< sekcia Ekonomika

Do roku 2015 bude hotový obchvat Bánoviec nad Bebravou

Ilustračné foto Foto: TASR/Henrich Mišovič

Predpokladaná hodnota zákazky je takmer 105 miliónov eur, investorom je Národná diaľničná spoločnosť.

Bratislava 28. augusta (OTS) – Výstavba úseku rýchlostnej cesty R2 Ruskovce – Pravotice, ktorý v budúcnosti vytvorí obchvat Bánoviec nad Bebravou, by sa mala začať už tento rok. V súčasnosti prebieha verejné obstarávanie na jej zhotoviteľa. Cesta financovaná z Operačného programu Doprava (OPD) by mala byť dokončená koncom roka 2015.

Predpokladaná hodnota zákazky je takmer 105 miliónov eur, investorom je Národná diaľničná spoločnosť. Na úseku, ktorý je dlhý 10,8 kilometra, sa nachádza 14 mostných objektov a jedno provizórne premostenie. Začína napojením na predchádzajúci úsek R2 Mníchova Lehota – Ruskovce následne pokračuje súbežne s cestou I/50. Za križovatkou Bánovce (západ) sa odkláňa a z južnej strany obchádza Bánovce nad Bebravou. Na konci sa priamo napája na ďalší úsek R2 Pravotice – Dolné Vestenice.

Účelom stavby je vybudovanie rýchlostnej komunikácie v optimálnej trase z hľadiska plynulej a bezpečnej dopravy, ako aj z hľadiska vplyvu výstavby a prevádzky na obyvateľstvo a prírodné prostredie. Financovanie investície je zabezpečené z fondov Európskej únie (85 %) a spolufinancovaním zo štátneho rozpočtu (15 %).

Operačný program Doprava (OPD) predstavuje programový dokument Slovenskej republiky pre čerpanie pomoci z fondov Európskej únie v sektore dopravy na roky 2007 – 2013 (Kohézny fond, Európsky fond regionálneho rozvoja). Jeho globálnym cieľom je podpora trvalo udržateľnej mobility prostredníctvom rozvoja dopravnej infraštruktúry a rozvoja verejnej osobnej dopravy. Realizáciou tohto cieľa sa prispeje k zlepšeniu dostupnosti SR, jednotlivých regiónov a ich vzájomného prepojenia a k znižovaniu regionálnych disparít a k podpore rozvoja ekonomických aktivít a zvyšovaniu konkurencieschopnosti SR. OPD má na roky 2007-2013 vyčlenený celkový rozpočet 3,8 miliardy eur. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR tieto financie zo zdrojov Európskej únie a štátneho rozpočtu prerozdeľuje na významné dopravné projekty, ako sú výstavba diaľnic, obnova ciest, modernizácia železníc, nákup nových vlakov či budovanie verejnej koľajovej dopravy v Bratislave a Košiciach.

Prioritné osi OPD: PO1 - Železničná infraštruktúra PO2 - Cestná infraštruktúra (TEN-T) PO3 - Infraštruktúra intermodálnej prepravy PO4 - Infraštruktúra a dopravné prostriedky integrovaných dopravných systémov PO5 - Cestná infraštruktúra (rýchlostné cesty a cesty I. triedy) PO6 - Železničná verejná osobná doprava PO7 - Technická pomoc.

Investícia do Vašej budúcnosti
Projekt technickej pomoci OPD "Poskytovanie služieb informačnej kampane Operačného programu Doprava 2007-2013" je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Foto: OPD