< sekcia Ekonomika

Nový štandard umožní väčšiu spoluúčasť občanov na manažovaní lesov

Ilustračné foto. Foto: TASR - Milan Kapusta

Národný štandard trvalo udržateľného obhospodarovania bol zaslaný na medzinárodné posudzovanie súladu s globálnymi kritériami medzinárodnej Rade PEFC v Ženeve.

Zvolen 24. novembra (TASR) - Po takmer dvojročnej práci 27-člennej pracovnej skupiny schválil v polovici novembra národný riadiaci orgán certifikácie lesov - PEFC Slovensko, nový štandard trvalo udržateľného obhospodarovania lesov. Účinnosť nadobudne v novembri 2022.

Ako TASR informoval národný sekretár PEFC Slovensko Hubert Paluš, konečné požiadavky na obhospodarovanie a využívanie lesov sú výsledkom vzájomného konsenzu a diskusie širokého spektra záujmových skupín, ktoré sa na ich tvorbe podieľali. Okrem zástupcov štátnych a neštátnych obhospodarovateľov lesov, združení vlastníkov súkromných a obecných lesov a zástupcov drevospracujúceho priemyslu, prispeli významne k tvorbe nových štandardov aj zástupcovia Štátnej ochrany prírody SR, predstavitelia odborov, štátnej správy, organizácií zabezpečujúcich ochranu a kvalitu vodných zdrojov, občianskych združení a mimovládnych ochranárskych organizácií, vrátane WWF Slovensko.

Ako zdôraznil predsedajúci rokovaní pracovnej skupiny Jaroslav Šálka, osobitná pozornosť bola venovaná prehĺbeniu participácie občanov na manažovaní obhospodarovania lesov. "Miestne komunity a dotknuté záujmové skupiny majú nezastupiteľné miesto vo vzťahu k lesom. Lesy tvoria pre nich životné prostredie, priestor pre prácu a udržiavanie ich tradícií, sú tiež predmetom záujmu ich profesionálnych aj voľnočasových aktivít. S týmto zámerom sú definované nové požiadavky súvisiace s pochopením potrieb a očakávaní všetkých dotknutých záujmových skupín," pripomenul.

Národný štandard PEFC venuje osobitnú pozornosť adaptácii a stabilite lesov v období nastupujúcej klimatickej zmeny a ich príspevku k uhlíkovému cyklu. Kľúčový nástroj adaptácie lesov na zmenu klímy je postupná zmena drevinového zloženia v súlade s podporou prírode blízkeho hospodárenia.

Významné miesto v štandarde zohrávajú aj ekosystémové služby zamerané na budúcnosť. Ide najmä o lesy osobitných prírodných hodnôt, podporu biodiverzity, biotopy chránených a ohrozených rastlín a živočíchov, udržanie funkčnosti a odolnosti lesov zameraných na ochranu pôdy a vody, zlepšenie vodoregulačného účinku lesov a podporu voľnočasového využívania lesov verejnosťou.

"Akceptácia názorov a požiadaviek rôznych záujmov spoločnosti na využívanie lesov vytvára predpoklad, že novovytvorené kritériá prispejú k lepšiemu zabezpečovaniu všetkých ekosystémových služieb lesov v prospech obyvateľov SR," uviedol Paluš.

Národný štandard trvalo udržateľného obhospodarovania bol zaslaný na medzinárodné posudzovanie súladu s globálnymi kritériami medzinárodnej Rade PEFC v Ženeve. Slovenský systém certifikácie lesov a nový štandard budú predstavené v rámci verejných globálnych online konzultácií 29. novembra 2021.