< sekcia Ekonomika

Vytvorená ilúzia transparentnosti a dobrého hospodárenia

Logo Vodohospodárska výstavba Foto: TASR

Manipulácie vo verejnom obstarávaní – v podniku Vodohospodárska výstavba, š.p. bola vytvorená ilúzia transparentnosti a dobrého hospodárenia.

Bratislava 4. septembra (OTS) - Vodohospodárska výstavba, š.p. podáva trestné oznámenie na neznámeho páchateľa vo veciach „porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku“, „neoprávneného podnikania“ a „podvodu“. Týchto trestných činov sa mala dopustiť spoločnosť APROPO, s.r.o., ktorá vykonávala práce na Vodnom diele Gabčíkovo bez toho aby mala oprávnenie na daný predmet činnosti.

Ešte v roku 2011 sa uskutočnilo obstarávanie na servis a opravy pasívnej a aktívnej požiarnej ochrany vybraných objektov VD Gabčíkovo, stupeň Čunovo a doplnenie protipožiarnej ochrany, ktoré vyhrala spoločnosť APROPO, s.r.o. Vodohospodárska výstavba, š.p. má podozrenie, že v tomto prípade došlo k zmanipulovaniu predmetných obstarávaní. Pri obstarávaní boli oslovené 3 firmy, z ktorých ani jedna nemala oprávnenie na daný predmet činnosti. Počas elektronickej aukcie žiadna z firiem, napriek takmer miliónovej zákazke, nenašla priestor na zníženie ceny ani o jediný cent. To znamená, že sa nenaplnila podstata tejto aukcie. Domnievame sa, že počas akcie došlo k prepojeniu ponúk a zmanipulovaniu súťaže. Aukcia teda reálne neprebehla v pravom slova zmysle. Následne boli vtedajším vedením uzavreté 3 zmluvy so spoločnosťou APROPO v celkovom objeme 957 797 Eur. Táto spoločnosť začala vykonávať práce bez oprávnenia na vykonávanie predmetných činností pre objednávateľa – VV, š.p. Napriek tomu, že VV, š.p. vyzvala danú spoločnosť, aby doložila potrebné oprávnenie, spoločnosť APROPO tak do dnešného dňa neurobila. O vysvetlenie sme požiadali firmu APROPO a aj vtedajšieho generálneho riaditeľa VV, š.p. Ladislava Gálla. Obe vysvetlenia boli nepostačujúce. Zároveň máme podozrenie, že verejné obstarávanie bolo zmanipulované a jeho účastníci spolu počas výberového procesu spolupracovali. VV, š.p. sa domnieva, že svojím konaním spoločnosť APROPO odcudzila majetok VV, š.p. a spôsobila tak podniku škodu.

Zlé hospodárenie podniku a neprispôsobenie prevádzky hydrologickým podmienkam tokov Dunaja a Váhu sa v roku 2011 prejavilo stratou vo výške 5 289 738 Eur. Bývalé vedenie VV, š.p. sa neštandardnými účtovnými operáciami snažilo zakryť spôsobenú stratu. Spolu so stratou zanechalo po sebe minulé vedenie aj množstvo nevýhodných zmlúv a objednávok. Tie vznikli ako produkt manipulácie pri verejnom obstarávaní. Napriek nepriaznivému roku 2011, kedy sa podnik musel vysporiadať s dedičstvom po minulom vedení, sa Vodohospodárskej výstavbe, š.p. podarilo dosiahnuť za rok 2012 zisk vo výške 2 180 773 Eur, čo je v porovnaní s predchádzajúcim rokom nárast o 7 470 511 Eur. Nárast hospodárskeho výsledku bol spôsobený predovšetkým opatreniami smerujúcimi k zefektívneniu práce v podniku a hospodárnosti pri nakladaní s majetkom VV, š.p.

Po nástupe nového manažmentu podniku sa pristúpilo k zreálneniu účtovníctva za rok 2011 a bolo podané opravné daňové priznanie. Následne sa urobili opatrenia vedúce ku zlepšeniu hospodárenia podniku. Zmenila sa organizačná štruktúra podniku, prehodnotil sa doterajší proces obstarávania a následne bola vydaná nová smernica o obstarávaní s cieľom zvýšiť jeho transparentnosť. Výdavky podniku sa prispôsobili reálnemu stavu prietokov vody cez elektrárne a reálnym ziskom z predaja elektrickej energie. Zamestnanci podniku nesú väčšiu osobnú zodpovednosť za svoje pracovné úkony a rozhodnutia.

Výsledkom boli 2 trestné oznámenia, ktoré po kontrolách podalo MŽP SR (zriaďovateľ VV, š.p.), a zrušenie zmlúv a objednávok v sume 17,5 mil. Eur (viac ako 500 mil. SK), ktoré boli podpísané vtedajším vedením podniku. V týchto dňoch podávame tretie trestné oznámenie na neznámeho páchateľa.

Prijaté opatrenia majú do budúcnosti zabrániť vyššie uvedeným skutočnostiam, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na fungovanie a ďalšie smerovanie podniku so 60-ročnou históriou.