Quantcast
< sekcia Ekonomika

Prezidentka podpísala úpravu zákona o Štátnej pokladnici

Prezidentka SR Zuzana Čaputová Foto: TASR - Martin Baumann

Parlament k novele prijal aj pozmeňujúci návrh poslanca Milana Kuriaka (OĽANO), ktorým sa má zabezpečiť kontinuita financovania implementácie opatrení plánu obnovy.

Bratislava 22. novembra (TASR) – Výdavky osobitného účtu Štátnej pokladnice sa rozšíria o úročenie zostatkov negatívnou úrokovou sadzbou a tiež o výdavky, ktoré vznikajú z dôvodu zavádzania nových služieb pre klientov Štátnej pokladnice. Sem patrí napríklad zmluvne dohodnutá ročná odmena pre Národnú banku Slovenska (NBS) za poskytovanie špecializovaných bankových služieb v krízových situáciách. Počíta s tým novela zákona o Štátnej pokladnici, ktorú podpísala prezidentka SR Zuzana Čaputová.

"Hlavným cieľom novely zákona je spresnenie vymedzenia osobitného účtu, spresnenie vymedzenia a doplnenie príjmov osobitného účtu, spresnenie vymedzenia a rozšírenie výdavkov osobitného účtu a úprava formy preddavku, ktorou sa v priebehu rozpočtového roka odvádza prebytok osobitného účtu do príjmov štátneho rozpočtu," uviedol rezort financií v predkladacej správe.

Novela spresňuje aj ustanovenia týkajúce sa postavenia Agentúry pre riadenie dlhu a likvidity s ohľadom na vzťah k Ministerstvu financií (MF) SR, na uzatváranie transakcií s finančnými nástrojmi, ktoré zahŕňajú finančné operácie aj obchody, na spätné odkúpenie a predčasné splácanie štátneho dlhu.

Medzi kompetencie agentúry pribudne vykonávanie činnosti na zabezpečenie podpory likvidity štátnych cenných papierov na finančnom trhu vrátane primárneho trhu a sekundárneho trhu so štátnymi cennými papiermi, ale aj vykonávanie finančných operácií a obchodov s derivátmi a ich zábezpekami vrátane zriadenia zábezpeky.

Zároveň sa umožní ministerstvu financií prijať finančné prostriedky poskytnuté právnickou osobou, ktorá je podnikateľom, na základe zmluvy s cieľom podporiť hospodárstvo SR v súvislosti s ozbrojeným konfliktom na Ukrajine. Tieto prostriedky budú príjmom kapitoly Všeobecná pokladničná správa. Vyplýva to zo schváleného pozmeňujúceho návrhu poslancov Györgya Gyimesiho a Petra Kremského (obaja OĽANO).

Parlament k novele prijal aj pozmeňujúci návrh poslanca Milana Kuriaka (OĽANO), ktorým sa má zabezpečiť kontinuita financovania implementácie opatrení plánu obnovy bez ohľadu na to, či dôjde k prijatiu zákona o štátnom rozpočte na nasledujúci rok. Prostriedky mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti tak majú byť prostriedkami, o ktoré možno prekročiť výdavky štátneho rozpočtu v každom kalendárnom mesiaci rozpočtového provizória.