< sekcia Ekonomika

Poslanci mesta Poprad odsúhlasili založenie Slovak Smart City Cluster

Ilustračné foto. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Mestské zastupiteľstvo schválilo členstvo mesta v záujmovom združení SSCC ako zakladajúceho člena, pričom ročný príspevok mesta bude vo výške jedno euro za rok.

Poprad 21. októbra (TASR) – Poslanci mesta Poprad na dnešnom zasadnutí mestského zastupiteľstva odsúhlasili založenie združenia právnických osôb Slovak Smart City Cluster (SSCC), ktoré by malo podnikať spoločné kroky za účelom rozvoja a propagácie konceptu, ktorý prepája verejné služby s informačnými technológiami. Mestské zastupiteľstvo schválilo členstvo mesta v záujmovom združení SSCC ako zakladajúceho člena, pričom ročný príspevok mesta bude vo výške jedno euro za rok.

Mesto Poprad v súlade s Programom rozvoja mesta Poprad na roky 2016 – 2022 s výhľadom do roku 2040 podpísalo na prelome júla a augusta so spoločnosťou Atos IT Solutions and Services, s. r. o., Memorandum o spolupráci a vzájomnej podpore. V ňom sa obe strany dohodli, že sa budú usilovať o čo najlepšie vytváranie podmienok pre rozvoj poskytovania služieb tak, aby podporili rozvoj inteligentnej samosprávy a manažmentu územia s cieľom zvyšovania kvality a efektívnosti riadenia samosprávy s dôrazom kladeným na podporu rozvoja inovačnej schopnosti kapacít v území. „Inteligentné mesto je koncept zastrešujúci viaceré oblasti rozvoja, ktorý zabezpečuje synergiu rôznych faktorov atraktivity v rozvoji samosprávy, ako je energetika, doprava, sociálne služby, zdravotníctvo, vzdelávanie a realizuje sa hlavne v zmysle princípu zdieľania zodpovednosti medzi viacerými kľúčovými aktérmi v meste,“ priblížil viceprimátor mesta Igor Wzoš.

Zakladajúcimi členmi záujmového združenia právnických osôb SSCC v Poprade bude mesto Poprad, Atos IT Solutions and Services, s. r. o., SWAN, a. s., Slovanet, a. s., Tatra banka, a. s., Slovenská technická univerzita v Bratislave, KOOR, s. r. o., Východoslovenská distribučná, a. s., a GreenWay Infrastructure, s. r. o. Podľa slov Wzoša sa k tomuto projektu chcú od štvrtku (20. 10.) pripojiť ďalšie tri firmy.

Združenie bude reprezentovať záujmy zakladajúcich členov, podnikať spoločné kroky za účelom rozvoja a propagácie konceptu Smart City. Účelom záujmového združenia bude splnenie úloh a zámerov smerujúcich k podpore a propagácii konceptu Smart City v podnikateľskom prostredí SR prostredníctvom podpory, propagácie a zvyšovania povedomia o koncepte Smart City, prepájania akademickej a komerčnej sféry v oblasti Smart Cities,“ informoval Wzoš. Rovnako podľa jeho slov pôjde aj o súčinnosť s inými organizáciami a záujmovými združeniami s obdobným predmetom činnosti, ale aj o spoluprácu s orgánmi štátnej správy a samosprávy pri príprave a pripomienkovaní relevantných právnych noriem.

Členom predstavenstva SSCC za mesto Poprad sa stal viceprimátor Igor Wzoš. „Všetky moderné technológie prídu do života ľudí a aj do života miest. Myslím si, že cesta, na ktorú sme nastúpili sa nám začína vyplácať. Veľké firmy sa na nás obrátili, aby sme začali tieto veci robiť,“ uzavrel Wzoš.