< sekcia Ekonomika

Valášek navrhuje dva zákony, riešia sociálnu a platovú diskrimináciu

Na archívnej snímke Tomáš Valášek. Foto: TASR

Antidiskriminačný zákon sa týka dlhodobo pretrvávajúceho problému platových rozdielov medzi ženami a mužmi.

Bratislava 14. septembra (TASR) – Ľudia, ktorí vychovali jedno dieťa alebo nevychovali žiadne, by nemali čakať do dôchodcovského veku, aby mali opätovne nárok na výplatu vdovského dôchodku. Okrem toho by mali mať niektorí zamestnávatelia dve povinnosti, ktoré by mali viesť k zníženiu rozdielov v príjmoch žien a mužov. Zahrňujú to dva zákony - zákon o sociálnom poistení a zákon o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou, ktoré predložil na septembrovú schôdzu Národnej rady (NR) SR poslanec Tomáš Valášek.

V súčasnosti majú nárok na vdovský a vdovecký dôchodok ženy a muži s jedným dieťaťom alebo bez dieťaťa len v období jedného roku od smrti manžela/manželky a následne až po dosiahnutí dôchodkového veku. Predkladaný návrh by mal odstrániť sociálnu diskrimináciu voči ľuďom, ktorí vychovali jedno dieťa alebo nevychovali žiadne dieťa. Musia totiž čakať až do dosiahnutia dôchodkového veku, aby mali opätovne nárok na výplatu vdovského dôchodku v prípade, že ich manžel alebo manželka zomrie.

"Cieľom je vrátiť do systému spravodlivosť čiastočne aspoň v tom, že aj ženy a muži, ktoré/í vychovali len jedno dieťa, by mali od 55. roku svojho veku opätovný nárok na vdovský a vdovecký dôchodok. Návrh sa týka aj žien a mužov, ktoré/í nevychovali žiadne deti, a teda by mali takýto opätovný nárok na vdovský a vdovecký dôchodok od 57. roku svojho veku," uviedol Valášek v dôvodovej správe.

V súčasnosti má vdova/vdovec nárok na výplatu vdovského/vdoveckého dôchodku po jednom roku od smrti manžela/ky len v prípade, ak sa vdova/vdovec stará o nezaopatrené dieťa. Ďalej, ak je niekto invalidný z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, vychoval aspoň tri deti, dovŕšil vek 52 rokov a vychoval dve deti, alebo ak dovŕšil dôchodkový vek. Účinnosť navrhuje Valášek od 1. decembra 2021.

Antidiskriminačný zákon sa týka dlhodobo pretrvávajúceho problému platových rozdielov medzi ženami a mužmi. Pre vybrané skupiny zamestnávateľov ustanovuje povinnosť prijímať osobitné informačné opatrenia. Týka sa to orgánov verejnej moci, rozpočtových a príspevkových organizácií, štátnych podnikov, obchodných spoločností so 100 % majetkovou účasťou štátu, ako aj súkromných zamestnávateľov s najmenej 50 zamestnancami.

Zamestnávateľom sa ustanovujú dva typy povinností. Prvou je zverejňovanie štatistických údajov o odmeňovaní žien a mužov. Zároveň nejde o zverejňovanie platov konkrétnych ľudí, ale o platové rozdiely medzi nimi na konkrétnych pozíciách. Druhou je doplnenie analytických údajov (porovnávacia správa), pokiaľ sa u zamestnávateľov s aspoň 500 zamestnancami a zamestnankyňami platové rozdiely naďalej prehlbujú.

Ilustračné foto.
Foto: TASR/AP


Porovnávacia správa by mala obsahovať podrobné zdôvodnenie zisteného stavu. Mala by zahŕňať skutočností preukazujúce dodržiavanie zásady rovnakého zaobchádzania, ako aj návrhy na zníženie rozdielov pri odmeňovaní v zamestnaní. Doručovať by sa mala každoročne Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR do 31. augusta v elektronickej podobe. Ministerstvo ju následne najneskôr do 30. septembra uloží vo verejnej časti registra účtovných závierok. Návrh zákona poskytuje možnosť uviesť porovnávaciu správu v rámci výročnej správy. Špeciálnou povinnosťou zamestnávateľa, ktorému je uložená povinnosť vypracovať správu, je prerokovanie jeho návrhu so zástupcami zamestnancov a zamestnankýň. Zástupcovia ju budú môcť skontrolovať a uviesť k nej vlastné pripomienky. Kontrola novoustanovených povinností by mala byť zverená inšpektorátom práce.

Pre naplnenie vyváženia administratívnej povinnosti by sa mala znížiť administratívna náročnosť pri podávaní prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti, ktoré zamestnancom a zamestnankyniam vyplatil zamestnávateľ. Týka sa to prehľadu o zamestnaneckej prémii, o daňovom bonuse a o daňovom bonuse na zaplatené úroky za uplynulý kalendárny mesiac. Lehota na podávanie prehľadu je v súčasnosti do konca kalendárneho mesiaca za predchádzajúci mesiac. Schválením návrhu by sa zmenila na koniec kalendárneho mesiaca za predchádzajúci kalendárny štvrťrok. Účinnosť zákona sa navrhuje od 1. novembra 2021.