Quantcast
< sekcia Ekonomika

Právomoci rady pre krízové situácie sa rozšíria

Na archívnej snímke prezidentka SR Zuzana Čaputová v Bratislave v piatok 1. apríla 2022. Foto: TASR - Martin Baumann

Výkonný člen Rady pre riešenie krízových situácií zároveň nadobudne právomoc zakázať rozdeľovanie výnosov nad maximálnu rozdeliteľnú sumu.

Bratislava 8. júna (TASR) – Právomoci Rady pre riešenie krízových situácií sa rozšíria. Novelu zákona o riešení krízových situácií na finančnom trhu podpísala prezidentka SR Zuzana Čaputová. Rada sa tak stane kľúčovým orgánom pre riešenie krízových situácií centrálnych protistrán v SR.

V novele sa pripisuje rade napríklad kompetencia ukladať pokuty. "Ak rada zistí nedostatky v činnosti centrálnej protistrany pri riešení krízových situácií spočívajúcich v porušení ustanovení osobitného predpisu, môže uložiť sankcie v rozsahu a za podmienok podľa osobitného predpisu," píše sa v návrhu.

Rada by tiež mohla požiadať burzu o bezodkladné pozastavenie obchodovania s finančnými nástrojmi v obchodnom systéme burzy na regulovanom trhu, mnohostrannom obchodnom systéme alebo organizovanom obchodnom systéme.

Výkonný člen Rady pre riešenie krízových situácií zároveň nadobudne právomoc zakázať rozdeľovanie výnosov nad maximálnu rozdeliteľnú sumu.

V nadväznosti na novelu sa upraví aj zákon o cenných papieroch a investičných službách. Začlenia sa doň faktory udržateľnosti do procesu schvaľovania produktu pri každom finančnom nástroji, ako aj v iných mechanizmoch riadenia produktov a dohľadu nad produktmi pri každom nástroji, ktorý je určený na distribúciu klientom hľadajúcim finančné nástroje s udržateľným profilom. Ide o transpozíciu európskej smernice. Novelizuje sa aj zákon o burze cenných papierov, upravia sa v ňom napríklad podmienky prijatia cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu.

Európska smernica sa transponuje i v zákone o kolektívnom investovaní. Smernica hovorí o rizikách ohrozujúcich udržateľnosť a faktoroch udržateľnosti, ktoré sa majú zohľadniť v súvislosti s podnikmi kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov. Pravidlá týkajúce sa začlenenia rizík ohrozujúcich udržateľnosť by sa mali uplatňovať aj na obchodníkov s cennými papiermi. Zabránilo by sa tak nerovnakým podmienkam pre správcovské spoločnosti a pre obchodníkov s cennými papiermi, ktorí neurčili správcovskú spoločnosť.

Novelou sa dopĺňa aj zákon o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti. Upravuje sa napríklad osobitné postavenie Národnej implementačnej a koordinačnej autority pri plnení svojich úloh s cieľom riešenia nezrovnalostí požadovať od Úradu pre verejné obstarávanie, Policajného zboru, orgánov činných v trestnom konaní a súdu informácie napríklad v rozsahu vzťah šetrenia alebo konania k investícii alebo reforme a aktuálny stav šetrenia alebo konania. Obdobné oprávnenie sa dopĺňa aj v prípade vykonávateľa.