< sekcia Ekonomika

Úrad jadrového dozoru sleduje proces výstavby Mochoviec

Ilustračné foto, Mochovce. Foto: TASR - Henrich Mišovič

Na stavbe je podľa Vachovej permanentne päť lokalitných inšpektorov a projektu sa venuje 50 ďalších inšpektorov ÚJD SR s primeranou externou podporou.

Bratislava 7. septembra (TASR) - Úrad jadrového dozoru (ÚJD) SR detailne sleduje proces výstavby blokov tri a štyri v jadrovej elektrárni Mochovce (EMO34) a od začiatku vykonáva kontrolné činnosti na stavbe. Informovala o tom v piatok riaditeľka kancelárie úradu Miriam Vachová.

Na stavbe EMO je podľa nej permanentne päť lokalitných inšpektorov a projektu sa venuje 50 ďalších inšpektorov ÚJD SR s primeranou externou podporou. "Vykonáva sa množstvo inšpekcií – plánovaných, neplánovaných aj reaktívnych. Inšpektori jadrovej bezpečnosti preverujú predkladanú dokumentáciu, zúčastňujú sa skúšok systémov, preberaní zariadení priamo na lokalite, ako aj vo výrobných závodoch dodávateľov (factory acceptance tests). Okrem zistení inšpektorov sa pozornosť venuje všetkým upozorneniam a podnetom, aj anonymným, ktoré úrad dostane," priblížila.

Upozornila, že na každej stavbe, zvlášť na projekte takých rozmerov, ako je výstavba jadrových elektrární, sa objavujú nedostatky. To však nie je dôvod stavbu zastaviť. "Identifikovaným nedostatkom sa venuje náležitá pozornosť a postupne sa odstraňujú. Uvedené sa v plnej miere týka aj medializovanej problematiky zvarov či dieselgenerátorov. Prevádzkovateľ je v plnej miere zodpovedný za identifikáciu a následné odstraňovanie nedostatkov a súlad projektovej dokumentácie so skutočným stavom, rovnako ako za kontrolu systémov a zariadení pri preberaní od dodávateľa. Na tento účel má prevádzkovateľ zavedený dvojstupňový systém kontroly," upozornila.

Inšpektori ÚJD SR podľa Vachovej priebežne kontrolujú a preverujú celý proces. Prerušenie správneho konania vo veci prípravy uvádzania jadrového zariadenia EMO 34 do prevádzky v auguste minulého roku bolo podľa nej krokom, ktorým úrad reagoval na nedostatky v predloženej dokumentácii a nedostatočný stav pripravenosti jadrového zariadenia na vykonanie požadovaných skúšok. Spoločnosť Slovenské elektrárne (SE), a. s., postupne predkladá požadovanú dokumentáciu s odstránenými nedostatkami. Pre pokračovanie v správnom konaní je potrebné aj dosiahnutie primeranej pripravenosti zariadenia.

Podčiarkla, že po vyhodnotení ÚJD SR oznámi pokračovanie správneho konania vo veci vydania povolenia na uvádzanie zariadenia EMO 34 do prevádzky. Uvádzanie do prevádzky sa začína zavezením jadrového paliva. "V prípade akýchkoľvek pochybností o pripravenosti zariadenia na uvádzanie do prevádzky nebude prevádzkovateľovi umožnené jadrové palivo zaviezť," ubezpečila.

"V reakcii na výzvu, aby boli do posudzovania procesu výstavby zapojené zahraničné dozory, ÚJD SR uvádza, že aj podľa európskej smernice je štátny dozor nad jadrovou bezpečnosťou jadrových zariadení výlučnou kompetenciou národných dozorných orgánov. ÚJD SR má všetky potrebné kompetencie, nezávislosť a odbornosť na preverenie pripravenosti zariadenia na uvádzanie do prevádzky, potvrdené okrem iného medzinárodným auditom a partnerským posúdením činnosti misiou IRRS, organizovanou Medzinárodnou agentúrou pre jadrovú energiu (MAAE), ktorá sa uskutočnila v roku 2012 a potom v roku 2015," poznamenala.

V súvislosti s požiadavkou pozvať medzinárodné misie podľa nej SE informovali úrad, že medzinárodná expertná misia Svetovej asociácie prevádzkovateľov jadrových elektrární (WANO) sa bude konať počas tzv. horúcej hydroskúšky na treťom bloku EMO. Cieľom misie je preveriť komplexnú pripravenosť bloku na uvádzanie do prevádzky. V roku 2019 sa predpokladá rovnaká misia na štvrtom bloku EMO.

Vachová doplnila, že SE tiež indikovali zámer pozvať misiu OSART (Operational Safety Review Team, misia organizovaná MAAE) počas skúšobnej prevádzky štvrtého bloku EMO. Uvedená misia bude pozvaná na preskúmanie prevádzky všetkých štyroch pracujúcich blokov jadrovej elektrárne Mochovce. Misia sa pozýva na žiadosť prevádzkovateľa, čiže SE. ÚJD SR ako kompetentná lokálna autorita zabezpečuje zaslanie žiadosti do MAAE. "Je potrebné zdôrazniť, že cieľom misie OSART je preskúmať pripravenosť bloku na uvedenie do prevádzky, respektíve prevádzku bloku. Nie je určená na posúdenie projektu a procesu výstavby," dodala Vachová.