< sekcia Ekonomika

Poskytovanie náhradného výživného sa upraví

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Pavol Zachar

Základným cieľom novely zákona o náhradnom výživnom je úprava jeho poskytovania ako preddavkovej dávky.

Bratislava 6. februára (TASR) - Poskytovanie náhradného výživného sa upraví. Počíta s tým novela zákona z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR, ktorú definitívne schválil v utorok parlament. Právna norma má nadobudnúť účinnosť od 1. júla tohto roka.

Základným cieľom novely zákona o náhradnom výživnom je úprava jeho poskytovania ako preddavkovej dávky. "Cieľom je zabezpečiť návratnosť vyplateného náhradného výživného v prípadoch, ak povinná osoba dodatočne zaplatí výživné, alebo ak sa exekučným konaním vo veci plnenia vyživovacej povinnosti vymôže výživné," priblížil rezort práce v predkladacej správe.

Novelou zákona sa stanoví povinnosť, časové obdobie a situácie, kedy a v akej výške je poberateľ náhradného výživného povinný vrátiť preddavkovo vyplatené náhradné výživné v prípade vymoženia výživného exekučným konaním alebo dobrovoľným plnením zo strany povinnej osoby.

Právna norma má taktiež spresniť podmienky nároku na náhradné výživné v prípadoch, ak vymáhanie z cudziny nie je možné, pretože žiadateľ o náhradné výživné nespolupracuje s Centrom pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže a v prípadoch, ak je dieťa z výchovných dôvodov umiestnené v príslušnom zariadení, napr. v špeciálnom výchovnom zariadení, vo výkone väzby.

Rezort práce v novele reaguje aj na prípady z aplikačnej praxe. "Navrhuje sa, aby pri posudzovaní splnenia príjmovej podmienky na nárok na náhradné výživné sa neprihliadalo na príjem dieťaťa zvereného do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov," doplnilo ministerstvo. V súčasnosti zákon totiž tento príjem nevylučuje. Ak má žiadateľ o náhradné výživné pre svoje dieťa súčasne aj dieťa zverené do náhradnej starostlivosti, na príjem zvereného dieťaťa sa v súčasnosti prihliada, čo v konečnom dôsledku môže mať podľa rezortu práce negatívny vplyv na vznik nároku na náhradné výživné na vlastné dieťa. "Navrhovaná zmena vznik takéhoto stavu vylučuje a jej uplatňovanie bude mať pozitívny vplyv na vznik nároku na náhradné výživné na vlastné dieťa," vysvetlilo ministerstvo.

Novelou zákona sa má odbúrať aj zbytočná administratívna náročnosť a urýchliť sa má správne konanie o náhradnom výživnom. Zrušiť sa má povinnosť pre žiadateľa preukazovať skutočnosti, ktoré sú platiteľovi známe, alebo ktoré môže získať z dostupného informačného systému verejnej správy.

Taktiež sa má zabezpečiť rovnaké postavenie pre cudzincov s udelenou doplnkovou ochranou. Po novom sa má okrem trvalého pobytu na území Slovenskej republiky akceptovať aj prechodný pobyt cudzinca, ktorému sa poskytla doplnková ochrana. Takáto osoba tak bude môcť požiadať o poskytovanie náhradného výživného.