Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 17. jún 2024Meniny má Adolf
< sekcia Ekonomika

Nord Stream 2 AG čiastočne uspel so žalobou proti smernici o plyne

Na archívnej snímke z 15. februára 2022 potrubie na plynovode Nord Stream 2 (Severný prúd 2) v Lubmine na severozápade Nemecka. Foto: TASR/AP

Uznesenie Všeobecného súdu EÚ, nižšej súdnej inštancie, ktoré pôvodne dospelo k záveru, že táto žaloba je neprípustná, je v podstate zrušené.

Brusel/Luxemburg 12. júla (TASR) - Súdny dvor EÚ v utorok vyhlásil, že žaloba spoločnosti Nord Stream 2 AG proti smernici EÚ rozširujúcej niektoré pravidlá pre vnútorný trh so zemným plynom na plynovody z tretích krajín je čiastočne prípustná. Informuje o tom spravodajca TASR.

Uznesenie Všeobecného súdu EÚ, nižšej súdnej inštancie, ktoré pôvodne dospelo k záveru, že táto žaloba je neprípustná, je v podstate zrušené.

Európska komisia v apríli 2019 prijala pozmeňujúcu smernicu o plyne, ktorá žiada, aby pravidlá uplatniteľné na diaľkové prepravné plynovody medzi dvoma alebo niekoľkými členskými štátmi platili v rámci EÚ aj pre diaľkové prepravné plynovody vedúce do a z tretích krajín. Tieto pravidlá stanovujú skutočné oddelenie dopravných štruktúr od výrobných a dodávateľských štruktúr, ako aj prístup tretích osôb k prepravným sústavám.

Spoločnosť Nord Stream 2 AG, švajčiarska dcérska spoločnosť koncernu Gazprom, zodpovedá za plánovanie, výstavbu a prevádzkovanie plynovodu Nord Stream 2, pozmeňujúcu smernicu napadla na Všeobecnom súde EÚ, ktorý v máji 2020 túto žalobu odmietol ako neprípustnú, proti čomu sa spoločnosť Nord Stream 2 AG odvolala.

Súdny dvor skonštatoval, že pozmeňujúca a doplňujúca smernica tým, že rozširuje pôsobnosť pôvodnej smernice o plyne na také prepojovacie potrubia medzi členskými štátmi a tretími krajinami, ako je potrubie, ktoré spoločnosť Nord Stream 2 AG zamýšľa prevádzkovať, má za následok, že prevádzka tohto potrubia podlieha pravidlám stanoveným v poslednej uvedenej smernici. Podľa Súdneho dvora EÚ pozmeňujúca smernica vyvoláva bezprostredné účinky na právne postavenie spoločnosti Nord Stream 2 AG, takže Všeobecný súd tým, že dospel k opačnému záveru v tomto ohľade, sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia.

Súdny dvor rovnako upozornil, že Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia aj vtedy, keď usúdil, že pozmeňujúce a doplňujúce smernice ponechávajú členským štátom EÚ v niekoľkých ohľadoch priestor na voľnú úvahu, pokiaľ ide o povinnosti patriace spoločnosti Nord Stream 2 AG.

Za týchto podmienok Súdny dvor EÚ dospel k záveru, že Všeobecný súd neprávom rozhodol, že spoločnosť Nord Stream 2 AG nie je pozmeňujúcou smernicou bezprostredne dotknutá, a zrušil uznesenie z mája 2020 v rozsahu, v akom Všeobecný súd vyhlásil žalobu tejto spoločnosti za neprípustnú.

Súdny dvor EÚ nakoniec konštatoval, že tak medzi existujúcimi prepojovacími plynovodmi, ako aj medzi plynovodmi, ktoré sa majú vybudovať, je plynovod Nord Stream 2 jediným, na ktorý sa žiadna z výnimiek stanovených pozmeňujúcou smernicou nevzťahuje a vzťahovať nemôže. Z toho vyplýva, že spoločnosť Nord Stream 2 AG je osobne dotknutá podmienkami pre výnimky, ktoré boli zmenené alebo doplnené pozmeňujúcou smernicou EÚ. Znamená to, že jej žaloba o neplatnosť je prípustná v medziach tohto osobného dotknutia. Prináleží však Všeobecnému súdu, aby o tejto žalobe rozhodol z meritórneho hľadiska, takže Súdny dvor EÚ uvedenú žalobu vracia nižšej inštancii na tento účel.