Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 16. júl 2024Meniny má Drahomír
< sekcia Ekonomika

Úrad hodnoty za peniaze: V SR chýba pomoc pre osamelých rodičov

Ilustračná foto. Foto: TASR/Pavol Zachar

Pomoc osamelým rodičom uplatniť sa na trhu práce je v súčasnosti poskytovaná prostredníctvom príspevkov pre zamestnávateľov.

Bratislava 14. marca (TASR) - Osamelé matky s malými deťmi do troch rokov si na Slovensku hľadajú prácu ťažšie ako osamelí otcovia a tvoria prevažnú časť neúplných rodín. Na jednej strane je takýto rodič silno motivovaný pracovať, na strane druhej však nemá s kým zdieľať starostlivosť o dieťa, čo predstavuje významnú prekážku pri zosúlaďovaní rodinného a pracovného života. Konštatuje to Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) v záverečnej správe k Revízii výdavkov na skupiny ohrozené chudobou. Podľa štátnych analytikov by vláda mala do budúcnosti uskutočniť pilotný projekt, ktorý by pomohol tejto skupine rodičov.

Z pohľadu uplatnenia na trhu práce sú na Slovensku vzlášť rizikovou skupinou osamelé matky s malými deťmi do troch rokov. Podľa sčítania obyvateľstva zamestnanosť v tejto skupine predstavovala v roku 2011 iba 15 %. S vekom dieťaťa zamestnanosť matiek postupne rastie. Podobný vývoj možno pozorovať aj v prípade matiek v úplných rodinách, ony sa však vo väčšine prípadov môžu oprieť o príjem manžela alebo partnera. "Osamelí otcovia majú podstatne lepšie postavenie na trhu práce, aj v prípade otcov veľmi malých detí," konštatuje ÚHP.

Pomoc osamelým rodičom uplatniť sa na trhu práce je v súčasnosti poskytovaná prostredníctvom príspevkov pre zamestnávateľov. Vlani v septembri bol vyhlásený aj projekt na zosúladenie rodinného a pracovného života za 11 miliónov eur.

Podľa ÚHP však osamelí rodičia potrebujú špecifickú individualizovanú formu pomoci na trhu práce, ktorá na Slovensku chýba. "Zvýšiť zamestnateľnosť osamelých rodičov je možné prostredníctvom širšieho spektra aktivít, napríklad mentoringom, prípravou na činnosti zamerané na zamestnanie, tréningom mäkkých a prenosných zručností, poskytovaním vzdelávania a odbornej prípravy, kariérneho poradenstva a rozvoja a sprostredkovaním pracovných skúseností na medzitrhu práce," vymenúva ÚHP v záverečnej správe k revízii.

Na všetkých úrovniach pomoci je najväčšou prekážkou na trhu práce pre osamelých rodičov zabezpečenie starostlivosti o dieťa. "Úspešná pracovná integrácia si tiež vyžaduje koordináciu špecializovaných odborníkov, napríklad z oblasti finančného poradenstva, psychologickej podpory, osobnostného rozvoja aj rozvoja zručností, obzvlášť dôležitá je pomoc pri jednaní s potenciálnymi zamestnávateľmi o podmienkach zamestnania," vymenúva ÚHP.

Revízia odporúča v budúcom programovom období na roky 2021 až 2027 uskutočniť pilotný projekt zameraný na komplexnú podporu osamelých rodičov na trhu práce.

Štát by sa pritom mohol pri opatreniach inšpirovať v zahraničí. V Nemecku sú osamelí rodičia jednou z hlavných prioritných cieľových skupín aktivačných politík. Realizované boli viaceré projekty. Zamerané boli na úspešnú integráciu a udržanie si pracovného miesta,, ale aj na bariéry, ktoré obmedzujú týmto rodičom prístup k zamestnaniu.

Veľká Británia sa zamerala na individualizovanú pomoc týmto rodičom pri hľadaní zamestnania a tí následne prestali byť odkázaní na sociálne dávky o 20 % až 25 %. V roku 2008 bol celonárodne implementovaný doplatok k mzde pre osamelých rodičov. O sumu 40 libier týždenne si mohli požiadať rodičia, ktorí si našli prácu a predtým počas jedného roka poberali sociálne dávky. Doplatok im bol vyplácaný najviac rok po nástupe do zamestnania a celý projekt bol hodnotený pozitívne.

Dôležité je aj zabezpečenie predškolskej a mimoškolskej starostlivosti o dieťa. Pred vytvorením dostatočných kapacít pre všetky deti boli na Islande pri prijímaní do škôlok uprednostňované deti osamelých rodičov. Zároveň poplatky za škôlku sú vo viacerých tamojších samosprávach nižšie pre osamelých rodičov, ako pre páry.

V Dánsku zamestnanosť osamelých matiek dosahuje 74 %, 61 % detí do dvoch rokov a 97 % detí vo veku troch až piatich rokov navštevuje predškolské zariadenia. Zároveň obvyklá pracovná doba od 6.30 ráno do 17. hodiny, a v niektorých prípadoch aj možnosť starostlivosti o dieťa mimo stanovených hodín, umožňujú rodičom pracovať bez problémov na plný úväzok. K dispozícii je aj samostatný príspevok na dieťa pre osamelých rodičov.