Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 24. júl 2024Meniny má Vladimír
< sekcia Ekonomika

V utorok vstupuje do platnosti zákon o trvalom kurzarbeite

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Podpora podľa kurzarbeitu by mala byť vyplácaná v čase skrátenej práce od začatia obmedzenia činnosti zamestnávateľa vplyvom vonkajšieho faktora do skončenia obmedzenia.

Bratislava 28. februára (TASR) – V utorok (1. 3.) vstupuje do platnosti návrh zákona o podpore v čase skrátenej práce z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR. Zamestnávatelia teda z doterajších koronadotácií prejdú na nové pravidlá, ktorým sa hovorí aj trvalý "kurzarbeit". Za marec štát bude ešte pomáhať aj samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO).

Ministerstvo zároveň pripravilo informačnú webstránku, kde sa zamestnávatelia dozvedia o postupoch využitia podpory z trvalého kurzarbeitu. Jej adresa je www.skratenapraca.gov.sk.

Podpora podľa kurzarbeitu by mala byť vyplácaná v čase skrátenej práce od začatia obmedzenia činnosti zamestnávateľa vplyvom vonkajšieho faktora do skončenia obmedzenia. Nárok na podporu vznikne vtedy, ak sa obmedzí činnosť zamestnávateľa natoľko, že nemôže najmenej jednej tretine zamestnancov prideľovať prácu v rozsahu aspoň 10 % ustanoveného týždenného pracovného času.

"Za vonkajší faktor sa považuje ten, ktorý má dočasný charakter a zamestnávateľ ho nemohol ovplyvniť alebo mu nemohol predísť a má negatívny vplyv na prideľovanie práce zamestnancom – najmä mimoriadna situácia, výnimočný stav alebo núdzový stav, mimoriadna okolnosť alebo okolnosti vyššej moci," vysvetlilo ministerstvo v materiáli. Za takýto vonkajší faktor sa však nebude považovať vojna či sezónnosť práce, reštrukturalizácia, plánovaná odstávka ani rekonštrukcia.

"Na účely tohto zákona sa navrhuje za mimoriadnu okolnosť považovať aj takú, ktorú môže vyhlásiť vláda SR na základe zverejnenia Štatistického úradu SR, že hrubý domáci produkt za predchádzajúci štvrťrok vyjadrený v stálych cenách medziročne klesol, a na základe bezprostredne nasledujúcej prognózy Výboru pre makroekonomické prognózy, že príslušný ročný hrubý domáci produkt vyjadrený v stálych cenách klesne medziročne aspoň o tri percentuálne body," doplnili v materiáli.
Na archívnej snímke z 26. decembra 2021 minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak (Sme rodina) počas rozhovoru pre TASR v Bratislave.
Foto: TASR - Jaroslav Novák

Podpora sa bude poskytovať na zamestnanca, ktorý je v pracovnom pomere a tiež na fyzickú osobu v právnom vzťahu na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu. Na základe pozmeňujúceho návrhu poslankyne Petry Krištúfkovej (Sme rodina) bol vypustený štátnozamestnanecký pomer.

Aby mohol zamestnávateľ čerpať podporu, bude musieť mať zaplatené poistné na sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie za celé obdobie trvania povinnosti platiť poistné, najmenej 24 mesiacov predtým, ako požiada o podporu. Takisto nesmie porušiť zákaz nelegálneho zamestnávania v období dvoch rokov pred podaním žiadosti o pomoc.

Podmienku nároku na poskytnutie podpory v čase skrátenej práce splní aj ten zamestnávateľ, ktorý podľa zákona o sociálnom poistení má odloženú splatnosť poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové poistenie, ktorých termín je stanovený po dni podania žiadosti o poskytnutie podpory v čase skrátenej práce. Rovnako sa zabezpečí splnenie podmienky aj u zamestnávateľa, ktorému je odpustená povinnosť zaplatiť poistné na sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie.

Podporu teda firma bude môcť dostať na zamestnanca, ktorému nevie prideliť prácu v rozsahu aspoň 10 % ustanoveného týždenného pracovného času – musí ho však zamestnávať už aspoň mesiac, nesmie mu plynúť výpovedná lehota a bude musieť tiež mať vyčerpanú dovolenku za predchádzajúci kalendárny rok.
Ilustračná snímka.
Foto: TASR/AP

Poskytovať túto podporu bude možné v úhrne najviac šesť mesiacov počas 24 po sebe nasledujúcich mesiacov. Vláda však bude môcť svojím ustanovením túto dobu predĺžiť. Zamestnávateľ bude musieť podporené pracovné miesto zachovať aspoň dva mesiace po skončení poberania podpory, s výnimkou miesta, na ktorom došlo k skončeniu pracovného vzťahu z dôvodov na strane zamestnanca vrátane prípadov závažného porušenia pracovnej alebo služobnej disciplíny.

Podpora bude poskytnutá za každú hodinu prekážky vo výške 60 % priemerného hodinového zárobku zamestnanca v kalendárnom mesiaci, za ktorý sa poskytuje podpora. Maximálna podpora sa vypočíta z priemernej mzdy na Slovensku spred dvoch rokov.

Prechodným ustanovením sa súčasne upravuje platenie poistného štátom za osoby uplatňujúce si odvodovú úľavu v období pred účinnosťou zákona, ktoré sa stali poistencami štátu z dôvodu ich PN, OČR alebo materskej dovolenky, pričom tento dôvod trvá aj po nadobudnutí účinnosti zákona.

Z tejto pomoci vypadávajú SZČO, keďže však vláda uznala, že i tie ešte potrebujú podporu vzhľadom na pandémiu nového koronavírusu, pripravila pre ne pomoc za mesiac marec s podobnými pravidlami (dostanú 60 % priemerného hodinového zárobku). Kabinet pre ne stanovil aj horný limit podpory na úrovni 810 eur.