovateľov lesov na zabezpečovanie týchto ekosystémových služieb, napríklad aj prostredníctvom podpory prírode blízkeho hospodárenia v lesoch. Som presvedčený, že nová stratégia EÚ pre lesy by mala byť jedným z kľúčových prvkov Európskej zelenej dohody," dodal Tomčík.