< sekcia Ekonomika

Poslanci schválili zákon, ktorý upraví procesy pri pláne obnovy

Na archívnej snímke poslanci počas rokovania Národnej rady (NR) SR. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Správu aktualizujeme.

Bratislava 24. septembra (TASR) – Národná rada (NR) SR v piatok schválila návrh zákona o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti z dielne Ministerstva financií (MF) SR. Usmerní procesy pri implementácii plánu obnovy a upraví vzťahy pri poskytovaní prostriedkov mechanizmu či pôsobnosť orgánov štátnej správy. Hlasovalo zaň 85 zo 133 prítomných poslancov.

Návrh zákona upravuje pôsobnosť Úradu vlády (ÚV) SR ako národnej implementačnej a koordinačnej autority (NIKA), ktorá má koordinovať a riadiť vykonávanie mechanizmu a jeho finančné toky, ako aj jeho postavenie ako orgánu zodpovedného za vykonávanie a koordináciu auditu mechanizmu. Rovnako upravuje postavenie a zodpovednosti ministerstiev ako vykonávateľov týchto investícií alebo reforiem. Zákon tiež upravuje spôsob, postup a podmienky poskytovania prostriedkov mechanizmu na základe zmluvy alebo rozhodnutia.

Vláda SR podľa návrhu pôsobí ako najvyššia schvaľovacia autorita. Schvaľuje všetky významné dokumenty týkajúce sa plánu obnovy – systém implementácie mechanizmu, návrh dohody medzi SR a Európskou komisiou (EK), ale aj plán obnovy a odolnosti a akékoľvek jeho zmeny. Určuje vykonávateľov zodpovedných za jednotlivé komponenty plánu obnovy. Pri dohľade nad rýchlym a efektívnym vykonávaním mechanizmu má schvaľovať vláda aj návrh na zavedenie krízových opatrení. Tie by sa mohli zaviesť, ak hrozí, že investícia alebo reforma nebude implementovaná v stanovenej lehote či rozsahu.

Vykonávateľom podľa návrhu zákona môže byť iba ústredný orgán štátnej správy, ktorý je za vykonávateľa určený vládou. Je zodpovedný za realizáciu investície alebo reformy, ktorá je zahrnutá v pláne obnovy. Niektoré činnosti vykonávateľa bude možné zveriť inej osobe, sprostredkovateľovi.

Tiež sa ustanoví, že z prostriedkov mechanizmu sa v štátnom rozpočte rozpočtujú príslušné výdavky na realizáciu investícií a reforiem zahrnutých do plánu obnovy. Vykonávateľ rozpočtované prostriedky mechanizmu na výdavkovom účte sám používa alebo ich poskytuje prijímateľom. Prostriedky poskytnuté Slovensku z EÚ na samostatný účet národnej implementačnej a koordinačnej autority, teda ÚV, sa majú postupne prevádzať do príjmov štátneho rozpočtu.

Nevyužité prostriedky mechanizmu rozpočtované v danom rozpočtovom roku bude možné použiť aj v ďalších rozpočtových rokoch až do ich vyčerpania na určený účel, najneskôr však do 31. decembra 2026. Ak by hrozili SR vážnejšie dôsledky z neuspokojivej implementácie plánu obnovy, môže sa po schválení vládou navrhnúť EK vykonanie zmeny v pláne obnovy alebo jeho aktualizácia.

Zároveň sa ustanoví informačný systém pre plán obnovy, ktorý bude spravovať koordinačná autorita, teda ÚV. Tento systém zabezpečuje komunikáciu s informačnými systémami EK a s vnútroštátnymi informačnými systémami pre potreby plnenia úloh podľa tohto zákona.

Prostriedky mechanizmu sa budú prijímateľovi poskytovať na základe priameho vyzvania alebo výzvy. Na tie isté výdavky alebo tie isté náklady nebude možné získať prostriedky z viacerých zdrojov EÚ, ak by tým došlo k ich duplicitnému financovaniu. Upraviť by sa mali aj podmienky vylučujúce prijímateľa, ktorým je právnická osoba, ktorá má vo svojich orgánoch osobu právoplatne odsúdenú pre niektorý z určených trestných činov.

Na snímke minister financií SR Igor Matovič (OĽaNO) na zasadnutí 40. schôdze Národnej rady SR v Bratislave v piatok 24. septembra 2021.
Foto: TASR - Jakub Kotian


Na základe schváleného pozmeňujúceho návrhu Mariána Viskupiča (SaS) sa rozširuje pôsobnosť NIKA v oblasti zabezpečenia tvorby a informačného systému plánu obnovy. Spresní sa zároveň okruh vylučovaných osôb za spáchané trestné činy súvisiace s činnosťou realizovanou pri poskytovaní finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ. Reaguje aj na to, že niektoré reformy alebo investície plánu obnovy možno realizovať aj pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona. Posúva sa aj účinnosť zákona, účinný by mal byť od 31. decembra 2021.

Zavádza sa aj povinnosť NIKA rokovať s EK v prípade realizácie reformy alebo investície spolu s príslušným vykonávateľom reformy alebo investície. NIKA má byť tiež povinná poskytovať vykonávateľom reforiem a investícií informácie potrebné na výkon úloh podľa tohto zákona. Vyplýva to z pozmeňujúceho návrhu poslanca Jozefa Hlinku (Sme rodina), ktorý rovnako plénum odobrilo.

V zákone sa tiež definuje pojem finančnej opravy. Na základe tohto inštitútu bude vznikať povinnosť vrátiť alebo viazať prostriedky mechanizmu, ak je zistená nezrovnalosť pri používaní týchto zdrojov.