Quantcast
< sekcia Ekonomika

Obce budú môcť oslobodiť od dane aj priestory na šport

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Možnosť oslobodenia od dane alebo jej zníženie sa nebude vzťahovať na prevádzky, ako sú obchody, kaviarne a podobne, keďže neslúžia na športové aktivity.

Bratislava 25. novembra (TASR) – Obciam, ktoré sú správcom dane z nehnuteľností, sa vytvorí právna možnosť oslobodiť od dane alebo znížiť túto daň aj v prípade stavieb a nebytových priestorov slúžiacich na šport a športové aktivity. Vyplýva to z návrhu zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorý vo štvrtok schválili poslanci Národnej rady (NR) SR.

Zavedie sa tak možnosť pre obce stanoviť si zníženie alebo oslobodenie stavieb a nebytových priestorov alebo ich častí od dane z nehnuteľností aj pre stavby a nebytové priestory slúžiace na šport a športové aktivity. Možnosť oslobodenia od dane alebo jej zníženie sa nebude vzťahovať na prevádzky, ako sú obchody, kaviarne a podobne, keďže neslúžia na športové aktivity. Predkladatelia tak chcú zrovnoprávniť možnosť oslobodenia od dane z nehnuteľností aj pre stavby a nebytové priestory slúžiace na šport a športové aktivity, obdobne ako existuje možnosť takéhoto oslobodenia pre divadlá či galérie.

"V praxi to bude fungovať tak, že si obec sama určí okruh stavieb, na ktoré sa bude vzťahovať daňová úľava alebo oslobodenie. Napríklad to môžu byť športové budovy, ihriská, štadióny, ale aj knižnica či amfiteáter. Lebo doposiaľ obce mohli buď oslobodiť všetky stavby, alebo žiadne," priblížil poslanec OĽANO Richard Nemec.

Poslanci v dôvodovej správe konštatujú, že sa tým nepriamo podporí výstavba športovísk a športovej infraštruktúry zo súkromných zdrojov. Ak ide o športovú infraštruktúru v majetku štátu, na ktorej výstavbu a prevádzku štát vynakladá prostriedky, môže sa podľa nich týmto spôsobom dosiahnuť, aby sa prevádzka športovej infraštruktúry nepredražovala o povinnosť platiť dane zo stavieb.

Predpokladajú aj vplyv na rozpočty obcí, ktorý však nie je vyčíslený. Predkladatelia poukázali na to, že športoviská sú väčšinou vo vlastníctve miest alebo obcí, takže vplyv na miestne dane by bol zrejme minimálny. Významný vplyv neočakávajú ani na daň z príjmu právnických osôb, keďže obce (mestské podniky) neplatia výraznú daň z príjmov právnických osôb. Podotkli tiež, že ide o možnosť oslobodenia alebo zníženia, a teda nie je možné vyčísliť, koľko obcí takúto možnosť využije.

Plénum schválilo aj pozmeňujúci návrh poslanca Petra Cmoreja (SaS), ktorý definuje osoby zúčastnené na plnení daňovej povinnosti na dani za ubytovanie. Definuje aj predmet dane, a to tak, že akékoľvek zariadenia poskytujúce odplatné prechodné ubytovanie s ohľadom na počet zazmluvnených prenocovaní fyzickej osoby podľa Občianskeho zákonníka podliehajú tejto dani.

Zjednodušiť sa má tiež administratívna náročnosť pre prevádzkovateľa ubytovacieho zariadenia aj obec pri vedení evidenčnej povinnosti a plnení daňovej povinnosti. Obec môže vo VZN určiť paušálnu sadzbu dane na lôžko v ubytovacom zariadení a kalendárny rok. Zavedie sa tiež oznamovacia povinnosť pre platiteľa dane za ubytovanie o existujúcej ubytovacej kapacite zariadenia.

Poslanec Milan Vetrák (OĽANO) podotkol, že zníženie alebo odpustenie dane musí byť v rozpočte obce vynahradené iným príjmom. "Preto sme v druhom čítaní prišli s pozmeňujúcim návrhom, ktorý rozširuje okruh subjektov povinných platiť daň z ubytovania a pomáha obciam a mestám vybrať na tejto dani viac ako doteraz. Poskytovatelia ubytovania cez elektronické platformy, ako napríklad Airbnb, budú po novom taktiež podliehať tejto dani," vysvetlil.