< sekcia Ekonomika

Poštová banka v roku 2012 s čistým ziskom 67,5 mil. eur.

V úveroch pre obyvateľstvo a retailových vkladoch rástla opäť rýchlejšie ako trh

Bratislava 26. marca (TASR/OTS) - Poštová banka uzavrela rok 2012 s čistým ziskom 67,5 mil. eur. Úverové portfólio banky narástlo o 25,3 % na celkový objem 1,7 mld. eur, primárne zdroje banky vzrástli o 6,5 % na úroveň 2,8 mld. eur. V stave úverov pre obyvateľstvo a retailových vkladoch rástla už piaty rok po sebe rýchlejšie ako trh. Bilančná suma banky vzrástla na 3,4 mld. eur.

Poštová banka má z pohľadu biznisu za sebou opäť úspešný rok. Podarilo sa jej udržať dynamiku rastu vo všetkých kľúčových ukazovateľoch a zlepšiť tak svoju trhovú pozíciu. Úverové portfólio banky v porovnaní s rokom 2011 vzrástlo o 25,3 % a dosiahlo úroveň 1,7 mld. eur. Objem poskytnutých spotrebných úverov dosiahol úroveň 503,4 mil. eur, čo predstavovalo medziročný 22,5 %-ný nárast.

Rastový trend si Poštová banka zachovala aj v oblasti primárnych zdrojov od klientov. Tie k 31. 12. 2012 dosiahli výšku 2,8 mld. eur a medziročne tak vzrástli o 173,5 mil. eur. Najväčšiu dynamiku rastu dosiahli termínované vklady, kde medziročne vzrástol ich objem o 12,0 % na 1,8 mld. eur. Obľube sa pritom tešili najmä dlhšie splatnosti termínovaných vkladov. Vzrástli aj objemy na osobných účtoch a banke sa v roku 2012 podarilo zriadiť viac ako 100 tisíc nových osobných účtov.

„Hospodárske výsledky za uplynulý rok len potvrdzujú trend najdynamickejšie rastúcej retailovej banky. V období, keď segment čelí negatívnym trendom, Poštová banka rastie vo všetkých kľúčových ukazovateľoch. Dynamikou rastu sme navyše už piaty rok po sebe vo vybraných ukazovateľoch predbehli aj samotný trh. V stave úverov pre obyvateľstvo sme v medziročnom porovnaní rokov 2011 a 2012 rástli o viac ako 20 %, pričom trh zaznamenal rast na úrovni približne 10 %. Podobná situácia je aj v oblasti retailových vkladov, kde sme medziročne zaznamenali 13 %-ný nárast stavu vkladov, pričom trh sa hýbal na úrovni 6 %,“ uviedol Marek Tarda, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Poštovej banky.

Cieľom banky je aj v roku 2013 udržať výkonnosť napriek zhoršujúcim sa ekonomickým predpovediam. Zároveň chce využiť potenciál najväčšej predajnej siete a pracovať ďalej s miliónom klientov, ktorí jej doteraz prejavili svoju dôveru. „Očakávame opäť rast v kľúčových oblastiach biznisu – najmä v úveroch. Aj naďalej plánujeme posilňovať klientsky servis a dostupnosť banky a to nielen rozširovaním obchodných miest ale aj siete bankomatov. Napriek legislatívnym dopadom chceme aj v roku 2013 potvrdiť pozíciu silného retailového hráča na slovenskom bankovom trhu,“ doplnil Marek Tarda.

Vybrané finančné ukazovatele Poštovej banky za SR + ČR:v tis. EURDecember 2012
Prevádzkové výnosy161 621
Prevádzkové náklady67 338
Čistý zisk67 455
Pohľadávky voči klientom 1 732 720
Záväzky voči klientom2 849 531
Bilančná suma3 427 662


Zdroj: Individuálna účtovná závierka zostavená podľa Medzinárodných štandardov finančného výkazníctva v znení prijatom Európskou úniou za rok, ktorý sa skončil 31. decembra 2012