Quantcast
< sekcia Ekonomika

NKÚ: Splnenie termínu vyradenia atómovej elektrárne V1 je ohrozené

Na archívnej snímke z 12. marca 2018 jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s., (JAVYS) začala s demontážou chladiacich veží jadrovej elektrárne (JE) V1 v Jaslovských Bohuniciach (EBO). Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Kontrolóri upozornili aj na údajne nefunkčný vnútorný kontrolný systém spoločnosti JAVYS a pasivitu dozornej rady spoločnosti.

Bratislava 24. júna (TASR) – Ukončenie vyradenia jadrovej elektrárne V1 v Jaslovských Bohuniciach do plánovaného termínu v roku 2027 je ohrozené. Realizácii projektu za viac ako 186 miliónov eur bráni verejné obstarávanie, kde ani takmer po roku a pol od jeho zverejnenia nedošlo k výberu úspešného uchádzača. Vyplýva to z výsledkov kontroly Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR.

Za prebiehajúci proces vyraďovania je zodpovedná Jadrová vyraďovacia spoločnosť (JAVYS). "V prípade zlyhania tohto projektu musí JAVYS, a. s., počítať s rizikom čiastočných alebo úplných finančných korekcií, ktoré bude musieť znášať Slovenská republika," upozornil NKÚ na možnosť vrátenia prostriedkov poskytnutých Európskou úniou.

Kontrolóri upozornili aj na údajne nefunkčný vnútorný kontrolný systém spoločnosti JAVYS, pasivitu dozornej rady spoločnosti a riziká spojené s financovaním vyraďovania jadrových zariadení z národných zdrojov v budúcich desaťročiach. "Na druhej strane pozitívom je fakt, že súčasné vedenie spoločnosti už počas výkonu auditu prijímalo opatrenia posilňujúce všetky úrovne vnútornej kontroly," skonštatoval NKÚ.

V súvislosti s národným financovaním priamych aj nepriamych nákladov vyraďovania je podľa NKÚ nevyhnutné stanoviť záväzok pridelenia adekvátnych finančných zdrojov v dlhodobom časovom horizonte, brať do úvahy aj predpoklad zvýšenia podielu národného spolufinancovania, riziká spojené s prípadnými finančnými korekciami, ako aj znášanie DPH ako neoprávneného výdavku. "Jadrová bezpečnosť je mimoriadne dôležitá. Keďže ide o projekty za niekoľko miliárd eur na najbližších niekoľko desaťročí, štát musí začať efektívne plánovať ich postupné finančné krytie," povedal predseda NKÚ Ľubomír Andrassy.

Výsledky kontroly ukázali, že vnútorný audit JAVYS-u vykonával činnosti, ktoré nesmú byť v jeho kompetencii, a do nastavenia výkonu vnútorného auditu boli zapojené aj iné organizačné zložky. Vnútorný audit si podľa NKÚ ako súčasť vnútorného kontrolného systému neplnil svoju základnú funkciu – pomáhať manažmentu spoločnosti v rozhodovaní. Za obdobie desiatich rokov neformuloval žiadne významné zistenia.

Ako nedostatočnú vyhodnotil NKÚ tiež činnosť Dozornej rady JAVYS-u. Úrad zistil, že bola iba pasívnym príjemcom informácií, a aktívne nepožadovala od manažmentu spoločnosti informácie a vysvetlenia rizík a stavu implementácie projektov a dosahovaného progresu pri vyraďovaní V1.

Proces vyraďovania jadrových zariadení spolu s podpornými aktivitami súhrnne zaťaží štátny rozpočet sumou 4,2 miliardy eur. NKÚ preto Výboru Národnej rady (NR) SR pre hospodárske záležitosti odporučil požiadať ministra hospodárstva o zasielanie správy o stave plnenia termínov implementácie záverečného projektu vyraďovania V1 vrátane informácie o riadení rizika v pravidelných mesačných intervaloch. Zároveň odporúča zabezpečenie aktualizácie Stratégie záverečnej časti mierového využívania jadrovej energie v SR.

"Spoločnosť JAVYS rešpektuje zistenia NKÚ s najvyššou vážnosťou a tieto budú v plnej miere postupne v daných termínoch zapracované do procesov spoločnosti," reagovala na výsledky kontroly hovorkyňa JAVYS Miriam Žiaková. Pripomenula, že kontrola NKÚ bola vykonaná z podnetu generálneho riaditeľa JAVYS-u Pavla Štullera. "Už počas samotného výkonu kontroly NKÚ spoločnosť postupne prijímala potrebné opatrenia a zmeny vnútorných predpisov. K všetkým zisteniam boli prijaté adekvátne opatrenia na nápravu a k dnešnému dňu bolo do interných riadiacich procesov implementovaných takmer 90 % opatrení, ktoré vyplývali zo zistení NKÚ," dodala Žiaková.