< sekcia Ekonomika

REZORT PRÁCE: Riziko chudoby alebo sociálneho vylúčenia kleslo

Ilustračné foto. Foto: TASR - Martin Baumann

Na Slovensku bolo podľa zisťovania z roku 2016 v pretrvávajúcom riziku chudoby 7,7 % osôb.

Bratislava 9. júla (TASR) – V roku 2017 ohrozovalo na Slovensku riziko chudoby alebo sociálneho vylúčenia približne 856.000 ľudí, čo predstavuje 16,3 % z celkového počtu obyvateľov. V porovnaní s rokom 2016, kedy bolo ohrozených 18,1 % obyvateľov Slovenska, tak miera rizika klesla vo všetkých ukazovateľoch. Vyplýva to zo správy Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR o sociálnej situácii obyvateľstva Slovenska za rok 2017, ktorú by mala v stredu (11.7.) prerokovať vláda.

Vývoj miery rizika chudoby je ovplyvnený sociálno-ekonomickou situáciou v krajine a následne vývojom príjmovej situácie v domácnostiach. Podľa materiálu rezortu práce došlo k výraznému poklesu oproti zisťovaniu v roku 2016 na všetkých troch úrovniach ukazovateľov monitorujúcich chudobu alebo sociálne vylúčenie – v prípade príjmovej chudoby, závažnej materiálnej deprivácie aj veľmi nízkej intenzity práce.

Zisťovanie z roku 2016 preukázalo, že najviac ohrozené rizikom chudoby alebo sociálnym vylúčením boli neúplné rodiny s deťmi, viacpočetné rodiny s viac ako troma deťmi a tiež jednotlivci. "Z hľadiska vekového rozdelenia sú najrizikovejšou skupinou práve deti vo veku 0 - 17 rokov (24,8 %, t. j. pod priemerom EU28 – 25,9 %), resp. deti vo veku 0 – 15 rokov (24,4 %, t. j. pod priemerom EU28 – 26,4 %)," konštatuje rezort práce s tým, že na základe zisťovania z minulého roka došlo k poklesu miery rizika chudoby alebo sociálneho vylúčenie v prípade detí vo veku 0 – 17 rokov.

"Z hľadiska globálneho hodnotenia je zrejmé, že dochádza k zmenám v štruktúre populácie v súvislosti s rizikom chudoby, a to v dôsledku zmien v príjmovej situácii obyvateľstva," uvádza v správe rezort práce. Zároveň dodáva, že celkovo je miera rizika chudoby u mužov a žien pomerne vyrovnaná, v jednotlivých vekových kategóriách sú však významné rodové rozdiely. Medziročne sa rodový rozdiel znížil v prospech žien v kategóriách do 18 rokov a v kategórii 65 a viacročných.

Najnižšie riziko chudoby podľa typu domácnosti bolo zaznamenané pri domácnostiach s dvoma dospelými, kde aspoň jeden z nich má viac ako 65 rokov. Najrizikovejšie typy domácností sú rodiny s tromi a viac deťmi, osamelí rodičia s najmenej jedným dieťaťom a jednotlivci mladší ako 65 rokov. V týchto kategóriách zároveň došlo k zvýšeniu miery rizika chudoby oproti predchádzajúcemu roku. Riziko chudoby domácností sa zároveň zvyšuje tým viac, čím je pracovná intenzita členov domácností nižšia, konštatuje rezort práce.

Na Slovensku bolo podľa zisťovania z roku 2016 v pretrvávajúcom riziku chudoby 7,7 % osôb. SR patrí v porovnaní s inými krajinami Európskej únie medzi štáty s nižším podielom ľudí žijúcich v pretrvávajúcej chudobe. "Dôležitým diferenciačným faktorom je vzdelanie, kde podľa očakávania výskyt dlhodobej chudoby vzrastá so znižujúcou sa úrovňou vzdelania. Medzi osobami s primárnym a nižším sekundárnym vzdelaním vo veku 16 rokov a viac bolo 17,4 % osôb dlhodobo pod hranicou chudoby," priblížilo ministerstvo v materiáli.