< sekcia Ekonomika

Obhospodarovatelia lesov môžu využiť navýšené finančné prostriedky

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Oliver Ondráš

Predpokladaná alokácia na realizáciu výzvy je vo výške 8 miliónov eur.

Bratislava 3. augusta (TASR) – Obhospodarovatelia lesov môžu využiť navýšené finančné prostriedky. Informovala o tom Anežka Hrdá, hovorkyňa Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR. Uviedla, že Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) zverejnila v júli 2020 na svojom webe aktualizáciu výzvy Programu rozvoja vidieka (PRV) SR na roky 2014 až 2020 pre podopatrenie Podpora na obnovu lesov poškodených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami. Medzi takéto udalosti patrí aj negatívne pôsobenie škodlivých činiteľov ako sucho, vietor, podkôrny hmyz na lesy, ktoré je zosilnené v spojitosti s účinkami klimatickej zmeny.

Aktualizácia je podľa Hrdej zameraná predovšetkým na navýšenie prostriedkov alokovaných v uvedenej výzve z troch na osem miliónov eur. Tieto navýšené finančné prostriedky môžu obhospodarovatelia lesov využiť na činnosti súvisiace s obnovou takto postihnutých lesných porastov, konkrétne na činnosti súvisiace s prípravou plôch na zalesnenie (spočívajúcej napr. v odstraňovaní, uhadzovaní haluziny, odstraňovaní buriny, výseku krov), vlastným zalesňovaním (zahrňujúcom napr. aj nákup sadeníc, použitie hnojív, hydrogélov prispievajúcich k lepšiemu ujatiu) a oplocovaním založených kultúr (zahrňujúcim prácu i materiálové náklady). Náklady na uvedené činnosti budú naďalej uhrádzané formou stanovenej sadzby, a to pre prípravu plôch na zalesnenie 620 eur/hektár (ha), zalesňovanie 1440 eur/ha a oplocovanie kultúr 2000 eur/ha.

Upozornila, že výzva je naďalej vyhlásená ako otvorená, to znamená do vyčerpania alokovanej sumy na výzvu, upravuje sa taktiež termín pre uzavretie hodnotiaceho kola – predlžuje sa z posledného dňa mesiaca na každý posledný deň párneho mesiaca. Zároveň sa potencionálnym žiadateľom umožňuje v každom kole predložiť maximálne jednu žiadosť o nenávratný finančný príspevok, pričom celkový počet predložených žiadostí jedným žiadateľom je stanovený maximálne na tri žiadosti o nenávratný finančný príspevok.

Avizovala, že MPRV SR zároveň pripravuje podklady pre vyhlásenie výzvy pre podopatrenie Podpora na investície do zlepšenia odolnosti a environmentálnej hodnoty lesných ekosystémov. Výzva bude zameraná najmä na podporu umelej obnovy a výchovy lesov ochranných a osobitného určenia, budovanie tzv. občianskej a poznávacej infraštruktúry v lesoch (náučné chodníky, odpočívadlá, cyklotrasy, ohniská, turistické značenie, ukážky lesných biotopov a podobne), ako aj na opatrenia súvisiace s vytváraním vhodných biotopov pre hlucháňa hôrneho. Predpokladaná alokácia na realizáciu výzvy je vo výške 8 miliónov eur.