< sekcia Ekonomika

Novela zjednodušila právo výkupu akcií, ako prvý ho využil Slovnaft

Rafinéria akciovej spoločnosti Slovnaft v Bratislave. Foto: TASR - Michal Svítok

V zmysle aktuálnej právnej úpravy navrhovateľ nadobúda cenné papiere minoritných akcionárov formou prechodu vlastníckeho práva.

Bratislava 27. decembra (TASR) - Novelou zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách z roku 2018 sa zjednodušilo ťažko realizovateľné právo výkupu. Doteraz navrhovateľ práva výkupu musel uzatvoriť zmluvu s každým jedným minoritným akcionárom a až následne tak mohlo dôjsť k prevodu cenných papierov. Vyžadovaný súhlas minoritného akcionára spôsoboval, že všetky doterajšie pokusy o právo výkupu boli neúspešné.

V zmysle aktuálnej právnej úpravy navrhovateľ nadobúda cenné papiere minoritných akcionárov formou prechodu vlastníckeho práva. Základom je rozhodnutie valného zhromaždenia emitenta, že si navrhovateľ uplatňuje právo výkupu. Emitent následne dá rozhodnutie valného zhromaždenia zapísať do Obchodného registra SR.

"Po uplynutí 30 dní od zápisu do Obchodného registra dochádza k prechodu všetkých akcií minoritných akcionárov na navrhovateľa. CDCP následne na základe príkazu emitenta odpíše z účtov všetkých minoritných akcionárov predmetné akcie a pripíše ich na účet navrhovateľa," informuje Michal Ninis, vedúci odboru Obchodných služieb Centrálneho depozitára cenných papierov (CDCP ), depozitár odpíše cenné papiere, ktoré sú predmetom práva výkupu, z účtov majiteľa vedených v evidencii CDCP, ako aj v evidencii členov CDCP.

Navrhovateľ tak už nepotrebuje súhlas minoritných akcionárov ani s nimi uzatvárať zmluvu o kúpe cenných papierov. Na celý proces dohliada Národná banka Slovenska. Navrhovateľ totiž musí mať na uplatnenie práva výkupu udelený predchádzajúci súhlas od NBS.

Právo výkupu podľa nových pravidiel medzi prvými využil Slovnaft, a. s., keď mimoriadne valné zhromaždenie akcionárov dňa 10. 10. 2019 schválilo prechod akcií minoritných akcionárov na spoločnosť MOL Nyrt. Jediným akcionárom bratislavskej rafinérie a najväčšieho predajcu palív na Slovensku sa tak stane medzinárodná ropná a plynárenská Skupina MOL, ktorá doteraz kontrolovala 98,72-percentný podiel Slovnaftu.

Centrálny depozitár cenných papierov o realizácii práva výkupu informuje minoritných akcionárov zmenovým výpisom. Ak po odpísaní všetkých cenných papierov majiteľovi zostane prázdny účet, ten mu CDCP automaticky zruší. Alikvotný poplatok za vedenie účtu za obdobie, počas ktorého na účte boli ešte evidované cenné papiere, je však majiteľ účtu povinný zaplatiť. Zmenové výpisy bude CDCP zasielať na adresu majiteľa účtu evidovanú v databáze CDCP. V prípade, že má majiteľ účtu v CDCP evidovanú neaktuálnu adresu, je potrebné, aby bezodkladne písomne požiadal CDCP o jej zmenu.

Podľa Ninisa CDCP nezabezpečuje výplatu protiplnenia za akcie, ktoré boli predmetom uplatnenia práva výkupu. Ak majitelia účtov majú akékoľvek otázky týkajúce sa výšky protiplnenia alebo spôsobu výplaty protiplnenia, je potrebné, aby kontaktovali osobu poverenú na výplatu protiplnenia, v tomto prípade OTP Banka Slovensko, a. s.