< sekcia Ekonomika

ÚGKK: Zákon o Komore geodetov a kartografov by sa mal nahradiť novým

Ilustračné foto. Foto: TASR - Pavol Ďurčo

Návrh zákona by mal nahradiť doterajší zákon číslo 216 z roku 1995, ktorý nedostatočne reflektuje zmeny v slovenskej legislatíve a v legislatíve EÚ.

Bratislava 21. septembra (TASR) - Doterajší zákon o Komore geodetov a kartografov by sa mal od roku 2022 nahradiť novým. Vyplýva to z legislatívneho návrhu predloženého predsedom Úradu geodézie, kartografie a katastra (ÚGKK), ktorý by v stredu (22. 9.) mala prerokovať a schváliť vláda.

Návrh zákona by mal nahradiť doterajší zákon číslo 216 z roku 1995, ktorý nedostatočne reflektuje zmeny v slovenskej legislatíve a v legislatíve EÚ.

Dôvodom vypracovania nového zákona je aj transpozícia európskej legislatívy do slovenskej legislatívy. Návrh zákona napríklad dopĺňa ustanovenia o spôsobe uznávania odbornej kvalifikácie, registráciu hosťujúcich autorizovaných geodetov a kartografov, kompenzačné opatrenia a spoluprácu s registračnými orgánmi iných členských štátov EÚ.

Definuje tiež podobu pečiatky autorizovaného geodeta a kartografa a podobu pečiatky hosťujúceho autorizovaného geodeta a kartografa, ako aj ich práva a povinnosti, dopĺňa niektoré dôležité definície z legislatívy transponovanej zo smerníc EÚ. Návrh tiež dopĺňa a precizuje ustanovenia doterajšieho zákona, ktoré neboli dostatočne obsiahnuté v pôvodnom znení a spôsobovali nejednoznačnosť v aplikačnej praxi.

Návrh zákona dopĺňa i definíciu a spôsob výkonu činnosti autorizovaného geodeta a kartografa v súlade s aplikačnou praxou, spresňuje organizáciu a činnosť orgánov komory a jej odborných komisií a postup disciplinárneho konania.

Potrebu vypracovania návrhu zákona si vyžiadala potreba logickejšieho usporiadania jednotlivých paragrafov a ustanovení doterajšieho zákona a doplnenie a spresnenie značného množstva ustanovení, ktoré nie je účelné riešiť novelizáciou doterajšieho zákona. Účinnosť návrhu zákona sa navrhuje od 1. januára 2022.