< sekcia Ekonomika

Odchod Best Hotel Properties z Burzy cenných papierov

Foto: Best Hotel Properties a.s.

Mimoriadne valné zhromaždenie rozhodlo o odchode Best Hotel Properties z Burzy cenných papierov.

Bratislava 26. februára (OTS) - Mimoriadne valné zhromaždenie schválilo návrh akcionára prijať rozhodnutie o skončení obchodovania s akciami Best Hotel Properties a.s. (BHP) prijatými na Burze cenných papierov v Bratislave, a tiež návrh rozhodnutia o tom, že spoločnosť BHP prestane byť verejnou akciovou spoločnosťou a stane sa súkromnou akciovou spoločnosťou.

Mimoriadne valné zhromaždenie (MVZ) zvolalo predstavenstvo spoločnosti BHP na návrh akcionára. Za návrh hlasovalo 97,34 % prítomných akcionárov, proti hlasovalo 2,66 % prítomných akcionárov.

Vzhľadom na výsledky hlasovania predstavenstvo Best Hotel Properties okamžite začína podnikať kroky potrebné na realizáciu povinností vyplývajúcich z rozhodnutia Mimoriadneho valného zhromaždenia, vrátane koordinácie procesu stiahnutia akcií z Burzy cenných papierov s Národnou bankou Slovenska, ktorého výsledkom bude vyhlásenie povinnej ponuky na prevzatie akcií,“ povedal po Mimoriadnom valnom zhromaždení predseda predstavenstva BHP Branislav Babík.

Tí akcionári, ktorí nesúhlasili s návrhom, zdržali sa hlasovania alebo sa MVZ nezúčastnili, budú môcť svoje akcie BHP predať prostredníctvom tejto ponuky. Výslednú cenu za odkup akcií v zmysle platnej legislatívy (§ 116, 117 a 118g Zákona o cenných papieroch a investičných službách) schváli Národná banka Slovenska (NBS). Protiplnenie za odkup akcií bude primerané hodnote akcií, pričom sa prihliada na znalecký posudok vypracovaný nezávislým znalcom akceptovaným NBS, priemernú cenu, za akú sa akcie obchodovali na BCPB za posledných 12 mesiacov, výšku čistého obchodného imania spoločnosti a protiplnenie, ktoré navrhovateľ poskytol za akcie spoločnosti za posledných 12 mesiacov.

Ihneď po schválení návrhu povinnej ponuky NBS a doručení žiadosti o realizáciu ponuky na prevzatie na BCPB bude predstavenstvo BHP informovať všetkých dotknutých akcionárov o ďalších krokoch procesu povinnej ponuky na prevzatie a možnostiach predaja akcií prostredníctvom svojej web stránky a médií s celoštátnou pôsobnosťou.

Po ukončení procesu ponuky na odkup akcií sa ukončí obchodovanie s akciami spoločnosti BHP na regulovanom trhu cenných papierov na Burze cenných papierov v Bratislave. Spoločnosť BHP sa stane súkromnou akciovou spoločnosťou.

„Konsolidované výnosy Skupiny, ale aj materskej spoločnosti a efektívnosť jej prevádzky v posledných rokoch rástli. Bez ohľadu na proces odchodu z BCPB predstavenstvo BHP bude aj naďalej pokračovať v napĺňaní svojej stratégie,“ ubezpečil po MVZ Branislav Babík a dodal, že z pohľadu dlhodobých cieľov pre manažment ostáva prioritou rozvíjanie know-how v oblasti hotelového manažmentu. „Okrem toho tiež manažment intenzívne pracuje na vyhľadávaní nových investičných príležitostí na zaujímavých trhoch a naďalej tak pokračuje v napĺňaní svojej vízie o budovaní silnej európskej hotelovej skupiny.“