Quantcast
< sekcia Ekonomika

PPA spúšťa výzvu na „zelenú naftu“ v roku 2021

Na snímke budova v ktorej sídli pôdohospodárska platobná agentúra. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Žiadosť o poskytnutie štátnej pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach musia záujemcovia predložiť prostredníctvom formulára.

Bratislava 13. augusta (TASR) - Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) spúšťa výzvu na predkladanie žiadostí na opatrenie štátnej pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach (Zelená nafta 2021). Oprávnení žiadatelia môžu svoje žiadosti predkladať od 16. augusta do 17. septembra. Po tomto termíne žiadosti nebudú akceptované, informovala v piatok PPA.

Žiadosť o poskytnutie štátnej pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach musia záujemcovia predložiť prostredníctvom formulára, ktorý je registrovaným žiadateľom v systéme ITMS2014+ dostupný na webovom odkaze http://itms2014.sk/ po prihlásení,“ spresnila PPA. Vyplnený formulár môžu žiadatelia doručiť elektronicky, pokiaľ disponujú s kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo poštou s overenými podpismi na žiadosti.

PPA upozornila, že pri doručení žiadosti poštou je rozhodujúci dátum pečiatky pošty na obálke, ktorý nesmie byť neskorší ako dátum stanovený za posledný deň prijímania žiadostí. Ak žiadateľ predkladá žiadosť poštou a na obálke nie je jasne vyznačená pečiatka odosielajúcej pošty, vyzve ho PPA na predloženie dokladu z príslušnej pošty o odoslaní zásielky. „Z uvedeného dôvodu je žiadateľ povinný si uchovať tento doklad z príslušnej pošty,“ upozornila agentúra. V opačnom prípade, ak bude žiadosť doručená platobnej agentúre po dátume 22. septembra 2021, bude sa na žiadosť prihliadať ako podanú po termíne a platobnou agentúrou nebude akceptovaná.

Pokiaľ nie je žiadateľ evidovaný v registri právnických osôb (obec ho nezaregistrovala prostredníctvom Dátového centra obcí a miest do registra právnických osôb) a podniká podľa zákona o súkromnom podnikaní občanov ako samostatne hospodáriaci roľník, je povinný k žiadosti priložiť aj originál alebo úradne osvedčenú kópiu osvedčenia o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka. Ďalším vyžadovaným dokladom je potvrdenie obecného úradu, že osvedčenie trvá, nie staršie ako 60 dní a kópia potvrdenia o pridelení identifikačného čísla.