Quantcast
< sekcia Ekonomika

Prezidentka podpísala úpravu podpory dlhodobého ubytovania

Ilustračné foto Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Novela zavádza nové účely podpory, ktorými sú obstaranie ubytovacieho domu, či už jeho výstavbou alebo kúpou.

Bratislava 10. júla (TASR) - Úprava podmienok na podporu nájomných bytov, ktoré obstarávajú právnické osoby, ako aj podmienok na podporu dlhodobého ubytovania je cieľom novely zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania (ŠFRB), ktorú podpísala prezidentka SR Zuzana Čaputová.

Novela zavádza nové účely podpory, ktorými sú obstaranie ubytovacieho domu, či už jeho výstavbou alebo kúpou. Pretože podiel nájomných bytov na Slovensku je nízky, prináša aj opatrenia, ktoré majú motivovať právnické osoby zo súkromného sektora, aby obstarávali nájomné bývanie. Pod ubytovacím domom rozumie budovy na bývanie, určené na celoročné ubytovanie, ktoré súvisí najmä s výkonom práce.

"Na účel obstarania ubytovacieho domu sa navrhuje poskytnúť úver maximálne 1000 eur na 1 štvorcový meter (m2) podlahovej plochy ubytovacej bunky v ubytovacom dome," uvádza sa v dôvodovej správe k novele. Žiadateľom o poskytnutie podpory na obstaranie bytového domu bude obec, samosprávny kraj a iná právnická osoba.

Novela rieši aj podporu výstavby zariadenia sociálnych služieb, ktoré poskytuje službu celoročnou pobytovou formou alebo prestavbu nebytového priestoru na zariadenie sociálnych služieb a obnovu zariadenia vrátane jeho zateplenia. Vzhľadom na ich nedostatok a záujem súkromného sektora vstúpiť do obstarávania tohto segmentu navrhuje rozšírenie okruhu žiadateľov o inú právnickú osobu so sídlom na území SR, ktorá vznikla aspoň päť rokov pred podaním žiadosti.

Ďalej sa novela zaoberá aj zmenou v určovaní limitu úveru na obstaranie nájomného bytu žiadateľom - inou právnickou osobou. Maximálny limit úveru už nie je určený na byt (90.000 eur/byt), ale na 1 m2 podlahovej plochy bytu (1200 eur/m2).

Vymedzuje aj obstarávaciu cenu bytu, nájomného bytu, technickej vybavenosti alebo ubytovacieho domu kúpou. Takouto cenou je kúpna cena v kúpnej zmluve. Do obstarávacej ceny sa započíta aj cena spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu, cena príslušenstva a spoločných priestorov zariadenia sociálnych služieb a ubytovacieho domu. Do obstarávacej ceny pri obstarávaní bytu, nájomného bytu, technickej vybavenosti a ubytovacieho domu nie je možné započítať cenu pozemku a nebytového priestoru.

Úver zo ŠFRB bude môcť na kúpu pozemku získať aj obec, samosprávny kraj alebo nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby na zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu.

Mení sa tiež lehota na predkladanie žiadostí. Žiadatelia budú mať možnosť predkladať žiadosti už začiatkom roka od 15. januára do 30. júna. Malo by tak dôjsť k ich posúdeniu a začatiu výstavby čo najskôr a k objektívnemu posúdeniu žiadosti. Zároveň by sa tým malo zamedziť ohrozeniu dodržania zákonného termínu posúdenia žiadosti.