< sekcia Ekonomika

O predĺženie čerpania dávky v nezamestnanosti nemusia ľudia žiadať

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Sociálna poisťovňa upozorňuje, že nie je dôvod, aby lekári vypisovali práceneschopnosť zdravým občanom, ktorí nemôžu nastúpiť do zamestnanie pre uzatvorenie prevádzky.

Bratislava 6. apríla (TASR) - O predĺženie čerpania dávky v nezamestnanosti nebudú musieť ľudia žiadať Sociálnu poisťovňu (SP). Tá im podporné obdobie predĺži automaticky. Okrem toho SP upozorňuje, že nie je dôvod, aby lekári vypisovali práceneschopnosť zdravým občanom, ktorí nemôžu nastúpiť do zamestnanie pre uzatvorenie prevádzky.

K predĺženiu podporného obdobia pre nezamestnaných o jeden mesiac došlo na základe novely Zákonníka práce. Vzťahuje sa to na tých poistencov, ktorým uplynulo podporné obdobie odo dňa vyhlásenia krízovej situácie na Slovensku, teda od 12. marca tohto roka, a sú vedení v evidencii uchádzačov o zamestnanie. "SP týmto poistencom predĺži podporné obdobie automaticky, bez potreby podania žiadosti o predĺženie," spresnil hovorca SP Peter Višváder.

Predĺžiť podporné obdobie o jeden mesiac je možné najskôr od 4. apríla 2020. "To znamená, že ak poistencovi podporné obdobie uplynulo napríklad 16. marca 2020, SP mu prizná predĺženie podporného obdobia od 4. apríla 2020 do 3. mája 2020," vymenoval Višváder. V prípade poistencov, ktorým uplynie podporné obdobie od 4. apríla 2020 do skončenia krízovej situácie, poisťovňa predĺži podporné obdobie o jeden mesiac odo dňa nasledujúceho po dni uplynutia pôvodného šesťmesačného podporného obdobia. "Rozhodnutie o predĺžení začne SP zasielať poistencom postupne, aj vzhľadom na enormné zaťaženie zamestnancov poisťovne," upozornil Višváder.

Dávka v nezamestnanosti za predĺžené podporné obdobie bude vyplatená spôsobom, ktorý si určil nezamestnaný v žiadosti o túto dávku, najskôr však v mesiaci máj 2020. "Upozorňujeme, že nárok na dávku v nezamestnanosti aj v prípade predĺženia podporného obdobia naďalej zaniká dňom vyradenia poistenca z evidencie uchádzačov o zamestnanie a dňom priznania starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku, z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %," doplnil Višváder. To znamená, že ak počas predĺženého podporného obdobia nastane jedna z týchto skutočností, nárok na dávku v nezamestnanosti občanovi zanikne.

SP upozorňuje aj na prípady týkajúce sa vypisovania práceneschopnosti. "Aktuálna právna úprava hovorí, že ak zamestnanec nemôže pracovať z dôvodu, že jeho zamestnávateľovi bola zastavená činnosť na základe rozhodnutia príslušného orgánu, alebo v dôsledku vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu, ide o prekážku na strane zamestnávateľa," upozornil Višváder.

Zamestnávateľ neprítomnosť zamestnanca v práci ospravedlní a vyplatí mu 80 % jeho priemerného zárobku, najmenej však v sume minimálnej mzdy. "To isté platí aj v prípade, ak zamestnávateľ uzatvoril prevádzku na základe vlastného dobrovoľného rozhodnutia," podotkol Višváder. Práceneschopnosť z dôvodu karantény pre ochorenie COVID-19 na obdobie trvania karantény sa uznáva iba v prípade, ak má osoba alebo osoby žijúce s ňou v jednej domácnosti, regionálnym úradom verejného zdravotníctva nariadenú izoláciu v domácom prostredí.