Quantcast
< sekcia Ekonomika

Nitrianske teplárne pripravujú výstavbu tepelného zdroja Chrenová

Ilustračná snímka. Foto: TASR - František Iván

Projekt je aktuálne v štádiu posudzovania vplyvov na životné prostredie.

Nitra 16. januára (TASR) - Nitrianska teplárenská spoločnosť (NTS) pripravuje realizáciu nového centrálneho tepelného zdroja (CTZ) Nitra – Chrenová. Súčasťou projektu je aj jeho pripojenie na jednotlivé prvky technickej a dopravnej infraštruktúry, inštalácia technológie tepelného zdroja a potrubné prepojenie s jestvujúcou sústavou CZT v mestskej časti Chrenová. Projekt je aktuálne v štádiu posudzovania vplyvov na životné prostredie.

Podľa predloženej dokumentácie patrí k hlavným prioritám investora zabezpečenie spoľahlivosti dodávky tepla do sústavy CZT Nitra – Chrenová, pre ktorú NTS v súčasnosti nakupuje 100 % potrebného tepla zo zdroja, ktorý prevádzkuje Mestská elektráreň Nitra. Prevádzkovateľ sústavy CZT tak má len obmedzenú možnosť garantovať spoľahlivosť dodávok tepla do sústavy CZT.

Nový CTZ bude umiestnený v jestvujúcom objekte na pozemku vo vlastníctve navrhovateľa, ktorý sa nachádza v zastavanom území mesta Nitra v susedstve záhradkárskej osady, vodného toku Selenec, prevádzkových areálov (Mestská elektráreň Nitra, Nitrianske komunálne služby - Zberný dvor). Predpokladaný termín začatia výstavby je rok 2022, výstavba by mala trvať 10 mesiacov. Celkové orientačné náklady sú vyčíslené na 1,35 milióna eur bez DPH.

V prvej etape je zámerom NTS vybudovať tepelný zdroj s výkonom na úrovni približne 50 % potrebného tepelného príkonu sústavy CZT (zhruba 9,0 MW). Takto navrhnutý tepelný zdroj bude zabezpečovať úlohu špičkového zdroja tepla pre sústavu CZT a tiež zálohu tepelného výkonu pri dočasnom výpadku zariadení v zdroji tepla prevádzkovateľa, od ktorého navrhovateľ teplo nakupuje.

K ďalším prioritám spoločnosti patrí vybudovanie účinného centralizovaného zásobovania teplom v zmysle zákona o tepelnej energetike, podľa ktorého je účinným CZT systém centralizovaného zásobovania teplom, ktorým sa dodáva aspoň 50 % tepla kombináciou tepla vyrobeného z obnoviteľných zdrojov a tepla vyrobeného vysoko účinnou kombinovanou výrobou elektriny a tepla.

Investor plánuje využívať miestne dostupné obnoviteľné zdroje energie pri výrobe tepla, čo v podmienkach Nitry predstavuje predovšetkým hydrotermálnu energiu obsiahnutú v podzemnej vode, respektíve aerotermálnu energiu v atmosférickom vzduchu, prípadne geotermálnu vodu v hĺbkových vrtov. Tento zámer by mal byť predmetom druhej etapy realizácie investičného zámeru po podrobnom zmapovaní možností v danej lokalite.

Realizáciou projektu chce prevádzkovateľ dosiahnuť zníženie tvorby emisií vypúšťaných do ovzdušia, čo možno dosiahnuť predovšetkým znížením spotreby fosílneho paliva a zvýšením efektívnosti jeho využívania oproti súčasnej výrobe tepla v externom tepelnom zdroji. Zároveň by mala byť zabezpečená udržateľná cena tepla pre konečných odberateľov v sústave CZT Nitra - Chrenová. V súčasnosti má prevádzkovateľ sústavy CZT bez vlastnej výroby tepla len obmedzenú možnosť ovplyvňovať tvorbu ceny tepla. Jedným z pozitív novej investície je aj možnosť technického rozvoja sústavy CZT Nitra - Chrenová vytvorením priestorových rezerv v objekte navrhovaného CTZ. Zámerom navrhovateľa je mať možnosť postupne v troch etapách dobudovať CTZ na maximálnu potrebnú výkonovú kapacitu.