< sekcia Ekonomika

Návrh zákona týkajúci sa plánu obnovy ide do 2. čítania

Ilustračné foto. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Účinnosť zákona navrhuje rezort financií od 15. októbra tohto roka okrem ustanovenia, ktoré sa týka informačného systému pre plán obnovy.

Bratislava 25. júla (TASR) – Usmerňovať procesy pri implementácii plánu obnovy a upraviť vzťahy pri poskytovaní prostriedkov mechanizmu či pôsobnosť orgánov štátnej správy. To je cieľom návrhu zákona o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti z dielne Ministerstva financií SR, ktorý posunulo plénum Národnej rady SR do druhého čítania.

Právna upravuje pôsobnosť Úradu vlády (ÚV) SR ako národnej implementačnej a koordinačnej autority. Rovnako upravuje postavenie a zodpovednosti ministerstiev ako vykonávateľov investícií alebo reforiem. Zároveň upravuje spôsob, postup a podmienky poskytovania prostriedkov mechanizmu na základe zmluvy alebo rozhodnutia.

Vláda SR má podľa návrhu pôsobiť ako najvyššia schvaľovacia autorita. Schvaľovať má všetky významné dokumenty týkajúce sa plánu obnovy – systém implementácie mechanizmu, návrh dohody medzi SR a Európskou komisiou (EK), ale aj plán obnovy a odolnosti a akékoľvek jeho zmeny. Má určovať vykonávateľov zodpovedných za jednotlivé komponenty plánu obnovy. Pri dohľade nad rýchlym a efektívnym vykonávaním mechanizmu má schvaľovať vláda aj návrh na zavedenie krízových opatrení. Tie by sa mohli zaviesť, ak hrozí, že investícia alebo reforma nebude implementovaná v stanovenej lehote či rozsahu.

Vykonávateľom podľa návrhu zákona by mohol byť iba ústredný orgán štátnej správy, ktorý je za vykonávateľa určený vládou. Má byť zodpovedný za realizáciu investície alebo reformy, ktorá je zahrnutá v pláne obnovy. Niektoré činnosti vykonávateľa má byť možné zveriť inej osobe, sprostredkovateľovi.

Tiež sa má ustanoviť, že z prostriedkov mechanizmu sa v štátnom rozpočte rozpočtujú príslušné výdavky na realizáciu investícií a reforiem zahrnutých do plánu obnovy a odolnosti. Vykonávateľ rozpočtované prostriedky mechanizmu na výdavkovom účte má sám používať alebo ich poskytovať prijímateľom. Prostriedky poskytnuté Slovensku z EÚ na samostatný účet národnej implementačnej a koordinačnej autority, teda ÚV, sa majú postupne prevádzať do príjmov štátneho rozpočtu.

Nevyužité prostriedky mechanizmu rozpočtované v danom rozpočtovom roku by malo byť možné použiť aj v ďalších rozpočtových rokoch až do ich vyčerpania na určený účel, najneskôr však do 31. decembra 2026. Ak by hrozili SR vážnejšie dôsledky z neuspokojivej implementácie plánu obnovy, môže sa po schválení vládou navrhnúť EK vykonanie zmeny v pláne obnovy alebo jeho aktualizácia.

Zároveň sa má ustanoviť informačný systém pre plán obnovy, ktorý by mala spravovať koordinačná autorita, teda ÚV. Tento systém má zabezpečovať komunikáciu s informačnými systémami EK a s vnútroštátnymi informačnými systémami pre potreby plnenia úloh podľa tohto zákona.

Prostriedky mechanizmu sa majú prijímateľovi poskytovať na základe priameho vyzvania alebo výzvy. Na tie isté výdavky alebo tie isté náklady nebude možné získať prostriedky z viacerých zdrojov EÚ, ak by tým došlo k ich duplicitnému financovaniu. Upraviť by sa mali aj podmienky vylučujúce prijímateľa-právnickú osobu, ktorá má vo svojich orgánoch osobu právoplatne odsúdenú pre niektorý z určených trestných činov.

V zákone by sa tiež mal definovať pojem finančnej opravy. Na základe tohto inštitútu má vznikať povinnosť vrátiť alebo viazať prostriedky mechanizmu, ak je zistená nezrovnalosť pri používaní týchto zdrojov.

Účinnosť zákona navrhuje rezort financií od 15. októbra tohto roka okrem ustanovenia, ktoré sa týka informačného systému pre plán obnovy. To má navrhovanú účinnosť 1. júla 2022.