Quantcast
< sekcia Ekonomika

Na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností zostáva týždeň

Ilustračné foto. Foto: TASR/Dano Veselský

Termín 31. január sa však nevzťahuje na všetky prípady nadobudnutia práv k nehnuteľnostiam.

Bratislava 24. januára (TASR) – Fyzické osoby a firmy, ktoré v minulom roku nadobudli pozemky, stavby či byty a nebytové priestory v bytovom dome, majú posledný týždeň na to, aby si splnili povinnosť podať priznanie k dani z nehnuteľností. Nemusí pritom ísť iba o kúpu. Povinnosť podať daňové priznanie majú napríklad aj dlhodobí nájomcovia, správcovia či užívatelia niektorých pozemkov a stavieb.

Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady uvádza, že "priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje je daňovník povinný podať príslušnému správcovi dane do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť". Podstatný je stav k 1. januáru aktuálneho roka. Správcom dane z nehnuteľností je obec alebo mesto, v ktorom sa daná nehnuteľnosť nachádza. Nie je preto dôležité, kde má daňovník trvalý pobyt alebo sídlo podnikania.

Daňové priznanie musí okrem majiteľa nehnuteľnosti podať aj správca pozemku vo vlastníctve štátu, obce alebo vyššieho územného celku, zapísaný v katastri nehnuteľností. Rovnako je daňovníkom napríklad aj nájomca pozemku, ktorého nájomný vzťah trvá alebo má trvať najmenej päť rokov a nájomca je zapísaný v katastri alebo má v nájme pozemky spravované Slovenským pozemkovým fondom. Pokiaľ nie je možné určiť daňovníka, je daňovníkom osoba, ktorá pozemok skutočne užíva.

Zákon pozná okrem riadneho daňového priznania aj čiastkové priznanie. To podáva daňovník, ktorý v minulosti už daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti podal, ak sa stane vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom ďalšej nehnuteľnosti. Priznanie musí podať aj vtedy, ak dôjde k zmene druhu alebo výmery pozemku, účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru alebo mu zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľností. V čiastkovom priznaní je daňovník povinný uviesť len zmeny oproti dovtedy podanému priznaniu k dani z nehnuteľností.

Termín 31. január sa však nevzťahuje na všetky prípady nadobudnutia práv k nehnuteľnostiam. Ak počas zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť vydražením alebo dedením, je povinný podať daňové priznanie alebo čiastkové priznanie do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.